Strona główna > Oferta

Bookmark and Share

Szkolenia

HF

Prowadzenie szkoleń to dla nas jedno z podstawowych działań. Dzięki możliwości spotkania z ludżmi i kilkugodzinnej, uporządkowanej rozmowie, wiemy, że da się zmianiać świat. Podczas szkoleń pracujemy metodami aktywnymi. Pozwalamy przyjrzeć się sobie, dostarczamy rzetelnej wiedzy a także czerpiemy z doświadczeń osób z którymi pracujemy.
Pracujemy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.


Oferowane szkolenia  |  Prowadzący  |  Z kim pracowaliśmy  |  Referencje  |  Statystyki  |  Kontakt
• Oferowane szkolenia

Podstawy praw człowieka - Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki związanej z prawami człowieka i wolnościami. W aktywny sposób prowadzimy rozmowę nt. tego skąd się biorą, kogo chronią, kto może je naruszać. Celem szkolenia jest zrozumienie tej koncepcji, na bazie której funkcjonuje nasze państwo. Ważnym elementem jest omówienie dokumentów zarówno międzynarodowych jak i krajowych, dzięki którym teroria staje się praktyką. Ostatnim elementem jest rozmowa nt. instytucji publicznych i ich roli w ochronie praw człowieka. Więcej...


Przeciwdziałanie dyskryminacji - Pojęcie dyskryminacji coraz częściej pojawia się w naszym otoczeniu. Mamy świadomość, że prawo chroni nas przed dyskryminacją. Często jednak brakuje nam konkretnej wiedzy. Nie potrafimy odnieść definicji do codziennych sytuacji - ocenić, czy coś jest dyskryminacją czy jeszcze nie. Nie wiemy do kogo zwrócić się o pomoc.
Podczas szkolenia porządkujemy posiadaną wiedzę, pokazujemy przykłady, onawiamy obowiązujące przepisy. Szukamy też rozwiązań codziennych problemów. Więcej...


Wrażliwość kulturowa - Nasz polska rzeczywistość z roku na rok staje się coraz bardziej zróżnicowana. My jeżdzimy do innych państw, pozjanemy nowe kultury, a do Polski przyjeżdza coraz więcej migrantów/ek, szukających lepszego miejsca do życia. Często napotykamy na bariery, które trudno przekroczyć. Nie rozumiemy, nie znamy naszych sąsiadów. To budzi niepokój, lęk. 
Podczas szkolenia omawiamy kwestie zmien demograficznych w Polsce. Przyglądamy się wyzwaniu migracji i uchodźctwa. Poznajemy teorie związane z integracją. I omawiamy mnóstwo przypadków.  Więcej...


Niepełnosprawność, czyli co jest normą? - Podczas szkolenia skupiamy się na pojęciu normy, by przyjrzeć się skali zjawiska związanego ze stopniem sprawności. W kolejnych krokach analizujemy różne obszary niepełnosprawności (sprawność fizyczna, umysłowa, intelektualna lub sensoryczna). Poznajemy silne i słabe strony osób z poszczególnych grup. Uczymy się w praktyce pomagać, tym osobom które tej pomocy potrzebują. Na koniec skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań systemowych. Więcej...


Język zmienia rzeczywistość - Język jest odzwierciedleniem rzeczywistości. To w jaki sposób mówimy wynika z czasów w jakich żyjemy. Jednak, jak się okazuje zmiany społeczne często są szybsze niż zmiany języka. Z tego wynika druga jego cecha - to jak mówimy wpływa na to jak myślimy o otaczającej nas rzeczywistości. Jeśli w języku pewne zjawiska są niedoreprezentowane, nieobecne, to nie mamy ich także w głowach.
Zajmując się zmianą społeczną poddajemy sposób określania, nazywania grup mniejszościowych i niedoreprezentowanych nieustannej obserwacji.
Podczas szkolenia analizujemy polskie normy językowe. Zastanawiamy się z czego wynikają i jaki mają wpływ na rzeczywistość. Pracujemy na przkładach, eksperymentach, drobnych prowokacjach. Analizujemy co i w jaki sposób może zrobić jednostka.  
Przyglądamy się koncepcji politycznej poprawności. Więcej...


Podstawy pracy organizacji pozarządowych - Tworzenie organizacji pozarządowej to duże wyzwanie. Z jednej stronie opiera się na entuzjazmie, z drugiej obwarowane jest sporą dozą obowiązków. Trzeba dbać zarówno o sprawy formalne, jak i  o zespół. To co grupuje ludzi to wspólna pasja, nieprzekładająca się na władzę czy wynagrodzenie. I właśnie to często stanowi największe wyzwanie.
Szkolenie rozpoczynamy od rozmowy na temat idei jaką jest wspólna praca ludzi. Następnie rozmawiamy o sprawach praktycznych: jak utrzymać stabilną pracę grupy ludzi, jak zapewnić im bezpieczeństwo i sens działania na lata. Mówimy także o pieniądzach - skąd pozyskać środki na działalność. Ważnym działem szkolenia jest rozmowa o problemach i zagrożeniach (np. co to jest grantoza, wypalenie, wyzwania etyczne). Więcej...
 
 

• Prowadzący/e

Anna Dąbrowska - ur. 1982 r. w Warszawie. Filolożka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Kursu Trenerskiego STOP. Trenerka, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, mowy nienawiści a także zajęcia akademickie z zarządzania różnorodnością.
Pracuje w stowarzyszeniu Homo Faber w programie Integracja. Specjalistka z zakresu integracji migrantów i migrantek.
Współpracuje z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” , Amnesty International Polska, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, a także instytucjami publicznymi, dla których powadzi szkolenia: Wojewódzką Komendą Policji, Miejską Komendą Policji w Lublinie oraz Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.


Piotr Skrzypczak - ur. w 1978 r . w Lublinie. Politolog. Specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Współautor podręczników i publikacji z tego zakresu.
Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Kancelarii Premiera RP, Uniwersytetu Powszechnego im. J. J. Lipskiego.
Wykładowca akademicki na Stosunkach Międzynarodowych WSPA w Lublinie.
Współzałożyciel i aktywista Stowarzyszenia Homo Faber.
Trener organizacji pozarządowych, prowadzący szkolenia z zakresu praw człowieka w tym przeciwdziałania dyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wrażliwości kulturowej.  Prowadzi także zajęcia z pracy organizacji pozarządowych i partycypacji.
Swoje doświadczenia rozwija w obszarze mediacji społecznych. 
Poza pracą na rzecz praw człowieka pasjonują go góry, we wszystkich aspektach - bieganie, wspinanie się, jazda na MTB. 
Joanna Bednarczyk – ur. w 1988 r. w Lublinie. Kulturoznawczyni i lingwistka, absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lubinie. Tłumaczka i pedagożka z doświadczeniem, również zagraniczynym w wielokulturowym środowisku. W Homo Faber pracuje w programie Antydyskryminacja, w ramach którego przygotowuje szkolenia i pomaga rozwiązywać problemy zgłaszane do Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego. Zbiera informacje dotyczące dostępności Lublina dla osób z niepełnosprawnościami np. poprzez zaangażowanie w projekcie dotyczącym dostępności toalet publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.


 
 
 

Marta Sienkiewicz –  Psycholożka, animatorka społeczna, trenerka. Od 2009 r. zajmuje się działaniami integracynymi skierowanymi do cudzoziemców przyjeżdżających do Lublina w ramach proektu Witamy w Lublinie, współpracuje z uczelniami, organizacjami pozarządowymi i studenckimi. Odpowiada za organizację spotkań informacyjno - prewencyjnych dla cudzoziemców.
Współtworzy merytorycznie i technicznie projekt Wyprawka - wielokulturowy warsztat mobilny dla dzieci.
Prowadzi warsztaty i spotkania informacyjne z zakresu uchodźctwa i tematyki migracji dla młodzieży.  Wspiera organizacje w obszarze wolontariatu i aktywności społecznej.
Koordynatorka programowa i techniczna festiwali filmowych organizowanych przez Stowarzyszenie Homo Faber (WATCH DOCS, Human Doc, Refugee Rewiev).
W latach 2012-2013 współprowadziła świetlicę w lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców w ramach projektu "Wsparcie integracji dzieci uchodźców".Jolanta Prochowicz - nauczycielka akademicka, działaczka na rzecz praw człowieka, feministka, trenerka języka polskiego na Katoliickim Uniwersytecie Lubelskim. Uukończyła filozofię i filologię polską, obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą feminizmowi we współczesnej filozofii polityki na Wydziałe Filozofii KUL. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji językowej. Naukowo interesuje się także filozofią języka oraz socjolingwistyką


Alicja Kawka - ur. 1983 w Lublinie. Kulturoznawczyni z wykształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w Collegium Civitas z zakresu zarządzania III sektorem a także szkolenia i kursy dotyczące praw człowieka i nabywania umiejętności trenerskich.
W stowarzyszeniu Homo Faber podejmuje działania związane z integracją, szczególnie w temacie uchodźców oraz antydyskryminacyjne. Reprezentuje stowarzyszenie w Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej. Prowadzi zajęcia metodami aktywnymi, dotyczące różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji, mowy nienawiści.
Prowadzi warsztaty dla osób z różnych grup wiekowych, również w szkołach.
Obecnie ściśle współpracuje z Fundacją Wspólna Przestrzeń, Stowarzyszeniem Dla Ziemi, grupą nieformalną Lokatorzy.
 
• Z kim pracowaliśmy

Lubelska Komenda Wojewódzka Policji

Miejska Komenda Policji w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki

Urząd Miasta Lublin

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Straż Miejska w Lublinie

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, licea

Uniwersytety i szkoły wyższe (m.in. Uniwersytat Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach)

Instytucje kultury (m.in. Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN, Centrum Kultury w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury Węglin)

Organizacje pozarządowe (m.in. Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, La Strada Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Wolność od Religi, Fundacja tu obok, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Fundacja Teatrikon, Fundacja Sempre a Frente)• Referencje

Nasze kompetencje mogą potwierdzić następujące instytucje i organizacje:
- Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, podinsp. Edyta Naja
- Komenda Miejska Policji, nadkom. Teresa Wąsikowska
- Biuro Obsługi Mieszkańców Urząd Miasta Lublin, dyr. Monika Artymiak
- Lubeski Urząd Wojewódzki, Wydział ds. Spraw Cudzoziemców, dyr. Mariusz Kucharek,
- Politechnika Lubelska, Celina Handzel,
- Polska Sekcja Amnesty International, dyr. Draginja Nadażdin
- UMCS, Biuro Karier, kier. Marzena Bichta
• Statystyki

Pracowaliśmy z dziesiątkami instytucji i ogranizacji, przeprowadziliśmy setki szkoleń, na szkoleniach spotkaliśmy tysiące osób. Pracujemy z różnymi grupami, używamy niecodziennych form (choć te codzienne, klasyczne też są nam bliskie). Zachęcamy zo zapoznania się z liczbowym zapisem naszych działań - "Statystyka dobra".


• Kontakt

Osoby, instytucje, firmy czy inne podmioty zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt: Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl, 795 573 803.