Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Monitoring funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie w sferze publicznej

(2011-07-12)Założenia   |   Monitorowane instytucje   |   Publikacje   |   Dobre praktyki   |   Współpraca   |   W mediach   |   Zespół
Raport z "Monitoringu funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie", wraz z uzupełnieniem.
Stan na 13.10.2011 r.Opis projektu

Projekt ma na celu implementację efektów przeprowadzonego monitoringu instytucji publicznych w zakresie funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie. Jego podstawowym celem jest przygotowanie koncepcji powołania Pełnomocnika Prezydenta Lublin ds. Cudzoziemców jako podmiotu koordynującego i nadzorującego całość zagadnień z ich integracją.
 
Projekt jest kontynuacją rozpoczętego w lipcu 2010 r. projektu „Otwarty Lublin”, który polegał na prowadzeniu monitoringu funkcjonowania instytucji, urzędów i podmiotów komercyjnych w zakresie, w jakim korzystają z ich usług, pracy i informacji cudzoziemcy przebywający w Lublinie.
Dzięki codziennym kontaktom z liczną grupą obcokrajowców (dzięki projektowi "Witamy w Lublinie"), oraz roboczym kontaktom z organizacjami zajmujących się świadczeniem im pomocy, będzie możliwa weryfikacja pracy ww. podmiotów.
Podczas trwania projektu prowadzony będzie lobbing na rzecz zmian w kwestiach zdiagnozowanych jako najbardziej drażliwe. Priorytetem będą działania dotyczące ochrony zdrowia, życia, bezpieczeństwa oraz najistotniejszych problemów związanych z pobytem obcokrajowców w Polsce.

Projekt realizowany jest w ramach programu Stowarzyszenia Homo Faber Dobre Rządzenie.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego (dotacja w wysokości 95 000 zł) oraz, w części, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa.
 Założenia

Celem podstawowym przeprowadzanego monitoringu jest wzmocnienie integracji cudzoziemców w Lublinie.

By go osiągnąć postawiliśmy sobie cztery cele operacyjne:

1. Zwiększenie znajomości swoich praw i obowiązków podczas pobytu na terytorium RP przez cudzoziemców.

2. Weryfikacja dostępności urzędów, dokumentów, procedur niezbędnych do zalegalizowania pobytu cudzoziemców.

3. Likwidacja przejawów dyskryminacji ze względu na kolor skóry, pochodzenie, język, wyznanie w sytuacjach związanych z ratowaniem zdrowia i życia.

4. Zmiejszenie barier z jakimi spotykają się cudzoziemcy mieszkający w Lublinie w życiu codziennym.

5. Wypracowanie rozwiązań z zakresu integracji cudzoziemców dla Urzędu Miasta Lublin, ktore mogły by być wprowadzone w życie. 


Niezwykle istotne przy opracowywaniu informacji i przygotowywaniu rekomendacji są doświadczenia Stowarzyszenia Homo Faber pozyskane podczas realizacji projektu „Witamy w Lublinie”. Podkreślić należy, że były to bardzo konkretne działania integracyjne takie jak lekcje języka polskiego, punkt poradnictwa, portal internetowy, wycieczki czy spotkania. Nie można nie wziąć pod uwagę wiedzy merytorycznej, wysoce wyspecjalizowanej nabytej przez członków i pracowników Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju sieciach, szkoleniach, konferencjach, których tematyką była integracja cudzoziemców.

Warto zaznaczyć, że celem monitoringu jest nie tylko pozyskanie wiarygodnych informacji, ale także możliwość realnego wpływu na zmianę rzeczywistości. Niezwykle istotnym elementem monitoringu jest jego sama procedura, której zasadą jest to, że wyniki obserwacji trafiają najpierw do osób odpowiadających za daną instytucję, by móc wspólnie wypracować koncepcję wprowadzania zamian.


 Monitorowane instytucje

Podczas monitoringu przyglądamy się następującym instytucjom:

Urząd Miasta Lublin
- Punkt informacyjny Urzędu Wojewódzkiego - dopowiada (z raportu)
- Referat Komunikacji 
- Biuro Obsługi Mieszkańców UM
- Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta

Urząd Wojewódzki
- Wydział ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego - procedura otrzymania Karty Pobytu
- Biuro Obsługi Urzędu - w zakresie obsługi interesantów
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - w zakresie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (numer 112)

Policja

- Komenda Wojewódzka Policji
- Komenda Miejska Policji

Oddział Lubelski Narodowy Fundusz Zdrowia

Miejski Urząd Pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Urząd Skarbowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zarząd Transportu Miejskiego

- MPK

 Publikacje

Poniżej przedstawiamy książki, czasopisma, raporty związane z prowadzonym przez nas monitoringiem procesu integracji cudzoziemców w Lublinie, będące w naszych zasobach bibliotecznych oraz adresy stron internetowych, jeżeli publikacje są dostępne jedynie w wersji elektronicznej.
 

Anchimowicz M., Muras K., Niziołek K., Co nas łączy co nas różni. Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców, Białystok 2008, HF/0168/K, HF/0169/K

Cudzoziemcy, [red.:] J. Chlebny, Warszawa 2007, HF/0831/NS

Dać radę w Polsce - pakiet informacyjny dla cudzoziemców - obywateli Państw Trzecich, [pod red.:] A. Mikulska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, HF/0462/I

Dąbrowski P., Cudzoziemiec niepożądany w polski prawie o cudzoziemcach, Warszawa 2011, HF/0664/NS

Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010, HF/0662/NS

Halik T., Kosowicz A., Marek A., Imigranci w polskim społeczeństwie, Warszawa 2009, HF/0541/PC, HF/0519/NS

Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne, [red.:] J. Królikowska, Warszawa 2009, HF/0832/NS

Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011, HF/0646/NS, HF/0663/NS

Kaczmarczyk P., Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy, przypadek Lubelszczyzny, Ośrodek badań nad Migracjami UW, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Warszawa – Lublin 2008, HF/0149/NS

Kaźmierkiewicz P., Mazur-Rafał M., Iglicka K., Zarządzanie migracją. Przypadek i doświadczenia Polski w odniesieniu dyrektyw Komisji Europejskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2003, HF/0435/UE

Klaus W., Wencel K., Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, Analizy. Raporty. Ekspertyzy, nr 7/2008 wersja elektroniczna)

Klaus W, .Wencel K., Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008 - 2010 (wersja elektroniczna)

Kosowicz A., Marek A., Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie,Warszawa 2008, HF/0540/PC

Kozłowski H., Sękowska - Kozłowska K., Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców - orzecznictwo sądów polskich oraz organów międzynarodowych 2010, Analizy. Raporty.Ekspertyzy, nr 5/2010 (wersja elektroniczna)

Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Warszawa 2011, HF/0666/PC

Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego,[pod red.:] Bryk D., Rożnowski B., Zięba M. St., Lublin 2008, HF/0278/PC

Migracja (wersja w języku ukraińskim), HF/0279/PC

Migracja – dodana wartość? (wersja w języku ukraińskim), HF/0280/PC

Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, [ pod red.:] Bryk D., Rożnowski B., Zięba M. St., Lublin 2008, HF/0278/PC

Migration – a challenge to the 21st Century, pod red. Zięba M. St., Lublin 2008, HF/0281/PC

Migration – the value added?, [pod red.:] Markowski K., Lublin 2008, HF/0282/PC

Mikulska A. Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe, Warszawa 2010 wersja elektroniczna: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, www.prawaczlowieka.pl)

Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumetowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, [pod red.:] A. Chrzanowska, W. Klaus , Warszawa 2001, HF/0639/PC (wersja elektroniczna)

Praca cudzoziemców w Polsce. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, [pod red.:] M. Jamroży, T. Major, Gdańsk 2012, HF/0667/NS, HF/0830/NS

Prawo cudzoziemców do edukacji w Polsce, [pod red.:] Witold Klaus (wersja elektroniczna)

Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, [pod red.:] Witold Klaus, Warszawa 2009 (wersja elektroniczna)

Raport Eurostatu 2010 na temat cudzoziemców w Unii Europejskiej (wersja elektroniczna)

Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, [pod. red.:] Witold Klaus, Warszawa 2010 (wersja elektroniczna)

Szklanna A., Ochrona prawna cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2010, HF/0663/PC

Wencel K., Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej, Analizy. Raporty. Ekspertyzy, nr 4/2009 (wersja elektroniczna)

Zięba M. St., Migracja- wyzwanie XXI wieku, KUL, Lublin 2008, HF/0534/NS

Dobre praktyki

Poniżej prezentujemy rezultaty naszych poszukiwań takich miejsc, w których funkcjonują rozwiązania wspierające integracje cudzoziemców.
 
Oznaczenie miejsca obsługi cudzoziemców w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim.
Fot. Piotr Skrzypczak
Więcej fotek w galerii
Tablica informacyjne w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim.
Fot. Piotr Skrzypczak
Więcej fotek w galerii


Kraków. Urząd Wojewódzki. Oznaczenie na tablicy informacyjnej, kierujące do odpowiedniego pomieszczenia (informacja w języku polskim i angielskim).

 • Obszarem, który staraliśmy się zbadać była kwestia obsługi internetowej. Przyjrzeliśmy się miejskim portalom internetowym: Arnhem, Lizbony, Barcelony, Rzymu, Berlina, Paryża, Brukseli, Wiednia, Wilna, Bratysławy, Amsterdamu, Sztokholmu, i nawet Nowego Jorku i Washington D. C. Okazało się, że najlepszą, wręcz wzorcową witrynę posiada Praga (www.praha.eu). Pozytywnie oceniamy także strony Arnhem (www.arnhem.nl), Brukseli i Amsterdamu.
Wkrótce opublikujemy bardziej szczegółowe wnioski.

Oznaczenie miejsca obsługi cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

 Współpraca i sieci

Stowarzyszenie Homo Faber współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się kwestiami praw człowieka czy, w tym przypadku integracji cudzoziemców. Uczestniczy także w kilku sieciach poświęconych temu tematowi.

• Lubelska Regionala Sieć Wsparcia Imigrnatów Fundacji na rzecz Państwa Prawa 

• Współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji Wielokulturowości Interkulturalni.pl

• Współpraca ze Stowarzyszeniem dla Ziemi

Koalicja na rzecz Równych Szans Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

• Program "Study in Lublin" realizowany przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin

• Fundacja Inna Przestrzeń


W mediach

Poniżej zamieszczamy przegląd tekstów z lubelskiej prasy dotyczących kwestii funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie (od lipca 2011 r.).

• Paweł P. Reszka, Krystyna Kasińska, Cudzoziemiec w lubelskich taksówkach. Numer "na Oczki", 15.10.2011, Gazeta Wyborcza Lublin.

• Paweł P. Reszka, Student z zagranicy z urzędnikami nie pogada. Ale..., 13.10.2011, Gazeta Wyborcza Lublin.

• Miłosz Bednarczyk, Lublin tylko dla swoich: Nie znasz polskiego? Niczego nie załatwisz, 13.10.2011, Dziennik Wchodni.

• TVP Lublin, Cudzoziemcy w Lublinie. Raport Stowarzyszenia Homo Faber, 13.10.2011, TVP Lublin.

• Jarosław Zoń, Cudzoziemiec w urzędzie, 13.10.2011, Radio Lublin.
 
• Monika Sawka - Łuczkiewicz, Cudzoziemcy w Lublinie, 13.10.2011, Panorama Lubelska.
 
• Paweł Kozłowski. 2005 r. - 250 studentów z zagranicy. Dziś tysiąc. 3.10.2011 r. Gazeta Wyborcza Lublin.

 • Paweł P. Reszka. Sala modlitwy dla studentów. Saudyjczyków. 16.09.2011 r., Gazeta Wyborcza Lublin.

•  Paweł P. Reszka. "Study in Lublin". Oto międzynarodowy blamaż ratusza. 6.09.2011 r., Gazeta Wyborcza Lublin.

 • Ratusz zachęca: na studia do Lublina. 5.09.2011, Kurier Lubelski.

 • Marcin Bielesz. Ratusz zaprasza obcokrajowców na studia w Lublinie. 10.08.2011, Gazeta Wyborcza Lublin.

UMCS uruchamia studia w języku angielskim. Tak jak UM. 9.08.2011, Gazeta Wyborcza Lublin.

 • Piotr Kozłowski. Miasto Inspiracji ale nie dla obcokrajowców. 22.07.2011, Gazeta Wyborcza Lublin.

• Zbiór tekstów z projektu Misja 21 - Lublin zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą w czerwcu 2011 r. 
 Zespół projektu

Nad monitoringiem pracują Piotr Skrzypczak i Kinga Kulik.
Projekt wspierają Monika Gwiazda, Katarzyna Lalak, Blanka Gwiazda.


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy