Strona główna > Projekty > Projekty > Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego

Bookmark and Share

O dyskryminacjiWspółcześnie, zgodnie ze standardami praw człowieka, za równość uważa się taką sytuację w relacji jednostka - władza, która z jednej strony wprowadza jednakowe prawa dla wszystkich, a z drugiej pomaga osobom mającym obiektywnie gorszą sytuację w równym zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb czy respektowaniu praw człowieka.


Dyskryminacja to nieracjonalne i nieproporcjonalne różnicowanie ludzi. Oznacza to, że osoba mająca władzę podejmuje decyzje o innej osobie na podstawie swoich stereotypów i uprzedzeń. I nie jest w stanie w sposób racjonalny (posługując się rzeczowymi, np. mającymi podstawę naukową) argumentami uzasadnić podjętej decyzji.stereotyp/uprzedzenie + władza = dyskryminacjaRodzaje i przejawy dyskryminacji:
 • dyskryminacja bezpośrednia - sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji;
 • dyskryminacja pośrednia - sytuacja, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne;
 • zachęcanie innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
 • molestowanie - każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;
 • molestowanie seksualne - każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;
 • przemoc
 • mowa nienawiści


Co powinna zrobić osoba, która doświadczyła dyskryminacji?
 • Zachować spokój: nawet jeśli ktoś uraża twoją dumę i czujesz się sprowokowany/a powinieneś/powinnaś zachować spokój. Wybuch gniewu lub kłótnia słowna mogą tylko pogorszyć sytuację.
 • Zanotować, co i kiedy się zdarzyło, kto uczestniczył z tym zdarzeniu, kto co mówił.
 • Zachować materiały związane ze sprawą, np. treść ogłoszeń, materiały reklamowe, itp.
 • Sprawdzić czy są świadkowie dyskryminacji lub czy inne osoby również czują się dyskryminowane (poproś o kontakt do tych osób, poproś te osoby, aby i one zrobiły notatki z przebiegu wydarzenia).

(Źródło: http://www.getinonline.net/pdf/flyer_pl.pdf)