Strona główna > Aktualności > Aktualności

Bookmark and Share

ZBIÓRKA NA POMOC UKRAINIE

Marta Sienkiewicz (2022-03-04)

LINK DO ZBIÓRKI [ENGLISH BELOW]

24 lutego, tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w klika godzin postawiliśmy w Lublinie system pomocy uchodźcom. Pracując niemalże 24 godziny na dobę, udzielamy bezpośredniej i pośredniej pomocy osobom uciekającym z Ukrainy.
W społecznym komitecie dziś zajmujemy się 17 różnymi obszarami. Na pokładzie jest z nami ponad 100 wolontariuszy, skoordynowanych w grupy robocze.

Co robimy?
- prowadzimy całodobową infolinię dla uchodźców w kilku językach i punkt informacyjny;
- zarządzamy przydziałem mieszkań do osób potrzebujących noclegów (odbieramy zgłoszenia i kwaterujemy uchodźców);
- organizujemy pomoc prawną, psychologiczną i medyczną;
- zarządzamy informacją w zakresie zbiórek na terenie Lublina;
- koordynujemy placówki zajmujące się opieką nad dziećmi uchodźców;
- koordynujemy dostawy żywności dla uchodźców;
- realizujemy transporty osób i pomocy rzeczowej;
- realizujemy tłumaczenia na język rosyjski, ukraiński, angielski i inne korzystając z bazy wolontariuszy;
- pracujemy na dworcach udzielając informacji przybywającym do miasta uchodźcom;
- zbieramy dane o potrzebach osób z Ukrainy, które trafiły do Lublina oraz zasobach, które mamy w mieście, aby na te potrzeby skutecznie odpowiadać;
- tworzymy treści, publikacje, poradniki, ulotki i materiały reklamowe;
- tworzymy komunikację dotyczącą bieżącej sytuacji.

I to wszystko przez ostatnie 7 dni robimy całkowicie wolontarystycznie. Dlaczego dopiero teraz uruchamiamy zbiórkę? Od tygodnia pracujemy w 100% zaangażowaniu. My i dziesiątki wspaniałych wolontariuszy i wolontariuszek w Lublinie. Karmimy się sami, bierzemy urlopy w pracy, korzystamy ze swoich prywatnych sprzętów, samochodów, korzystamy gościnnie z przestrzeni miejskiej instytucji kultury.

Ostatnie dni pokazały nam, że mamy wiele rąkdo pracy, zaangażowanych osób, jednak ten kryzys wymaga działania długofalowego i systemowego. Nie może być realizowane bez środków finansowych. Obecna sytuacja to dopiero początek wyzwań, jakie przed nami stoją.


Za zebrane pieniądze:
- doposażymy wolontariuszy w specjalistyczny sprzęt do pracy w infolinii;
- zakupimy materiały biurowe, wykonamy profesjonalne druki materiałów infomracyjnych;
- zapłacimy za paliwo wolontariuszom;
- wyślemy wielkogabarytowe transporty,
- zatrudnimy niezbędnych psychologów (również dla samych wolontariuszy), tłumaczy, prawników;
- zapewnimy stałe wyżywienie sztabowi kryzysowemu pracującemu 24 na dobę; - zorganizujemy lekcje polskiego dla dzieci i dorosłych i wiele wiele innych.

Myślimy nie tylko o tym co teraz ale i o tym co będzie potrzebne w kolejnych tygodniach i miesiącach.
Dlatego prosimy Was o pomoc finansową i dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaangażowanie.


Jeśli nie chcecie korzystać z systemu Facebook do wpłat, podajemy informacje do wpłat indywidualnych


🔵 Przelewy zagraniczne 
Aby wykonać przelew z zagranicy na nasze konto, potrzeba podać: - imię i nazwisko odbiorcy przelewu (Posiadacza rachunku): Stowarzyszenie Homo Faber
- pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN),
przed którym należy dodatkowo wpisać "PL" PL 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000
- tytuł płatności
- należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew,
- nazwę i adres banku odbiorcy przelewu: Credit Agricole Bank Polska SA ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław, Polska
- kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole: AGRIPLPR / AGRIPLPRXXX

🔵 PayPal
Stowarzyszenie Homo Faber, ul. Chopina, 41, lok. 2, 20-023 Lublin, e-mail: info@hf.org.pl 

🔵 Możesz jednorazowo dokonać przelewu dowolnej kwoty 
Stowarzyszenie Homo Faber Credit Agricole Bank Polski S.A. 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000

🔵 Regularne przelewy 
To najcenniejsze wsparcie, bo systemowe - zapewnia regularny dopływ środków na bieżące działania. Ustaw na swoim koncie stałe zlecenie w wysokości np. 8 zł (w tytule wpisz "darowizna na cele statutowe"). Stowarzyszenie Homo Faber ul. Chopina, 41, lok. 2 20-023 Lublin Credit Agricole Bank Polski S.A. 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000.

Dziękujemy!
 

DONATE


On February 24th, shortly after the Russian invasion of Ukraine, we set up a refugee aid system in Lublin within a few hours. While working almost 24 hours a day, we are providing direct and indirect help to people escaping Ukraine.
Today in the committee we cover 17 different areas. There are over 100 volunteers on board, coordinated in working groups.

What do we do?
- we run a 24/7 helpline for refugees in several languages and an information desk;
- we manage the allocation of flats for people who need an accommodation (we are collecting applications and lodging refugees);
- we organise legal, psychological and medical assistance;
- we manage information on fundraising in Lublin;
- we coordinate institutions dealing with the care of refugees children;
- we coordinate the supply of food for refugees;
- we carry out transport of people and material assistance;
- we translate into Russian, Ukrainian, English and other languages, using the volunteer database;
- we work at railway stations by providing refugees arriving to the city with information;
- we collect data on the needs of people from Ukraine who went to Lublin and the resources that we have in the city in order to respond to these needs effectively;
- we create content, publications, guides, flyers and advertising materials
- we provide with information regarding the current situation.

Concluding, all of this has been done voluntarily for the last 7 days. Why are we just starting a fundraising? We have been working with 100% commitment during the whole week with our organisation and dozens of wonderful volunteers in Lublin. We feed ourselves, we take holidays at work, we use our private equipment, cars, we use the space of the municipal cultural institution as a guest.

Recent days have shown us that we have a lot of people involved into work process, but this crisis requires a long-term and systemic action. It cannot be implemented without financial resources. The current situation is just the beginning of the challenges that we face.

For the money that will be collected:
-we will provide volunteers with special equipment to work on the hotline;
- we will purchase office supplies, we will make professional prints of information materials;
- we will pay volunteers for fuel;
- we will send large-size transports,
- we will hire the necessary psychologists (also for the volunteers), translators and lawyers;
- we will provide permanent food to the crisis team which works 24 hours a day;
- we will organise Polish lessons for children and adults and much more. We think not only about what is happening now, but also about the future: what will be needed in the coming weeks and months.

That is why we are asking you for financial help and that is why we are grateful for your commitment so far. 


If you do not want to use Facebook for remittance, we provide information for individual remittance.


🔵 Foreign transfers 
In order to make a transfer from abroad to our account, you need to fill in:
- name and surname of the transfer recipient (Account Holder): Homo Faber Associacion
- full 26-digit account number of the transfer recipient (IBAN), before which you should additionally enter “PL":
PL 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000
- payment title - please specify exactly what the transfer is for,
- name and address of the transfer recipient's bank: Credit Agricole Bank Polska SA ul. Legnicka 48 building. C-D 54-202 Wrocław, Poland
- SWIFT code (BIC) of Credit Agricole Bank: AGRIPLPR / AGRIPLPRXXX

🔵 PayPal
Homo Faber Association, ul. Chopin, 41, lok. 2, 20-023 Lublin, e-mail: info@hf.org.pl 

🔵 You can do a transfer for any amount at once 
Homo Faber Credit Agricole Bank Polski S.A. Association 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000

🔵 Regular transfers 
This is the most valuable form of support, because it is systematic - it ensures a regular inflow of funds for current activities. Set up a standing order on your account in the amount of, for example, PLN 8 (in the title, enter "donation for statutory purposes"). Homo Faber Association ul. Chopin, 41, lok. 2 20-023 Lublin Credit Agricole Bank Polski S.A. 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000.

Thank you!