Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Lubelski system partycypacji społecznej

(2012-07-01)

Celem pro­jektu jest wzrost udziału miesz­kań­ców Lublina we współ­za­rzą­dza­niu mia­stem poprzez opra­co­wa­nie i wdro­że­nie lubel­skiego sys­temu par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej. Pro­po­no­wany sys­tem jest wypad­kową dogłęb­nej ana­lizy poten­cjału part­ne­rów spo­łecz­nych oraz ana­lizy świad­czo­nych przez samo­rząd usług pod kątem sto­so­wa­nia mecha­ni­zmów par­ty­cy­pa­cji. New­ral­gicz­nym ele­men­tem jest przy­pi­sa­nie mie­sza­kań­com roli współ­kre­ato­rów usług publicz­nych, a nie tylko bier­nych recen­zen­tów roz­wią­zań pro­po­no­wa­nych przez samo­rząd. Dzia­ła­nia w pro­jek­cie przy­czy­nią się do wypra­co­wa­nia sys­temu, wdro­że­nia go w życie i utrzy­ma­nia sys­temu jako sta­łego modelu zarzą­dza­nia mia­stem. Inte­re­sa­riu­szami pro­jektu będą miesz­kańcy Lublina, urzęd­nicy samo­rzą­dowi oraz part­ne­rzy spo­łeczni (radni dziel­ni­cowi, NGO’s, lide­rzy lokalni).

Projekt ralizowany w pratnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich, Samorządem Miasta Lublin oraz Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato S.r.l.

Więcej na www.fim.org.pl/projekt/lsps/Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy