Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Apel organizacji pozarządowych do Prezydenta Miasta Lublin

(2010-05-19)

Szanowny Panie Prezydencie!

Od listopada Urząd Miasta wraz z organizacjami pozarządowymi pracuje nad ustaleniem zasad współpracy Urzędu z organizacjami, powołaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego i uchwaleniem trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Rozpoczynaliśmy je w nieco idealistycznej wierze w możliwość szybkiego wypracowania efektywnego systemu współpracy Miasta z jego obywatelami, czyli społecznych konsultacji decyzji ważnych dla miasta i jego mieszkańców. W efekcie tych prac:

9 kwietnia (piątek) o godz. 15.30 Urząd Miasta Lublin na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały dotyczącej trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Lublinie. Konsultacje zaplanowano na dzień 12 kwietnia (poniedziałek). Wraz z ogłoszeniem został zamieszczony projekt uchwały. Urząd, pomimo wcześniejszych sugestii ze strony organizacji pozarządowych, iż uchwała powinna obejmować szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, przedstawił minimalistyczny projekt ograniczonych konsultacji społecznych, polegający na ograniczeniu konsultacji tylko do Rady Działalności Pożytku Publicznego (a do czasu jej powołania z organizacjami pozarządowymi), więc jedynie do przedstawicieli organizacji, i tylko do współdecydowania o aktach prawa miejscowego, wykluczając z całego procesu obywateli miasta. Organizacje natomiast przedstawiły projekt szerokich konsultacji – uwzględniając także mieszkańców.

12 kwietnia na publicznym spotkaniu urzędników z organizacjami pozarządowymi projekt miejski został przez nie jednogłośnie odrzucony. Na tym spotkaniu powołany został wspólny zespół roboczy, złożony z przedstawicieli organizacji i z urzędników, który rozpoczął prace nad projektem włączającym mieszkańców miasta w proces konsultowania decyzji. Już 16 kwietnia zespół roboczy złożył do zesp. Radców Prawnych Miasta Lublin projekt uchwały o szerokich konsultacjach społecznych. Przez ostatni miesiąc urzędnicy miejscy konsultowali wewnętrznie ten projekt, po czym - postanowili odłożyć go na półkę, wnosząc pod obrady Rady Miasta... odrzucony 12 kwietnia własny projekt, z kosmetycznymi poprawkami. Oznacza to, że w dalszym ciągu obywatele Lublina zostali wykluczeni z faktycznego udziału we współdecydowaniu o rozwoju własnego miasta. Szerokie konsultacje społeczne okazały się poprzeczką nie do przeskoczenia.

Fundacja Kultura Enter i Stowarzyszenie Homo Faber wraz z innymi organizacjami pozarządowymi apeluje zatem do Prezydenta o poszanowanie praw mieszkańców Lublina w dostępie do informacji, do współdecydowania o rozwoju miasta. Apelujemy o rzeczywiste (a nie fasadowe) konsultacje społeczne przy podejmowaniu wszelkich inicjatyw, które mają znaczący wpływ na rozwój miasta i życie jego mieszkańców.

Przypominamy, że szerokie społeczne konsultacje są dziś standardem, nie tylko w Europie, ale i w większych i mniejszych miastach Polski, na przykład w Krakowie, Warszawie, Sopocie, Gdańsku (od wielu lat), ostatnio w Łodzi... Ich wdrożenie świadczy o świadomości obywatelskiej urzędników, czyli wybranych w powszechnych wyborach przedstawicieli społeczeństwa. Zaś brak skutecznego programu szerokich społecznych konsultacji świadczy o tym, że przedstawiciele ci traktują swoich wyborców jako jednorazowe narzędzie wyborcze, dostrzegając ich istnienie raz na cztery lata, przed kolejnymi wyborami samorządowymi.

Uznajemy za niedopuszczalne łamanie elementarnych zasad w trakcie przeprowadzania dotychczasowych konsultacji - w zakresie dostępu do informacji o planowanych konsultacjach i jego przedmiocie. Jest to w istocie zakwestionowanie zasad pomocniczości, partnerstwa, jawności, uczciwej konkurencji i efektywności.

Uważamy za skandaliczne proponowanie nam projektu uchwały o konsultacjach, który został wcześniej (w trakcie konsultacji dnia 12 kwietnia) odrzucony przez organizacje pozarządowe. Wzywamy do jak najszybszego uchwalenia takich rozwiązań prawnych, które w warunkach rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego gwarantowałyby poszanowanie praw mieszkańców Lublina do współdecydowania o jego rozwoju.

Bez respektowania swobody dostępu do informacji, wolności wyrażania poglądów i jawności procesu legislacyjnego - z uwzględnieniem konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych na każdym etapie prac stanowione prawo zaprzeczy idei demokratycznego państwa prawnego.

Bez respektowania zasad dialogu społecznego, szczególnie w kontekście ubiegania się Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury pod hasłem „Miasto w Dialogu”, skazujemy miasto na coraz większą izolację kulturową i zaprzeczamy idei społeczeństwa obywatelskiego.