Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Monitoring funcjonowania cudzoziemców w Lublinie w sferze publicznej > Raport z monitoringu

Bookmark and Share

Uzupełnienie raportu

HF (2012-06-30)

Fragmenty raportu z monitoringu w zakresie dotyczącym danej instytucji publicznej zostały, na początku lipca 2011 r., przekazane wszystkim opisywanym podmiotom. Przez ponad trzy miesiące opisywane instytucje publiczne  mogły odnieść się do ewentualnych zarzutów, oraz do rekomendacji. W październiku 2011 r. raport, uzupełniony o informacje z ostatnich trzech niesięcy został upubliczniony. Poniżej preznetujemy przegląd tego, co udało się zmienić przez kolejne miesiące. 
W niektórych przypadkach przedstawiamy także dobre praktyki zaobserwowane w innych miastach.
 
SPIS TREŚCI
Rekomendacje (stan: koniec czerwca 2012 r.):
Urząd Wojewódzki
Urząd Miasta
MOPR
ZTM
Policja
Urząd Skarbowy i Izba Skarbowa 
ZUS
NFZ
Miejski Urząd Pracy


Rekomendacje dla Urzędu Wojewódzkiego

 
I. Budynek

1. Umieścić informacje w języku angielskim, ukraińskim i ew. rosyjskim o miejscu załatwianiu spraw przez cudzoziemców/ki na głównej tablicy Urzędu Wojewódzkiego.

2. Oznaczyć trasę do pokojów, w których obsługiwani/e są cudzoziemcy/ki.
Stan na dzień 30.06.12: Brak zmian na głównej tablicy informacyjnej. Oznaczony jest tylko gabinet dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (w języku polskim). 
Powstał Punkt Obsługi Klienta w holu głownym Urzędu. Dla cudzoziemców przygotowana 
została tablica z oznaczeniami spraw, które mogą załatwić w UW wraz z oznaczeniem pokoi: w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

Dobra praktyka nr 1.
Dobra praktyka nr 2.

3. Na tablicach informacyjnych umieścić wypełnione wzory dokumentów wraz z tłumaczeniem.
Stan na dzień 30.06.12: Brak. 


II. Strona internetowa

1. Przygotować podstrony w przynajmniej trzech wersjach językowych (angielska, ukraińska, i ew. rosyjska), zawierające podstawowe informacje o funkcjonowaniu cudzoziemca/ki w Lublinie.
Stan na dzień 30.06.12: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przygotował obszerną stronę internetową (www.wsoic.lublin.uw.gov.pl) zawierającą informację o procedurach oraz dokumentach z zakresu realizowanych spraw (w języku angielskim i rosyjskim, oraz z podstawowymi informacjami w innych 12 językach).

Rekomendacja:
Umieścić na głównej stronie Urzędu Wojewódzkiego (www.lublin.uw.gov.pl) wyraźny odnośnik do przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców strony. Podlinkować tę stronę z innymi, niepokrywającymi się tematycznie sześcioma podstronami dla cudzoziemców. Dołączyć linki do każdej z podstron.
Obecna podstrona WSOiC adresowana dla cudzoziemców, mimo bogatej zawartości i wielości wersji językowych, nie spełnia swojej roli, ponieważ nie znając języka polskiego nie można na nią trafić.

Dobra praktyka nr 3.:  Strona Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego czy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (choć brakuje tam dokumentów do pobrania).
 
2. Opisać w przystępny sposób postępowania, w których stroną jest cudzoziemiec/ka w Urzędzie dla każdej z najczęściej przeprowadzanych spraw. Opis powinien zawierać także informacje o innych instytucjach publicznych, do których musi udać się obcokrajowiec/czyni.
Stan na dzień 30.06.12:  Na stronie internetowej Wydziału dostępny jest opis procedur oraz linki do innych instytucji.

3. Udostępnić do pobrania niezbędne druki wraz z instrukcją ich wypełniania w danym języku.
Stan na dzień 30.06.12: Brak możliwości odnalezienia druków oraz brak informacji o sposobie ich uzupełniania w języku innym niż polski. 

4. Umożliwić wypełnianie druków elektronicznie z możliwością zapisu lub/i wydrukowania.
Stan na dzień 30.06.12: Brak możliwości wypełniania druków w wersji elektronicznej. 

5. Umożliwić za pomocą internetu śledzenie stanu postępowania w swojej sprawie.
Stan na dzień 30.06.12: Brak możliwości śledzenia postępowania w danej sprawie.

Dodatkowo przekazano nam informację, iż w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2 osoby posiadają certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2, kolejne dwie osoby - z języka rosyjskiego na poziomie B1. Natomiast Dyrektor Maciej Zięba posługuje się 11 językami obcymi, w tym posiada certyfikaty z języków: angielskiego, francuskiego, chińskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego (sprzed utworzenia klasyfikacji A1- C2).


III. Punkt informacyjny/Punkt Obsługi Klienta

1. Przeszkolenie i zatrudnienie do punktu informacyjnego Urzędu osób znających przynajmniej dwa języki obce (angielski, ukraiński i ew. rosyjski), oraz sposób, strukturę oraz funkcjonowania Urzędu.
Stan na dzień 01.02.12: Od 1 stycznia 2012 r. rozpoczął pracę Oddział Obsługi Klienta i Zarządzania Informacją działający przy Biurze Obsługi Urzędu. Do pracy w Oddziale skierowane zostały osoby z innych komórek organizacyjnych Urzędu Wojewódzkiego. W Punkcie Obsługi Klienta pracują podczas jednej zmiany 3 osoby, porozumiewające się w języku polskim, angielskim i rosyjskim. W uzasadnionych przypadkach pracownicy/e Punktu są wspomagane przez pracowników/ce Urzędu, znające inne języki obce.  Aktualnie Punkt zajmuje się jedynie przekazywaniem informacji, jednak w ciągu najbliższych tygodni stopniowo będzie się zwiększała liczba spraw, które będzie w nim można załatwić. Będzie także możliwość pobrania oraz złożenia niezbędnych dokumentów. Trwa wymiana sprzętu. Wprowadzany jest system elektronicznego obiegu dokumentów, dzięki któremu możliwe będzie śledzenie etapu postępowania w danej sprawie. Informację będzie można uzyskać przede wszystkim w Punkcie, ale także e-mailem i telefonicznie. Przygotowanie nowych pomieszczeń do obsługi cudzoziemców/ek. W chwili obecnej sprawa została odłożona, co było związane z procedurą abolicyjną dla cudzoziemców/ek i udostępnieniem Straży Granicznej pomieszczeń do obsługi interesantów/ek. Drugim problemem jest przesuwający się w czasie proces odzyskiwania pomieszczeń przez Urząd Wojewódzki. Powrót do kwestii pomieszczeń do obsługi cudzoziemców/ek będzie możliwy w połowie 2012 roku.

2. Umieszczenie w punkcie informacyjnym druków, wzorów, ulotek w przynajmniej dwóch obcych językach (angielski, ukraiński i ew. rosyjski) w zakresie, w jakim Urząd obsługuje cudzoziemców/ki.
Stan na dzień 23.05.12:  Brak.IV. Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego - tel. 112

1. Uruchomić Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obsługiwać będzie wszelkie numery alarmowe (w tym 112),gdzie pracować będą osoby posługujące się przynajmniej jednym językiem obcym.
Stan na dzień 17.05.12:  Wg Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Włodzimierza Stańczyka z powodu problemów technicznych nie jest znana data uruchomienia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Numer 112 nadal obsługiwany jest w zależności od tego czy dzwoniący używa telefonu stacjonarnego (odbiera straż pożarna) czy komórkowego (odbiera policja). 
Zatrudnieni w połowie 2011 r. pracownicy (10 osób) obecnie pełnią funkcje pomocnicze w centrali straży pożarnej. Są to osoby, które, co wynika z opisu stanowiska, znają przynajmniej jeden obcy język.V. Wybór języków

1. Podjąć decyzję, które języki obce są dla Urzędu priorytetowe, by wszystkie wydziały zdawały sobie sprawę z tego, w jaki sposób powinny być ukierunkowane ich prace. Rekomendujemy angielski, ukraiński i, ewentualnie rosyjski.
Stan na dzień 15.12.11:  Ustalenia muszą zapaść na poziomie centralnym. Kierownik Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Jerzy Łodej, zadeklarował, że z pewnością co najmniej  jeden z operatorów/ek będzie posługiwać się językiem obcym.

