Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Front Europejski

HF (2018-04-04)
Europa ma znaczenie! Rusza zbiórka podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej.


Podpisz: http://fronteuropejski.pl


W reakcji na coraz częstsze kwestionowanie znaczenia Unii Europejskiej w Polsce, Front Europejski, koalicja czołowych organizacji pozarządowych, rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej. Projekt wprowadza ochronę prawną oraz obowiązek podnoszenia flagi Unii Europejskiej na budynkach rządowych razem z flagą Polski z okazji świąt i uroczystości państwowych.

Podpisy pod projektem ustawy można złożyć na stronie fronteuropejski.pl. Dla zwiększenia nacisku na Sejm, organizacje zachęcają też wszystkich obywateli i obywatelki do odręcznego złożenia podpisu pod projektem ustawy.

Przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy, to jeden z największych sukcesów 100 lat niepodległej Polski. Członkostwo popiera zdecydowana większość obywateli i obywatelek. Ale z ust polityków coraz częściej słychać hasła kwestionujące znaczenie Unii dla Polski. Nie zgadzamy się z tym. Symbolicznym wyrazem naszego sprzeciwu jest wezwanie, by flaga Unii zawsze towarzyszyła uroczystościom państwowym, pojawiała się obok flagi Polski – mówi Ignacy Niemczycki, dyrektor Frontu Europejskiego.

Organizacje proponują, by flagę Unii podnosić razem z flagą Polski na budynkach rządowych, z okazji świąt i uroczystości państwowych. Zalecenie podnoszenia flagi Unii, ale już nie obowiązek, miałby dotyczyć domów prywatnych. Przedstawiony przez Front Europejski projekt ustawy o fladze Unii zakłada też wprowadzenie ochrony prawnej flagi UE, takiej samej jakiej podlega flaga Polski.

Nie możemy pozwalać na bezkarne bezczeszczenie symbolu integracji europejskiej. Flaga Unii to symbol pokoju i współpracy europejskich narodów. Brak szacunku wobec flagi Unii zdarzał się sejmowym politykom. Nawet Prezydent Andrzej Duda przeciwstawił członkostwo w Unii suwerenności Polski. Trzeba to powstrzymać – mówi Jarosław Marciniak, sekretarz Komitetu Obrony Demokracji.

Flaga Unii symbolizuje powszechne europejskie wartości. Unijne traktaty je dokładnie wymieniają - to m.in. solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, tolerancja, sprawiedliwość, równość kobiet i mężczyzn. Jeśli to nie są również wartości Polski, to jakie są? – mówi Marta Wosak z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Organizacje zapraszają też wszystkich, którym bliskie są wartości europejskie do świętowania dnia Europy. Na sobotę, 12 maja 2018 r. w Warszawie zapowiadają serię manifestacji, wieców i innych wydarzeń.

Dzień Europy to okazja, żeby pokazać, że nas, osób otwartych na Europę i chcących być w jej centrum jest w Polsce dużo – mówi Rafał Dymek, dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Organizację liczą na zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy. Informacje o miejscach i datach zbiórek podpisów będzie można znaleźć na stronie fronteuropejski.pl.

Front Europejski to ruch społeczny na rzecz silnej Polski w Unii. Chcemy by Polska była w sercu Europy. Uważamy, że członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski -przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy. Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej.

Wśród założycieli Frontu są Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja im. Prof. Bronisława Geremka. Do działań Frontu dołączył Komitet Obrony Demokracji.

Petycję w sprawie ustawy o fladze Unii Europejskiej podpisały też Wolne Sądy, Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, L’Association Défense de la Démocratie en Pologne, Homo Faber, My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego oraz Instytut Studiów Strategicznych.

Projekt ustawy

Projekt z dnia 23 marca 2018 r.
USTAWA
z dnia […] 2018 r.
o fladze Unii Europejskiej


Art. 1.1. Otaczanie szacunkiem flagi Unii Europejskiej jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

2. Każdy ma prawo używać flagi Unii Europejskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy oraz przepisów odrębnych.

3. Flaga Unii Europejskiej pozostaje pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.


Art. 2.1. Flaga Unii Europejskiej ma formę niebieskiego prostokąta, którego szerokość jest równa 1,5 długości jej wysokości i na którym rozmieszczony jest krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niestykających się ramionami.

2. Wzór flagi Unii Europejskiej oraz wskazówki graficzne zawiera załącznik.


Art. 3.1. Flagę Unii Europejskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad:
1) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;
5) organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – w czasie ich sesji;
6) organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych – z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych, w dniach wyborów do Parlamentu Europejskiego, oficjalnych wizyt z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz 9 maja, w Dniu Europy.

2. Flagę Unii Europejskiej zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 – z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym, w dniach wyborów do Parlamentu Europejskiego, oraz 9 maja, w Dniu Europy.

3. Flagę Unii Europejskiej podnosi się:
1) na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą – w wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych;
2) na cywilnych lotniskach i lądowiskach;
3) na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granicą;
4) na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby kapitanatów (bosmanatów) portów.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dotyczące postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając praktykę i zwyczaje istniejące w państwie przyjmującym oraz określając szczegółowo usytuowanie flagi Unii Europejskiej.

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób podnoszenia flagi Unii Europejskiej na cywilnych lotniskach i lądowiskach oraz na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granicą.

6. Flaga Unii Europejskiej zajmuje drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.

7. W czasie trwania żałoby narodowej flagę Unii Europejskiej opuszcza się do połowy masztu.

8. Flaga Unii Europejskiej jest umieszczana w sposób zapewniający jej należną cześć i szacunek.


Art. 4. Umieszczanie flagi Unii Europejskiej na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego albo w sposób nieprzewidziany w niniejszej ustawie regulowane jest przez przepisy odrębne.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) w art. 137 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
"§ 3. Tej samej karze podlega, kto publiczne znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa flagę Unii Europejskiej.".


Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Informacje, wzór, parametry i wskazówki graficzne dotyczące flagi Unii Europejskiej


Flaga europejska


To jest flaga europejska. Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również – w szerszym znaczeniu – symbol jedności i tożsamości Europy. Krąg złotych gwiazd oznacza solidarność i harmonię między narodami Europy.
Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą państw członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba ta jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też flaga pozostaje niezmieniona, niezależnie od kolejnych rozszerzeń UE.Historia flagi

Rada Europy – od chwili powstania w 1949 r. – była świadoma konieczności stworzenia dla Europy symbolu, z którym mogliby utożsamiać się jej obywatele. Dnia 25 października 1955 r. Zgromadzenie Parlamentarne wybrało jednomyślnie niebieski symbol przedstawiający krąg dwunastu złotych gwiazd. Dnia 8 grudnia 1955 r. Komitet Ministrów przyjął go jako flagę europejską.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wielokrotnie wyrażało życzenie, aby ten europejski symbol przyjęły również inne organizacje europejskie – wzmacniając w ten sposób idee solidarności i jedności demokratycznej Europy.
Parlament Europejski jako pierwszy wystąpił z inicjatywą przyjęcia flagi przez Wspólnotę Europejską. W związku z tym w 1979 r. – tuż po pierwszych bezpośrednich wyborach do Parlamentu – przedstawił odpowiedni projekt rezolucji. W kwietniu 1983 r. 
Parlament opowiedział się za przyjęciem takiej samej flagi wspólnotowej jak ta przyjęta w 1955 r. przez Radę Europy. W czerwcu 1984 r. Rada Europejska w Fontainebleau podkreśliła konieczność promowania tożsamości i wizerunku Europy wśród jej obywateli i na świecie. Następnie w czerwcu 1985 r. Rada Europejska w Mediolanie zatwierdziła wniosek Komitetu ds. Narodów Europy (Komitet Adonnino) dotyczący przyjęcia przez Wspólnotę własnej flagi. Rada Europy wyraziła zgodę na posługiwanie się przez Wspólnotę flagą europejską ustanowioną w 1955 r. Instytucje wspólnotowe używają jej od początku 1986 r.

W ten sposób flaga europejska i symbol europejski odnoszą się zarówno do Rady Europy, jak i do Unii Europejskiej. Jest to zarazem wyraz zjednoczonej Europy i tożsamości europejskiej.

Rada Europy i instytucje Unii Europejskiej wyrażają zadowolenie z rosnącego zainteresowania, jakim flaga cieszy się wśród Europejczyków. Komisja Europejska i Rada Europy są odpowiedzialne za to, by symbolem tym posługiwano się z poszanowaniem jego godności, i w stosownych przypadkach podejmują odpowiednie środki, które przeciwdziałają jego niewłaściwemu używaniu.


Wstęp
Niniejsze wskazówki graficzne mają pomóc użytkownikom w wykonaniu poprawnej reprodukcji flagi europejskiej. Opisują one, w jaki sposób stworzyć symbol, oraz określają normy kolorystyczne.

Opis symboliczny
Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazd tworzy krąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.

Opis heraldyczny

Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niestykających się ramionami.

Opis geometryczny
Symbol ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość jest równa 1,5 długości jej wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych jest w równych odstępach na planie niewidzialnego okręgu, którego środek znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu jest równy jednej trzeciej wysokości flagi. Każda gwiazda ma pięć ramion, których końce tworzą niewidzialny okrąg o promieniu równym jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – oznacza to, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

Przepisowe kolory

Kolory symbolu
Kolorem powierzchni prostokąta jest niebieski (Pantone Reflex Blue); kolorem gwiazd jest żółty (Pantone Yellow). Międzynarodowa paleta kolorów Pantone jest powszechna i łatwo dostępna, nie tylko dla profesjonalistów.

Druk czterokolorowy
W druku czterokolorowym należy odtworzyć dwa standardowe kolory za pomocą czterech dostępnych kolorów. Kolor żółty (Pantone Yellow) uzyskuje się dzięki użyciu koloru 100% żółtego (Process Yellow). Kolor niebieski (Pantone Reflex Blue) uzyskuje się przez połączenie kolorów 100% cyjanu (Process Cyan) i 80% magenty (Process Magenta).

Internet
W palecie kolorów komputerowych niebieski (Pantone Reflex Blue) odpowiada kolorowi RGB:0/51/153 (w systemie szesnastkowym: 003399), a żółty (Pantone Yellow) odpowiada kolorowi RGB:255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00).

Reprodukcja jednobarwna
Jeżeli używa się koloru czarnego, prostokąt powinien mieć czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.
Jeżeli używa się koloru niebieskiego (Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane z maksymalnym nasyceniem tym kolorem, a gwiazdy powinny być odtworzone w kolorze białym.
Reprodukcja na kolorowym tle

Reprodukcję symbolu najlepiej wykonywać na białym tle. Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeśli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeśli nie ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, wokół prostokąta należy umieścić białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta.

Przykłady błędnych reprodukcji

 


Uzasadnienie

Potrzeba i cel wydania ustawy
My, obywatele i obywatelki chcemy by Polska była w sercu Europy. Nie zgadzamy się ze słowami Prezydenta Andrzeja Dudy, który przeciwstawia suwerenność Polski członkostwu w Unii. Sprzeciwiamy się, tym, którzy kwestionują miejsce Polski w rodzinie europejskich narodów.

Członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski. Przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy. Z państwa na marginesie historii, Polska stała się współtwórczynią największego na świecie obszaru dobrobytu, wolności i pokoju. Dokonaliśmy cywilizacyjnego wyboru.

Europejskie wartości są naszymi wartościami. Poszanowanie godności, praw człowieka i mniejszości, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, równość kobiet i mężczyzn – takie wartości wymieniają unijne traktaty. Jeśli to nie są również wartości Polski, to jakie są?

Europa jest naszym domem, a jej symbole są naszymi symbolami. Unijne symbole odwołują się do kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy. Flagi Polski i Unii Europejskiej są powodem naszej dumy. Domagamy się, by flaga Unii zawsze towarzyszyła uroczystościom państwowym, pojawiała się obok flagi Polski. Zachęcamy wszystkich do wywieszania obu na budynkach mieszkalnych.

Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Silna Europa to nasza racja stanu. Flaga Polski i flaga Unii Europejskiej to nasze wspólne symbole, chrońmy je i bądźmy z nich dumni.
Kierując się interesem publicznym, zwracamy się o przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy dotyczącej flagi Unii Europejskiej zgodnie z dołączoną propozycją.


Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana
Zasady podnoszenia i ochrony flagi Unii Europejskiej nie są unormowane w polskim porządku prawnym.

Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Projekt ustawy wprowadza obowiązek podnoszenia flagi Unii Europejskiej razem z flagą Polski m.in. na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe działów administracji publicznej m.in. z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych oraz wprowadza ochronę prawną flagi Unii Europejskiej.

Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
Flaga Unii Europejskiej to ważny symbol integracji europejskiej. Podnoszenie flagi Unii razem z flagą Polski jest symbolicznym potwierdzeniem miejsca Polski w sercu Europy i przyczyni się do pogłębienie postaw europejskich obywateli i obywatelek. Projektowana ustawa. Projektowana ustawa nie ma bezpośrednich łatwych do oszacowania skutków gospodarczych, finansowych, czy prawnych.

Źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana ustawa nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa.

Przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
Nie dotyczy.

Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy