Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Raport z konsultacji społecznych

Piotr Choroś (2010-07-19)

Rozmowy trwają. Nie są zawieszone na czas wakacji! Rozmowy obywateli/ek działających w ngo z obywatelami/kami pracującymi w Urzędzie Miasta Lublin. Rozmowy ngo z Urzędem. Poniżej prezentujemy raport z pierwszej części naszych spotkań/konsultacji/dyskusji itp. Odbywały się one w różnej atmosferze, z różnym zaangażowaniem z każdej ze stron, w różnym składzie. Ale odbywały się i odbywają się. Część z nas chciałaby aby wszystko działo się szybciej, mocniej, więcej. Część chciałaby mieć więcej czasu. Osobiście mam poczucie, że powoli poruszamy się do przodu:) Są już wyznaczone nowe zadania na miesiąc sierpień. Czekamy na telefony i maile.

Piotr Choroś


Raport z konsultacji w wersji pdfPropozycja projektu uchwału o konsultacjach społecznych w wersji pdf

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy raport z działalności zespołu roboczego ds. przygotowania projektu uchwały o konsultacjach społecznych. Raport autorstwa strony pozarządowej zespołu złożonego z następujących osób: Zdzisława Niedbała – Pełnomocnik ds. relacji z organizacjami pozarządowymi, Iwona Haponiuk – Dyrektor Kancelarii Prezydenta, Anna Pajdosz – p.o. Dyrektor Wydziału Kultury, Anna Machocka - Wydziału Kultury, Zbigniew Dubiel – Kierownik Biura Obsługi Prawnej, Piotr Choroś ze Stowarzyszenia Homo Faber, Piotr Zieniuk z Fundacji Kultura Enter i Marta Kurowska ze Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI.
Przypominamy, że zespół ów został powołany po dyskusjach w Urzędzie Miasta w dniach 24 marca i 12 kwietnia tego roku. Na kwietniowym spotkaniu została podjęta decyzja o utworzeniu zespołu do przygotowania projektu uchwały o konsultacjach, która będzie umożliwiała – obok wymuszanych przez nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi – również konsultacje z mieszkańcami. Cała dyskusja o konsultacjach jest związana z pracami nad lubelską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Aby ją powołać najpierw należy przeprowadzić konsultacje do których niezbędna jest uchwała o sposobie prowadzenia.