Rekomendacje dla Urzędu Miasta Lublin

I. Stworzyć system integracji cudzoziemców i cudzoziemek dla miasta Lublin

1.   Wyznaczyć osobę, która w ramach Urzędu Miasta Lublin pełnić będzie rolę koordynatora/ki działań na rzecz lepszej obsługi i integracji cudzoziemców/ek. Wyznaczyć gdzie (w jakim wydziale) taka osoba miałaby być zatrudniona. Osoba ta powinna znać problemy cudzoziemców/ek, mieć bieżący kontakt z ich przedstawicielami/kami, znać inne instytucje publiczne, które obsługują cudzoziemców/ki oraz doskonale poruszać się w samej strukturze Urzędu.
Stan na 23.05.2012 r.: Tymczasowo obowiązki koordynatora w Urzędzie Miasta w zakresie obsługi cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie pełni Piotr Choroś, Kierownik Referatu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

2. Wprowadzić do "Strategii Rozwoju. Lublin 2020" kwestie związane z integracją mieszkających w Lublinie cudzoziemców/ek.
Stan na 15.03.2012 r.: Urząd Miasta Lublin uzyskał grant na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania różnorodnością w partnerstwie ze szwajcarskim kantonem Neuchatel. Koordynatorką projektu jest Dyrektorka Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin, Katarzyna Mieczkowska - Czerniak.
Stan na 30.06.2012 r.: W projekcie "Strategii Rozwoju. Lublin 2020", która ma zostać poddana głosowaniu przez Radę Miastra Lublin jesienią 2012 r. zapisano m.in. w punkcie dotyczącym umiędzynarodowienia uczelni: "Zaspokajanie specyficznych potrzeb studentów z zagranicy poprzez wielojęzyczny dostęp do informacji, usprawnianie obsługi, działania integracyjne." W punkcie "Otwartość" wpisano punkt "Otwartość kulturowa", który zakłada stworzenie programów wsparcia i pomocy dla obcokrajowców (uchodźców, mniejszości narodowych i rezydentów).

3. Wypracować i wdrożyć modele wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji wszystkich podmiotów związanych z funkcjonowaniem cudzoziemców/ek w mieście (np.: komunikacja między Urzędem Miasta Lublin a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, policją, itp.).
Stan na 30.06.2012 r.: Trwają prace nad opracowaniem systemu integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie.

4. Oszacować liczbę cudzoziemców/ek mieszkających w Lublinie na podstawie różnych dostępnych źródeł.
Stan na 23.05.2011 r.: Nie zostały dotychczas podjęte próby zgromadzenia informacji na temat liczby cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. Jedyne dane jakie posiada Urząd dotyczą cudzoziemców/ek studiujących na lubelskich uczelniach oraz osób zameldowanych.


II. Punkt informacyjno-pomocowy

1. Stworzyć stały punkt informacyjno-pomocowy dla cudzoziemców/ek, który poza udzielaniem informacji, dostarczaniem druków, pomocy przy wypełnianiu, mógłby w niektórych przypadkach podjąć się pomocy w rozwiązaniu ich problemu (np.: poprzez wykonanie telefonu do innej instytucji, by ustalić szczegóły sprawy). 
Stan na 30.06.2012 r.: Biuro Obsługi Mieszkańców doraźnie pełni funkcję punktu informacyjno - pomocowego poprzez oddelegowanie do koordynowania pracy w tym zakresie pracownicy Urzędu Miasta Lublin.
Dyżury odbywają się w BOMie na ul. Wieniawskiej, we wtorki, od 10:00 do 13:00. Dodatkowo, poza godzinami dyżurów, pracownice punktu informacyjnego informują cudzoziemców/ki o możliwości kontaktu - telefonicznego i mailowego. Od listopada 2011 r., średnio na dyżurach pojawia się 13-15 osób.

2. Wiedzę o istnieniu takiego punktu powinny posiadać także inne instytucje obsługujące cudzoziemców/ki (Pierwszy Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, itp.).
Stan na 30.06.2012 r.: Trwają prace nad opracowaniiem systemu integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie.


III. Budynki

1. Umieścić informacje w języku angielskim i ukraińskim o miejscu załatwianiu spraw przez cudzoziemców/ki na wszystkich tablicach w budynkach UM, w których cudzoziemcy/ki muszą załatwiać formalności.
Stan na 23.05.2012 r.: Brak jasnego systemu oznaczania budynków i miejsc. 

Dobra praktyka: Lubelskie Biuro Obsługi Mieszkańców przygotowało i wywiesiło tabliczki kierujące do właściwych pomieszczeń w języku polskim, angielkim i ukraińskim. Niestety wielojęzyczne oznaczenia występują jedynie w BOMie na ul. Wieniawskiej 14.

2. W przypadku budynków o skomplikowanych sieciach korytarzy, oznaczyć trasę do pokojów, w których obsługiwani/e są cudzoziemcy/ki.
Stan na 15.12.2011 r.: Brak oznaczenia trasy oraz stanowisk, przy których obsługiwani cudzoziemcy/ki (wyjątekiem jest BOM na ul. Wienawskiej 14).

3. W wydziałach najczęściej odwiedzanych przez cudzoziemców/ki, na tablicach informacyjnych, umieścić wypełnione wzory dokumentów wraz z tłumaczeniem.
Stan na 23.05.2012 r.: Brak wypełnionych wzorów formularzy z tłumaczeniem na tablicach informacyjnych (wyjątkiem jest BOM na ul. Wieniawskiej 14 w zakresie procedury meldunkowej).

IV. Automaty kolejkowe
Przeprogramować wszystkie automaty kolejkowe zarządzane przez Urząd Miasta Lublin tak, by znalazły się tam także informacje w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 30.06.2012 r.: Automat kolejkowy w BOMie na ul. Wieniawskiej został przeprogramowane w taki sposób, by znalazła się tam podstawowa informacja w  języku angielskim. 


V. Strony internetowe www.lublin.eu i www.um.lublin.eu

1. Przygotować i uruchomić tłumaczenie strony Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.eu) na język ukraiński.
Stan na 30.06.2012 r.:  Oficjalna strona miejska www.lublin.eu posiada podstawowe informacje o tym co ważnego dzieje się w mieście w języku angielskim i ukraińskim.
Strona Samorządu Miasta Lublin www.um.lublin.pl posiada część tłumaczeń jedynie w wersji angielskiej. 

2. Uzupełnić i zweryfikować system uzupełniania treści na stronie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Lublin.
Stan na 15.12.2011 r.: Nie ma zintegrowanego systemu aktualizowania treści na stronie internetowej. Komórki organizacyjne mają obowiązek uzupełniania tresci, dla których są właściwe.

3. Opisać w sposób przystępny postępowania, w których stroną jest cudzoziemiec/ka, dla każdej z najczęściej przeprowadzanych spraw. Opis powinien zawierać także informacje o innych instytucjach (np.: link), do których musi udać się obcokrajowiec/czyni.
Stan na 01.06.2012 r.: Na stronie Urzędu Miasta znajdują się angielskie tłumaczenia 14 kart dotyczących spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się co Urzędu cudzoziemcy/ki. 

Rekomendacja: Rekomendujemy stworzenie podstrony w języku ukraińskim oraz zamieszczenie linków do stron internetowych właściwych wydziałów Urzędu Miasta Lublin wraz ze zdjęciem.

4. Udostępnić do pobrania niezbędne druki wraz z instrukcją ich wypełniania w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 15.12.2011 r.:  Udostępniono druki w formacie pdf wraz z naniesioną instrukcją ich wypełnienia (bez możliwości edytowania dokumentu) wyłącznie w języku polskim i angielskim. 

5. Umożliwić wypełnianie druków elektronicznie z możliwością ich zapisu lub/i wydrukowania.
Stan na 15.12.2011 r.: Nie ma możliwości wypełniania formularzy elektronicznie.

6. Umożliwić za pomocą internetu śledzenie stanu postępowania w swojej sprawie.
Stan na 15.12.2011 r.: Nie ma mozliwości śledzenia stanu postępowania w swojej sprawie za pomocą internetu.

7. Wprowadzić system współpracy między najważniejszymi urzędami i instytucjami publicznymi, świadczącymi pomoc czy też obsługującymi cudzoziemców/ki, tak, by w jednym miejscu można było zgromadzić podstawowe informacje o funkcjonowaniu cudzoziemca/ki w mieście.
Stan na 15.12.2011 r.: System współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami publicznymi jest w trakcie opracowywania.


VI. Infolinie

Przygotować i uruchomić obsługę infolinii Urzędu w przynajmniej dwóch obcych językach (angielskim i ukraińskim).
Stan na 30.06.2012 r.: Nie uruchomiono infolinii w języku ukraińskim.


VII. Wybór języków

Podjąć decyzję wiążącą cały Urząd Miasta Lublin, które języki obce są dla Urzędu priorytetowe, by wszystkie wydziały miały świadomość, w którym kierunku powinny iść ich prace. Rekomendujemy angielski, ukraiński, ewentualnie rosyjski. Przemawia za tym liczna osób zameldowanych w Lublinie (obywateli/ek Ukrainy jest 656, a obywateli/ek Rosji 89 - stan na grudzień 2011 r.).
Stan na 30.06.2011 r.: Językami priorytetowymi będą języki, na które zostanie przetłumaczona strona internetowa. Nowa odsłona strony internetowej jest w procesie przygotowywania.


Rekomendacje dla MOPR 


I. Strona internetowa

Przygotować angielską i ukraińską wersję strony internetowej Urzędu (www.mopr.lublin.pl) zawierającą najistotniejsze informacje, opis procedur, a także możliwość pobrania i wypełnienia druków i wzory ich wypełnienia.
Stan na 30.06.2012 r.: Brak II. Budynek

1. Umieścić w budynku, w jednym miejscu informacji w języku angielskim i ukraińskim dotyczących tego w jaki sposób oraz w jakim miejscu może załatwić daną sprawę cudzoziemiec/ka.
Stan na 30.06.2012 r.: Brak


2. Precyzyjne oznaczyć miejsca gdzie mają zgłaszać się cudzoziemcy/ki i umieścić tam instrukcje wypełnienie dokumentów (np.: formularzy) w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 30.06.2012 r.: Brak


 

Rekomendacje dla ZTM

I. Strona internetowa

1. Przygotować ukraińską wersję strony internetowej.
Stan na 30.06.2012 r.: Brak

2. Ponownie uruchomić angielską wersję strony internetowej.
Stan na 30.06.2012 r.: Uruchomiono nową stronę internetową. Więcej w pkt. 3.

3. Stworzyć system aktualizacji strony tak, by jakakolwiek zmiana w rozkładach czy przepisach była uwzględniana także na stronach obcojęzycznych.
Stan na 23.05.2012 r.:  Przygotowana została nowa strona internetowa (www.ztm.lublin.eu) zawierająca 4 wersje językowe: polską, rosyjską, angielską oraz niemiecką. 


II. Infolinia

1. Usprawnić działanie infolinii.

2. Do jej obsługi wyznaczyć osobę, która jest w stanie komunikować się co najmniej na poziomie podstawowym w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 15.12.2011 r.:  Wymóg podstawowej znajomości jezyka obcego zostanie uwzględniony w następnych naborach na stanowiska w Biurze Obsługi Klienta.


II. Przystanki

Umieścić na przystankach instrukcje korzystania z tabelek z rozkładami jazdy w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 23.05.2012 r.:  Brak. 
W grudniu 2011 r. otrzymaliśmy informację, że takie materiały są w trakcie przygotowywania, i że takie informacje na przystankach w języku innym niż polski pojawią się w pierwszym kwartale 2012 roku.


III. Wnętrza autobusów

Umieścić w autobusach informację dotyczącą praw i obowiązków pasażera/ki oraz inne ważne informacje, np.: o cenie i rodzajach biletów w innym niż polski języku.
Stan na 23.05.2012 r.:  Brak.
W grudniu 2011 r. otrzymaliśmy informację, że takie materiały są w trakcie przygotowywania, i że takie informacje wewnątrz autobusów w języku innym niż polski pojawią się w pierwszym kwartale 2012 roku.Rekomendacje dla Policji

I. Osoba

Wyznaczyć osobę, która będzie koordynować działania Policji w zakresie integracji cudzoziemców/ek.
Stan na 23.05.2012 r.: W Komendzie Wojewódzkiej Policji funkcję taką doraźnie pełni Pełnomocniczka ds Ochrony Praw Człowieka, podinsp. Edyta Naja - Pasek. W Komendzie Miejskiej Policji formalnie nie wskazano osoby, która zajmowałaby się sprawami, w których uczestniczą cudzoziemcy i cudzoziemki.
Stan na 6.06.2012 r.: W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie osobą odpowiedzialną za współpracę z lubelskimi uczelniami oraz ich studentami (w tym obcojęzycznymi) odpowiadają mł. asp. Monika Sowa oraz mł. asp. Monika Kostecka z Wydziału Prewencji KMP.


II. Numery alarmowe

1. Wyznaczyć do obsługi infolinii i telefonów alarmowych osoby posługujące się językiem angielskim i ukraińskim co najmniej na poziomie podstawowym.
Stan na 6.06.2012 r.: Według informacji KWP Policja garnizonu lubelskiego jest w pełni przygotowana do przyjmowania i pbsługi zgłoszeń z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jednak nie zostało dotąd uruchomione (więcej w części poświęconej Urzędowi Wojewódzkiemu). 

2. Wspólnie z Urzędem Wojewódzkim zakończyć proces tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Stan na 23.05.2012 r.: Uruchomiono wewnętrzny numer, który obsługują osoby posługujące sie  językiem obcym. Rozmowy, w których uczestniczą cudzoziemcy i cudzoziemki przekierowywane sa do Komendy Głównej w Warszawie.

III. Zespół Bezpieczeństwa Akademickiego
1. Reaktywować Zespół Bepieczeństwa Akademickiego, który miałby rozpoznane niebezpieczne miejsca, i był w stanie doprowadzić do zapewnienia w nich bezpieczeństwa.
2. Wdrożyć system stałej współpracy i opieki nad zagranicznymi studentami/kami, w postaci spotkań, podania numeru telefonu do kompetentnych funkcjonariuszy/ek, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem.
Stan na 23.05.2012 r.: Brak danych

Ponadto (stan na 6.06.2012) w Wydziale Prewencji KWP w Lublinie przygotowano koncepcję podstrony internetowej dla obcokrajowców. Obecnie strona (http://kwp.lublin.pl/index.php?action=pages_1&action_id=1585) zawiera:
- informacje o podstawowych zadanicha Policji
- informacje nt. rodzajów służb na jakie podzielona jest polska Policja
- link do danych teleadresowych polskich placówek dyplomatycznych
- link do przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych na terenie Polski
- link do zagadnień związanych z podjęciem studiów na polskich uczelniach
- materiały promocyjne i ustawę o Policji
- komputerowy słownik zwrotów prawnych, policyjnych (do pobrania)
Według zapewnień KWP w najbliższym czasie (daty nie określono) planowane jest uzupełnienie strony o tłumaczenie na język ukraiński.Rekomendacje dla Pierwszego Urzędu Skarbowego

I. Budynek

1. Umieścić w budynku, w jednym miejscu informację w języku angielskim i ukraińskim dotyczącą tego w jaki sposób oraz w jakim miejscu może załatwić daną sprawę cudzoziemiec/ka.
30.06.2012 r.: Brak

2. Precyzyjne oznaczyć okienka gdzie mają zgłaszać się cudzoziemcy/ki i umieścić tam instrukcje wypełniania dokumentów w języku angielskim i ukraińskim. W trakcie przygotowania.
Stan na 23.05.2012 r.: Brak oznaczeń stanowisk, przy których obsługiwani są cudzoziemcy/ki oraz instrukcji wypełnienia formularzy.

II. Punkt informacyjny/infolinia

Wyznaczyć procedury w przypadku problemów z porozumieniem się (np.: poprzez wyznaczenie osoby, która w nagłych przypadkach może pełnić rolę tłumacza). 
Stan na 23.05.2012 r.:  W trakcie przygotowywania.

III. Osoba

Wyznaczyć osobę w US, która w ramach swoich kompetencji nadzoruje sposób obsługi cudzoziemców/ek i wyznacza standardy dla pracowników/nic w tym obszarze.
Stan na 23.05.2012 r.: Brak danych.

