Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2012

Bookmark and Share

O uwzględnienie rzetelnej informacji o kraju pochodzenia

Ola Gulińska (2012-07-20)

Lublin, 16.06.2012 
Stanowisko ws. uwzględnienia rzetelnej informacji o kraju pochodzenia w procedurze przyznawania ochrony międzynarodowej      W imieniu uchodźczyń i uchodźców z Północnego Kaukazu postulujemy, aby organy odpowiedzialne za przyznawanie ochrony międzynarodowej oraz odpowiedzialne za pomoc uchodźcom i uchodźczyniom, gromadziły rzetelną informację o krajach pochodzenia osób, które starają się w Polsce o status uchodźcy, a w szczególności żeby gromadziły informacje o losach osób deportowanych z Polski.

      Obserwowany przez nas w ostatnich latach wzrost liczby negatywnych decyzji w sprawie przyznania statusu uchodźcy (od 2008 roku, wraz z wejściem w życie ochrony uzupełniającej, nastąpił trzykrotny wzrost decyzji odmownych, które w większości przypadków wiążą się z decyzją o wydaleniu z Polski - z 11,03% w 2008 roku do 33,15% w 2010 roku). W przypadku osób deklarujących narodowośd czeczeoską, decyzje te są wynikiem nieuzasadnionego przekonania o ustabilizowanej sytuacji społeczno-politycznej w Czeczenii. Obraz Czeczenii rysujący się na podstawie doświadczeń przybyłych do Polski azylantów, aktualnych opracowań naukowych i reportaży1 dotyczących Kaukazu odbiega od tego, które przedstawiane są w uzasadnieniach decyzji negatywnych, skutkujących wydaleniem z Polski. Nasze stanowisko opieramy przede wszystkim o informacje zebrane w pogłębionych wywiadach biograficznych, dyskusjach grupowych oraz wywiadach psychologicznych, prowadzonych z osobami przybyłymi do Polski z Północnego Kaukazu. Ich losy i opinie są nam znane również z rozmów prowadzonych w ramach naszej codziennej pracy, polegającej na wspieraniu tej grupy. Podkreślamy, że zbieranie rzetelnych informacji może decydowad o życiu i śmierci osób ubiegających się w Europie o przyznanie statusu
uchodźcy.

      Uważamy, że prowadzenie tego typu analiz oraz monitoringu losów osób deportowanych leży w odpowiedzialności agend przyznających status uchodźców. Agendy te powinny wziąd pod uwagę, że organizacje lokalne dotychczas zajmujące się gromadzeniem danych o kraju pochodzenia, rezygnują z tej działalności ze względu na zastraszanie ich przedstawicieli/ek oraz realne zagrożenie utratą życia. 6 czerwca 2012 Światowa Organizacja Przeciw Torturom oraz Międzynarodowa Federacja na rzecz Praw Człowieka apelowała o interwencję w sprawie przypadków zastraszania obrooców praw człowieka w Czeczenii, a także przywoływała oficjalne wystąpienia Prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrova oraz innych urzędników wyższego szczebla krytykujące organizacje, zajmujące się obroną praw człowieka i monitorowaniem ich przestrzegania2. Również w Szkicu Rezolucji z dnia 13 marca 2012 Rada Praw Człowieka ONZ wyraża głębokie zaniepokojenie postępującymi zastraszeniami i molestowaniami działaczy społecznych, obrooców praw człowieka, dziennikarzy, w szczególności niepewną sytuacją na Kaukazie Północnym, gdzie raportowane są przypadki łamania praw człowieka, takie jak bezprawne zatrzymania, tortury i pozasądowe egzekucje3.

      Wyrażamy głębokie zaniepokojenie obecną praktyką, w ramach której wielokrotnie wydawane są decyzje o wydaleniu cudzoziemców i cudzoziemek z Polski. Przykład drastycznych konsekwencji, jakie ponoszą uchodźcy i uchodźczynie po deportacji do kraju pochodzenia, prezentuje między innymi raport „Unsafe return. Refoulment of Congolese Asylum Seekers” organizacji Justice First (24 Kongijek i Kongijczyków po powrocie do krajów było torturowanych, molestowanych seksualnie, aresztowanych lub zastraszanych). O prowadzenie monitoringu procedur deportacyjnych apelują nie tylko organizacje broniące praw człowieka, ale wspomina o tym również Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez paostwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.4

      Wobec powyższego w szczególności rekomendujemy:

1. Stworzenie systemu monitoringu procesu deportacji, uwzględniającego wszystkie jego fazy – poczynając od decyzji o wydaleniu z terytorium Polski, poprzez okres poprzedzający deportację (często jest to okres zatrzymania w Ośrodku Strzeżonym), samą operację wydalenia, skooczywszy na monitorowaniu losów osób deportowanych po przybyciu do kraju pochodzenia lub kraju trzeciego. Deklarujemy wolę współpracy przy tworzeniu i wdrożeniu powyższego systemu, który zakładałby włączenie w monitoring i zbieranie informacji wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację polityki migracyjnej, a w szczególności procedur przymusowych powrotów (liderzy i liderki środowisk uchodźczych, decydenci i decydentki, służby wykonawcze, organizacje pozarządowe).

2. Opracowanie procedur przyjmowania wniosków oraz udzielania ochrony międzynarodowej z uwzględnieniem płci. Naszym zdaniem przemoc wobec kobiet uwarunkowana płcią powinna byd uważana za formę prześladowania w rozumieniu artykułu 1A ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z roku 1951, uprawniającą do skorzystania z ochrony międzynarodowej5 oraz przesłanką do zaniechania decyzji o wydaleniu cudzoziemca/ki z Polski. Dlatego też gromadzenie informacji o kraju pochodzenia powinno również obejmowad aktualne zagrożenia wynikające z przynależności do danej płci.

3. Wspieranie i możliwe wykorzystanie potencjału nielicznych lokalnych organizacji pozarządowych, które działają w Czeczeni na rzecz tamtejszych społeczności, do zbierania informacji i podtrzymywania kontaktu z osobami deportowanymi (m.in. organizacje działające na rzecz kobiet). Wskazane jest również zaangażowanie do współpracy niezależnych badaczy i badaczek naukowych, którzy prowadzid mogą badania zarówno na terenie obecnej Czeczenii, pozostałych terenach Federacji Rosyjskiej, w krajach trzecich, do których zawracani są uchodźcy i uchodźczynie, jak również w Polsce, np. wśród nowoprzybyłych cudzoziemców.

4. Wyposażenie osób oczekujących na deportację w pełne informacje odnośnie czasu, miejsca oraz przebiegu planowanej deportacji oraz możliwości poszukiwania wsparcia po przybyciu do kraju docelowego. Osoby te powinny mied możliwośd natychmiastowego powrotu do Polski w sytuacji pojawienia się zagrożenia po powrocie do kraju pochodzenia. Powrót ten powinien przebiegad przy wsparciu organizacji humanitarnych lub pozarządowych działających w paostwach pochodzenia uchodźców i uchodźczyń.

      Poprzez to stanowisko wyrażamy solidarności z osobami starającymi się o przyznanie statusu uchodźcy oraz osobami deportowanymi z Polski i ich rodzinami. W dalszym ciągu będziemy pomagad osobom doświadczającym krzywdy ze względu na powody wymienione w Konwencji oraz wspierad ich dążenia do zapewnienia bezpieczeostwa i godnego życia.

Sieć rzecznicza migrantek i uchodźczyń przy Towarzystwie Interwencji Kryzysowej

Przy poparciu organizacji pozarządowych:

Amnesty International Polska
Fundacja Inna Przestrzeń
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL

 
-------------------
1 M.in. Raport Human Rights Watch, “You Dress According to Their Rules”. Enforcement of an Islamic Dress
Code for Women in Chechnya
, dokument “Barzakh”, antropologa Mantasa Kvedaraviciusa; dokument Lucy Ash "Stolen Brids", dostępny: http://www.youtube.com/watch?v=P08-s2L2x2E,
2
Apel
3 Szkic Rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ, zaadoptowanej przez działaczy praw człowieka podczas 4-tego Szczytu ws. Praw Człowieka I Demokracji w Genewie, 13 marzec 2012,
4
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalni przebywających obywateli państw trzecich, Art. Art 8 pkt. 6: „Państwa członkowskie zapewniają skuteczny system monitorowania powrotów przymusowych.”,
 Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy