Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów

AD

Projekt Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów ma na celu włączenie migrantów i tematyki migracyjnej w główny nurt debaty publicznej. Projekt zakłada kontynuację narzędzi służących aktywnemu włączaniu imigrantów w życie publiczne, w tym debatę dotyczącą ich samych w celu wypracowywania rekomendacji dla władz szczebla lokalnego.


Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Homo Faber, Urząd m.st. Warszawy, Icelandic Human Rights Centre.Główne moduły projektu:

MIĘDZYSEKTOROWE FORA ROBOCZE DS. LOKALNYCH POLITYK MIGRACYJNYCH

Jest to kontynuacja działań zainicjowanych przez Fundację Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Homo Faber (Lublin) I Stowarzyszenie Interkulturalni PL (Kraków). Odbyły się dotychczas trzy Fora – w Krakowie (październik 2013), Lublinie (marzec 2014) i Warszawie (październik 2014).

III i IV Forum odbędą się, odpowiednio, w Warszawie i Wrocławiu. W ramach "Forum w Działaniu" utrwalana będzie współpraca pomiędzy organizacjami oraz zrealizowane zostaną wybrane rekomendacje.

Fora to praktyczne platformy dot. partycypacji imigrantów w życiu publicznym. Angażują szerokie spektrum interesariuszy - od przedstawicieli ministerstw i urzędów wojewódzkich przez władze lokalne i trzeci sektor do samych migrantów i migrantek.

Fora trwają od 3 do 4 dni, podczas których główny nacisk położony jest na eksperckie debaty w grupach roboczych. Rezultatem Forum są zestawy rekomendacji opracowane przez każdą z grup.


PLATFORMA WSPÓŁPRACY - WWW.INFO-MIGRATOR.PL
Strona dostępna w wielu wersjach językowych ma kompleksowo odpowiadać będzie na potrzeby przybywających do Polski obcokrajowców w przystępny sposób przedstawiając:

kwestie formalne i prawne związane z pobytem w Polsce,
instrukcje dotyczące załatwiania spraw w lokalnych instytucjach,
praktyczne wskazówki na temat różnych aspektów życia codziennego w danym mieście.
Jednocześnie platforma ma sprzyjać współpracy i wymianie idei między osobami zainteresowanymi (zawodowo i/lub osobiście) tematyką migracyjną – innymi słowy ma stanowić przestrzeń komunikacji między migrantami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami instytucji publicznych i badaczami zajmującymi się problematyką migracji.


AKCJA "MIASTA OTWARTE"
Akcja ma na celu włączenie imigrantów w obywatelski audyt i ewaluację polityk migracyjnych poszczególnych miast. Jest to rozwinięcie i kontynuacja działań zainicjowanych w I połowie 2014 r., które polegały na identyfikowaniu i promowaniu najlepszych miejskich praktyk w zakresie integracji cudzoziemców/ek, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez lokalne władze samorządowe.


RADIO IMI
W ramach pilotażu zainicjowane zostanie internetowe radio migranckie.
Celem radia jest angażowanie cudzoziemców w publiczną debatę z Polakami nt. jakości instytucji oraz życia społecznego w Polsce. W ramach projektu migranci i migrantki zostaną przeszkoleni/one, by opanowali/ły niezbędne umiejętności potrzebne do profesjonalnego prowadzenia audycji. Powstanie również studio radiowe, które będzie mieścić się w Centrum Wielokulturowego w Warszawie przy pl. Hallera.

Projekt Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.