Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Pierwsza rewizyta ukraińskich partnerów

Kinga Kulik (2013-10-01)

W lubelskim Ratuszu.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

W dniach 23-25 września 2013 r. gościliśmy w Lublinie delegację z Fundacji Rozwoju Lokalnego, Służby Migracyjnej, Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych oraz Oddziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego.

W ramach wizyty spotkaliśmy się z panią Martą Niedzielą z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dzięki czemu pojawiła się okazja do porównania funkcjonowania obu instytycji publicznych.

Ze statystyk łuckich instytucji publicznych wynika, że obecnie na Uniwersytecie Wschodnioeuropejskim w Łucku uczy się następująca liczba zagranicznych studentów i studentek: 11 studentów/ek – Rosja, 2 studentów/ki – Kamerun, 2 studentów/ki – Litwa i po 1 studencie z takich krajów jak: Zambia, Białoruś, Libia, Algieria, Syria, Azerbejdżan. Dane: Służba Migracyjna (stan na dzień 31.08.2013)

W Obwodzie Wołyńskim zarejestrowano 2121 cudzoziemców/ek. Na terytorium Obwodu Wołyńskiego mieszkają migranci i migrantki z 47 państw. Większość cudzoziemców/cudzoziemek stanowią obywatele i obywatelki Rosji – 1220 osób. 323 osoby pochodzą z Białorusi. 83 obywateli i obywatelek Mołdawii przebywa na terytorium Ukrainy. Kolejno Polacy i Polki – 71 osób, osoby pochodzące z Armenii – 57, Kazachstanu – 30 osób, Gruzji – 31 osób. Ponadto w Obwodzie Wołyńskim mieszkają obywatele i obywatelki Litwy (28 osób), Uzbekistanu (25 osób), Azerbejdżanu (22 osoby), Turcji (11 osób), Łotwy (11 osób), Bułgarii (13 osób), Włoch (11 osób), Turkmenistanu (9 osób), Chin (8 osób), Estonii (6 osób); Austrii, Algierii, Anglii, Bangladeszu, Belgii, Gwinei, Grecji, Indii, Egiptu, Iranu, Izraela, Jordanii, Kirgistanu, Kuby, Korei Południowej, Libanu, Nepalu, Holandii, Pakistanu, Syrii, Słowacji, Tadżykistanu, Tunezji, Czech, Słowacji, Węgier i Francji.
Co więcej, wg danych Służby Migracyjnej zarejestrowano: 6 uchodźców (obywatele/obywatelki Afganistanu - 1, Czeczenii –1, Iranu – 4). 9 osobom przyznano ochronę uzupełniającą (Somalia, Erytrea, Libia, Syria). Złożono również 20 wniosków o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (Liban, Afganistan, Syria, Gwinea, Kongo, Iran).


Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
 
Zezwolenie na czas oznaczony
W Polsce dokumenty konieczne do uzyskania zezwolenia na czas oznaczony studenci i studentki mają obowiązek złożyć samodzielnie. Natomiast na Ukrainie dba o te kwestie uczelnia. Kolejne różnice przejawiają się w procedurze legalizacji pobytu. Na Ukrainie przesłankami do uzyskania zezwolenia na czas oznaczony są m.in.: wolontariat, międzynarodowa pomoc techniczna, prowadznie działalności religijnej, małżeństwo czy status sudenta/studentki. Procedura trwa do 2 tygodni. Zezwolenie na czas oznaczony wydaje się na okres roku z możliwością przedłużenia. W Polsce procedura trwa 1,5 miesiaca, ale może się wydłużyć. Przy czym 30 dni to czas, w jakim oczekuje się na opinię Agencji Bezpieczeństwa Wewenętrznego, Strazy Granicznej i policji.

Legalizacja pobytu
Na Ukrainie okres legalnego pobytu cudzoziemca/cudzoziemki wynosi 90 dni od momentu wjazdu do kraju. W ciągu 15 dni od wygaśnięcia podstawy legalnego pobytu należy przedłużyć pobyt lub opuścić kraj. Konsekwencją nieuczynienia tego jest mandat w wysokości ok. 200 zł. W Polsce po upływie okresu na przedłużenie legalnego pobytu następuje wydalenie z kraju lub zobowiąznie do opuszczenia kraju połączone z zakazem wjazdu na terytorium RP do roku.

Dobrowolne powroty
W Polsce istnieje także instytucja dobrowolnych powrotów. Na Ukrainie nie ma ona swojego odpowiednika. Służba Migracyjna w takiej sytuacji stara się odszukać rodzinę cudzoziemca/cudzoziemki, organizacje lub osoby, które mogą pomóc jej powrócić do kraju pochodzenia.

Rejestracja pobytu na terytorium kraju/statystyki
Służba Migracyjna zajmuje się rejestrowaniem wjazdu i wyjazdu cudzoziemca/cudzoziemki z Ukrainy, dlatego prowadzi szczegółowe statystyki (w zakresie przestępstw – policja). Udostępnia je wyłącznie instytucjom publicznym na uzasadniony wniosek po konsultacjach ze Służbą Bezpieczeństwa, Interpolem i prokuraturą. Obowiązek rejestrowania i wyrejestrowania pobytu danej osoby na Ukrainie spoczywa na właściwej instytucji ukraińskiej (w przypadku studentów i studentek – na uczelni). Urzędy wojewódzkie w Polsce nie prowadzą tak ścisłej kontroli wjazdu/wyjazdu na terytorium RP.
W BOMie.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

Nadanie pobytu stałego
Procedura nadania pobytu stałego trwa na Ukrainie od 9 miesięcy do roku (w tym czasie nastepuje przedłużanie wizy o kolejne 3 miesiące). Przesłanki ubiegania się o pobyt stały: małżeństwo (po 2 latach), narodziny dziecka, inwestycja co najmniej 100 tysiecy dolarów. O nadanie prawa pobytu stałego na terytorium RP mogą ubiegać się niebędący obywatelami/obywatelkami UE członkowie/inie rodziny obywatela/ki UE oraz obywatele/ki UE.

Zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP
Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce wydaje się cudzoziemcowi/ce, która wykaże, że posiada trwałe więzi rodzinne lub ekonomiczne z Polską, ma zapewnione miejsce zamieszkania, jest małżonkiem/ą osoby posiadającej polskie obywatelstwo. Wydawane jest ono na czas nieokreślony, wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca/kę zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na czas nieoznaczony.
Cudzoziemcowi/ce, która uzyskała zezwolenie na osiedlenie się wydaje się kartę stałego pobytu, która jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania i po upływie tego okresu podlega wymianie.

Przesłanki wydania zezwolenia na osiedlenie się:
− małoletnie dziecko cudzoziemca/ki, posiadającej zezwolenie na osiedlenie się, urodzone na terytorium RP
− związek małżeński, zawarty z obywatelem/ką Polski co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał/a nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
− bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał/a nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
− dziecko obywatela/ki polskiej, pozostające pod jej władzą rodzicielską.

Termin załatwienia sprawy wynosi od 60 do 90 dni.                                                          
Zobacz także

Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców (Projekty)

Pierwsza wizyta w Łucku (Aktualności)

Kolejna wizyta w Łucku (Aktualności)Miejsce załatwienia sprawy
W 16 miejscach w rejonie jest możliwe złożenie dokumentów, skąd są przesyłane do Służby Migracyjnej. Lubelski Urząd Wojewódzki posiada 3 delegatury, które obsługują wszystkie procedury za wyjątkiem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zezwolenia na osiedlenie się.

Rola uczelni wyższych w procedurze legalizacji pobytu
Uczelnie zgodnie z ukraińskim prawem mają obowiązek dostarczyć pełną dokumentację niezbędną do zalegalizowania pobytu studenta/studentki. Z tytułu niewywiązania się z tego obowiązku ponosi odpowiedzialność. Istnieją różne modele obsługi cudzoziemców/cudoziemek na uczelniach w Łucku. Niektóre posiadają odpowiednie stanowisko, inne wydziały współpracy międzynarodowej. W Polsce jest to wyłącznie kwestia dobrej woli władz uczelni lub/i chęci nawiązania ścisłej
współpracy międzynarodowej.

W trakcie wizyty zapoznaliśmy się również z funkcjonowaniem Biura Obsługi Mieszkańców w Lublinie. Od kilku lat współpracuje ono z Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku. Podczas kolejnej wizyty poruszone zostaną kwestie transportu publicznego oraz turystyki.

Program wizyty w Lublinie. 

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy