Strona główna > Aktualności > Aktualności

Bookmark and Share

Projekt WYBORY

(2020-06-24)


Jaka jest rola imigrantów w dzisiejszej Polsce?
Są to nowi obywatele czy tylko czasowe rozwiązanie ekonomiczne?


Polska jest jednym ze światowych liderów w przyjmowaniu zarobkowych imigrantów. Mimo to, nie zostały wdrożone żadne reformy dotyczące systemu integracyjnego. W czasie zeszłorocznych kampanii wyborczych żadna partia polityczna nie przedstawiła obszernego programu, który dotyczyłby polityki migracyjnej. Ten temat jest również mało obecny w dzisiejszej dyskusji przedwyborczej. Pozwalając na rezydenturę, system jednocześnie wyklucza nowych mieszkańców z możliwości realnego wpływu na politykę państwa, w którym mieszkają. Taki mechanizm prowadzi do dyskryminacji, która niezmiernie utrudnia proces integracji.

Projekt WYBORY jest próbą zainicjowania niemożliwych wydarzeń i wynika z potrzeby zmiany w postrzeganiu roli i figury imigranta. Jest to symboliczne działanie, które ma na celu zebranie głosów ludzi, którzy są pominięci w dzisiejszym systemie wyborczym. W symbolicznym głosowaniu mogą wziąć udział mieszkający w Polsce imigranci i imigrantki. Urny z zebranymi kartami nie będą otwarte, a głosy nie zostaną podliczone. Zamknięte urny z „nieważnymi” głosami będą pełniły rolę manifestacji dotyczącej potrzeby poszukiwań nowych rozwiązań opartych na otwartości i wspólnotowości.

Jeśli jesteś imigrantką/imigrantem i uważasz, że niezależnie od miejsca urodzenia, narodowości czy obywatelstwa Twój głos jest ważny, weź udział w głosowaniu!
Swój nie wliczany do wyników wyborów, ale ważny głos będziesz mógł/mogła oddać 26 czerwca przy wejściu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

O autorce projektu:
Marta Romankiv urodzona w 1995 roku we Lwowie. Jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Mieszka i pracuje w Polsce.


***********************************************************************************************************************************************
What is the current role of immigrants in Poland?
Are they new citizens or just a temporary economic solution?


Poland is one of the world leaders in accepting migrant workers. Despite this, the integration system hasn’t been implemented by any reforms. During last year's election campaigns, none of the Polish political parties presented a comprehensive program on migration policy. This topic is also hardly present in the current pre-election discussion. By allowing residency, the current system simultaneously excludes them from the possibility of real influence on the policy of the country in which they live. Such mechanism leads to discrimination which makes the integration process extremely difficult.

The ELECTIONS project is an artistic attempt to initiate impossible situations. It arose from the necessity of changing the perception of the immigrants’ role. This is a symbolic action that aims to gather the votes of people who are left out of current electoral system. Symbolic voting can be attended by immigrants living in Poland. Ballot boxes with collected ballot papers will not be open and the votes will not be counted. Closed urns with "invalid" votes will have a form of the manifestation regarding the necessity of searching for new solutions based on the common openness.

If You are an immigrant and also think that regardless of your place of birth, nationality or citizenship, your vote is important, take part in the voting!
 
You will be able to cast your not included in the official election results, but very important vote June 26 near the entrance to the Department of Foreigners at the Lubelski Urząd Wojewódzki in Lublin.

About the author:
Marta Romankiv – was born in 1995 in Lviv, Ukraine. She is an interdisciplinary artist who created art installations, video works and social situations. She lives and works in Poland.


***********************************************************************************************************************************************
Яка роль іммігрантів у сучасній Польщі?
Чи є вони новими громадянами чи тільки тимчасовим економічним рішенням?


Польща – це один зі світових лідерів у прийнятті закордонних працівників. Попри це, не була проведена жодна реформа, яка стосувалася б інтеграційної системи. Під час тогорічних виборчих кампаній жодна політична партія не представила обширної програми міграційної політики. Ця тема також практично відсутня в сьогоднішній передвиборчій дискусії. Даючи дозвіл на проживання, система одночасно виключає іммігрантів з можливості впливу на політику країни, в якій вони живуть. Такий механізм призводить до дискримінації, та ускладнює інтеграційні процеси.

Проект «ВИБОРИ» - це спроба художниці ініціювати неможливі події. Він появився в результаті роздумів про необхідність змін в сприйнятті ролі і фігури іммігранта.
Це символічна акція, яка має на меті зібрати голоси людей, які залишилися поза сьогоднішньою виборчою системою. У символічному голосуванні можуть взяти участь іммігранти та іммігрантки, які проживають в Польщі. Урни з зібраними «виборчими бюлетенями» не будуть відкриті, а голоси не будуть підраховані. Закриті урни з "недійсними" голосами стануть формою маніфестації на тему потреби пошуку нових рішень, які опиралися б на відкритості та спільноті.

Якщо Ти – іммігрант/ іммігрантка і також вважаєш, що незалежно від місця народження, національності чи громадянства Твій голос важливий, візьми участь в голосуванні!
Твій, не врахований до офіційних результатів виборів, але важливий голос зможеш віддати 26 червня з 10.00 до 14.00 при вході до відділу для справ іноземців в Lubelski Urząd Wojewódzki в Любліні.


Авторка проекту:
Марта Романків – народилась 1995 року у Львові. Займається міждисциплінарною художньою творчістю, є авторкою інсталяцій, відеоробіт та соціальних ситуацій. Живе і працює в Польщі.


***********************************************************************************************************************************************
Какова роль иммигрантов в современной Польше?
Являются ли они новыми гражданами или только временным экономическим решением?


Польша является одним из мировых лидеров по приему заграничной рабочей силы. Несмотря на это, не была осуществлена ни одна реформа, которая касалась бы интеграционной системы. Во время прошлогодних избирательных кампаний ни одна политическая партия не представила обширной программы миграционной политики. Эта тема также практически отсутствует в сегодняшней предвыборной дискуссии. Давая вид на жительство, нынешняя система одновременно лишает иммигрантов возможности реального влияния на политику страны их проживания. Такой механизм приводит к дискриминации и усложняет интеграционные процессы.

Проект «ВЫБОРЫ» - это попытка художницы инициировать невозможные события. Он появился в результате размышлений о необходимости изменений в восприятии роли и фигуры иммигранта. Это символическая акция, целью которой является собрание голосов людей оставшыхся вне сегодняшней избирательной системы. В символическом голосовании могут участвовать проживающие в Польше иммигранты и иммигрантки. Урны с собранными «избирательными бюллетенями» не будут открыты, а голоса не будут подсчитаны. Закрытые урны с "недействительными" голосами станут формой манифестации относительно необходимости поиска новых решений, которые опирались бы на открытости и совместном сотрудничестве.

Если Ты - иммигрант / иммигрантка и считаешь, что независимо от места рождения, национальности или гражданства, Твой голос важен, прими участие в голосовании!
 
Твой не включен в результатах выборов, но важный голос сможешь отдать 25 июня от 10.00 до 14.00 при входе в отдел для иностранцев в Lubelski Urząd Wojewódzki в Люблине.

Марта Романкив - родилась в 1995 году во Львове. Занимается междисциплинарным творчеством, создает инсталляции, видео работы, а также социальные ситуации. Живет и работает в Польше.