Na spotkaniu w Ratuszu w dniu 14 kwietnia zespół przygotował merytoryczną zawartość projektu uchwały. 16 kwietnia przekazał go do p. Zbigniewa Dubiela do dalszego opracowania pod względem formalnym. Po deklaracjach urzędników na naszych spotkaniach konsultacyjnych i sprawnej pracy nad zawartością merytoryczną projektu uchwały rozumieliśmy, że na sesję Rady Miasta w maju będzie złożony projekt o konsultacjach z NGO i szerokich konsultacjach z mieszkańcami. Na kilka dni przed majową sesją zostaliśmy zaproszeni jako organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne 21 maja, na którym mieliśmy zaopiniować projekt krótkiej uchwały tylko o „przymusowych” konsultacjach z Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. Warto podkreślić stronę techniczną tych konsultacji: zaproszenie pojawiło się na stronie internetowej UM Lublin we wtorek a spotkanie było w piątek. Przed kwietniowym spotkaniem konsultacyjnym informacja była w piątek a spotkanie było w poniedziałek.
Na spotkaniu 21 maja spośród strony społecznej było tylko kilka osób i same konsultacje polegały na przedstawieniu projektu, uwzględniającego niektóre z naszych propozycji, ale bez kluczowej sprawy konsultacji z mieszkańcami. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że projekt, który złożyliśmy do Biura Prawnego w celu dopracowania pod względem formalno-prawnym ma błędy legislacyjne. Jednym z nich było przygotowanie w jednej uchwale konsultacji z NGO i szerokich konsultacji z mieszkańcami. Niestety przez 5 tygodni od dnia złożenia projektu roboczego do majowego spotkania żaden z urzędników nie powiedział nam, że prace nad naszym wspólnym projektem zostały zarzucone i nie został on poprawiony przez p. Zbigniewa Dubiela pod względem formalno-prawnym.
W związku z zaistniałą sytuacją zaczęliśmy szukać sojuszników do pracy nad projektem uchwały o konsultacjach z mieszkańcami. Po rozmowach z kilkoma radnymi miejskimi uzyskaliśmy tyle, że na sesji Rady Miasta 27 maja br. Piotr Zieniuk przedstawił przebieg dotychczasowych konsultacji projektu uchwały o konsultacjach. Dzięki temu projekt został w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, skierowany do Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta.
Przed spotkaniem w/w Komisji przygotowaliśmy nowy, poprawiony projekt uchwały o konsultacjach z mieszkańcami, uwzględniający uwagi prawników i przesłaliśmy go do Rady Miasta.
21 czerwca odbyło się spotkanie z Prezydentem Adamem Wasilewskim oraz posiedzenie Komisji, na których przedstawiliśmy naszą wersję historii prac nad projektem – niestety inną od widzenia tego przez Pana Zdzisława Niedbałę – Pełnomocnika ds. relacji z organizacjami pozarządowymi. Dzięki tym spotkaniom uzyskaliśmy tyle, że Prezydent Adam Wasilewski zadeklarował wniesienie projektu uchwały o szerokich konsultacjach z mieszkańcami pod obrady Rady Miasta na wrześniową sesję Rady Miasta. Oczywiście nie musi to być projekt opracowany przez nasz zespół.
Na czerwcowej sesji Rady Miasta została przyjęta uchwała o konsultacjach tylko z organizacjami i Radą Pożytku. Projekt ten jest dobry. Czekamy na jego wdrożenie.

Ponieważ do tej pory nie udało nam się wywiązać w pełni z naszego zobowiązania wobec przedstawiciel organizacji pozarządowych widzimy 3 dalsze możliwe scenariusze:

1)Projekt uchwały o konsultacjach z mieszkańcami (konsultacjach społecznych) trafia pod obrady Rady Miasta jako projekt Prezydenta – zgodnie z deklaracją, którą Prezydent Wasilewski złożył na sesji Rady Miasta 24 czerwca 2010 r. po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały o konsultacjach z Radą Pożytku Publicznego lub NGO. Po konsultacjach przeprowadzanych przez UM.
2)Projekt trafia pod obrady Rady Miasta jako projekt 3 radnych.
3)Przeprowadzamy konsultacje siłami NGO i zbieramy 1000 podpisów mieszkańców, podpisy są weryfikowane przez UM dokładnie, starannie i może to trwać długo…..

Po analizie szans i zagrożeń wybieramy ścieżkę ”prezydencką”. Obiecujemy, że będziemy trzymać rękę na pulsie i monitorować przebieg konsultacji, o których mówił na czerwcowej sesji Rady Miasta Lublin Prezydent Adam Wasilewski. Wierzymy, że wrześniowa sesja będzie zakończeniem procesu kodyfikacji regulaminu konsultacji społecznych. Czekamy teraz na terminarz konsultacji projektu. Podstawowym argumentem przeciwko przyjmowaniu projektu o konsultacjach społecznych przedstawianym przez p. Zdzisława Niedbałę jest to, że projekt nie został skonsultowany z mieszkańcami. Na jego temat wypowiedzieli się tylko mieszkańcy. Argument o braku tych konsultacji pada od mają. Czekamy w takim razie na konsultacje i sam projekt.

W załączniku przesyłamy projekt „naszej” uchwały o konsultacjach społecznych. Jak tylko pojawi się w internecie uchwała o konsultacjach z ngo i radą pożytku prześlemy także.
Żeby nie było tak smutno – wszystkiego najlepszego na wakacje!!!!!!

Marta Kurowska
Piotr Zieniuk
Piotr Choroś