IV. Strona internetowa

Przygotować angielską i ukraińską wersję strony internetowej Urzędu zawierającą najistotniejsze informacje, opis procedur, a także możliwość pobrania i wypełnienia druków i wzory ich wypełnienia. W trakcie przygotowania.
Stan na 23.05.2012 r.: Brak opisu procedur, możliwości pobrania formularzy oraz instrukcji ich wypełnienia w innym niż polski języku.Rekomendacje dla ZUS

I. Budynek

1. Umieścić w budynku, w jednym miejscu informacje w języku angielskim i ukraińskim dotyczących tego, w jaki sposób oraz w jakim miejscu może załatwić daną sprawę cudzoziemiec/ka.

2. Precyzyjne oznaczyć okienka gdzie mają zgłaszać się cudzoziemcy/ki i umieścić tam instrukcje wypełnienie dokumentów (np.: formularzy) w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 15.12.2011 r.:  W punkcie Help Desk można otrzymać niezbędne formularze wraz z instrukcją ich wypełnienia w języku angielskim oraz ulotki informacyjne dotyczące najczęściej załatwianych przez cudzoziemców i cudzoziemki spraw. Na Sali Obsługi Klienta pracuje osoba kierująca interesantów/ki do punktu Help Desk. Przy kolejkomacie zostanie umieszczona informacja w języku angielskim o zgłaszaniu się do Help Desk przez cudzoziemców i cudzoziemki.


II. Infolinia
Wyznaczyć procedury w przypadku problemów z porozumiewaniem się (np.: poprzez wyznaczenie osoby, która w nagłych przypadkach może pełnić rolę tłumacza/ki).
Stan na 11.01.2012 r.: Dzwoniąc na numer lubelskiej infolinii 81 535 77 77 podczs wysłuchiwania automatycznej informacji przekierowującej do poszczególnych wydziałow nie ma opcji wyboru języka - wszystko jest po polsku. Wybierając opcję "0", czyli przełączenie do centrali można połączć się z osobą, która ręcznie przełącza rozmowy, jednak nie zna ona języka angielskiego, w związku z czym nie jest w stanie przekierować rozmowy dalej. Dodany zostanie komunikat w języku angielskim w systemie IVR oraz udostępniony dyspozytorce obsługującej infolinię wykaz nr telefonów do pracowników i pracownic ze wskazaniem jakim z języków obcych są w stanie się porozumieć, co umozliwi przekierowanie rozmowy z cudzoziemcem/ką.


III. Osoba

Wyznaczyć osobę w ZUS, która w ramach swoich kompetencji nadzoruje sposób obsługi cudzoziemców/ek i wyznacza standardy dla pracowników/nic w tym obszarze, dba o aktualizację danych, kontaktuje się z innymi instytucjami obsługującymi cudzoziemców/ki (UW, UM, NFZ, US) oraz organizacjami pozarządowymi, które świadczą im pomoc lub pracują w zakresie integracji. 
Stan na 15.12.2011 r.:  NFZ oraz ZUS pozostają w stałym kontakcie, współpracują przy udzielaniu informacji, które z formularzy są niezbędne do załatwienia sprawy w tych instytucjach publicznych. Osobą wskazaną do bieżących kontaktów w tym zakresie jest Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów ZUS, Maciej Raszewski.


IV. Strona internetowa

Przygotować angielską i ukraińską wersją strony internetowej Zakładu zawierającą najistotniejsze informacje, opis procedur, a także możliwość pobrania i wypełnienia druków i wzory ich wypełnienia. 
Stan na 15.12.2011 r.: Zmiana strony internetowej jest uzależniona od decyzji Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej głównego oddziału ZUS. W połowie 2012 roku zostanie uruchomiony portal informacyjny ZUS, autonomiczny względem centralnie obsługiwanej strony internetowej. Na portalu dzięki założonemu profilowi zaufanemu będzie możliwość sprawdzenia posiadanego ubezpieczenia. Do głównego oddziału ZUS zgłoszony został postulat przetłumaczenia treści na portalu na język angielski.
Stan na 30.06.2012 r.: Na lubelskiej podstronie ZUS brak jakichkolwiek informacji w języku innym niż polski.
Na ogólnopolskim portalu ZUS (www.zus.pl) w są dwie zakładki (angielska i niemiecka). Niestety wśród zamieszczonych tam informacni brak m.in. informacji dotyczących możliwości skontaktowania się z lokalnym oddziałem.
Rekomendacje dla NFZ

I. Budynek

1. Umieścić w budynku, w jednym miejscu informacje w języku angielskim i ukraińskim dotyczących tego w jaki sposób oraz w jakim miejscu może załatwić daną sprawę cudzoziemiec/ka.

2. Precyzyjne oznaczyć okienka, gdzie mają zgłaszać się cudzoziemcy/ki i umieścić tam instrukcje wypełniania dokumentów (np.: Wniosku o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez NFZ) w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 15.01.2012 r.:
- Na tablicy ogłoszeń zostały umieszczone informacje oraz wzory druków w języku angielskim.
- Oznaczenia gdzie są przyjmowani cudzoziemcy/ki zostały umieszczone zarówno na
ogólnej tablicy z informacjami (po angielsku) jak i na konkretnych drzwiach


II. Infolinia

Wyznaczyć procedury postępowania w przypadku problemów z porozumiewaniem się (np.: poprzez wyznaczenie osoby, która w nagłych przypadkach może pełnić rolę tłumacza/ki).
Stan na 15.01.2012 r.: Rzeczniczka Lubelskiego Oddziału NFZ poinformowała o wprowadzeniu wewnętrznej procedury przekazywania spraw załatwianych przez cudzoziemców/ki osobom znającym dany język obcy.


III. Osoba

Wyznaczyć osobę w NFZ, która w ramach swoich kompetencji nadzoruje sposób obsługi cudzoziemców/ek i wyznacza standardy dla pracowników/nic w tym obszarze, dba o aktualizację danych, kontaktuje się z innymi instytucjami obsługującymi cudzoziemców/ki (UW, UM, ZUS, US) oraz organizacjami pozarządowymi, które świadczą im pomoc lub pracują w zakresie integracji.
Stan na 15.01.2012 r.: Brak danych.


IV. Strona internetowa

Przygotować angielską i rosyjską wersję strony internetowej NFZ zawierającą najistotniejsze informacje, opis postępowań, w których stroną jest cudzoziemiec/ka, a także możliwość pobrania i wypełnienia formularzy i wzory ich wypełnienia.
Stan na 15.03.2012 r.: Strona www.nfz-lublin.pl została uzupełniona o dwie angielskie zakładki w polskim dziale "Na skróty". Niestety z racji tego, że te dwa linki umieszczone zostały wśród innych polskich odsyłaczy na dole strony, istnieje duże prawdopodobieństwo, że cudzoziemcy/ki ich nie odnajdą.
Rekomendacja: Umieścić na górze strony brytyjską ikonkę będącą odnośnikiem do anglojęzycznych materiałów.Rekomendacje dla Miejskiego Urzędu Pracy

I. Strona internetowa

Przygotować angielską i ukraińską wersję strony internetowej Urzędu zawierającą najistotniejsze informacje, opis procedur, a także możliwość pobrania i wypełnienia druków i wzory ich wypełnienia.
Stan na 15.01.2012: Opis procedur realizowanych w Miejskim Urzędzie Pracy został przetłumaczony na język angielski oraz rosyjski (www.mup.lublin.pl). Podano link do dokumentów do pobrania. Rekomendujemy przetłumaczenie nazw formularzy dokumentów do pobrania na język angielski oraz rosyjski i zamieszczenie instrukcji ich wypełnienia w tych językach obcych.


II. Budynek

1. Umieścić w budynku, w jednym miejscu informacji w języku angielskim i ukraińskim dotyczących tego w jaki sposób oraz w jakim miejscu może załatwić daną sprawę cudzoziemiec/ka.
Stan na 30.06.2012 r.: Brak

2. Precyzyjne oznaczyć okienka gdzie mają zgłaszać się cudzoziemcy/ki i umieścić tam instrukcje wypełnienie dokumentów (np.: druków) w języku angielskim i ukraińskim.
Stan na 15.01.2012: W trakcie przygotowywania.