Strona główna > Aktualności > Aktualności

Bookmark and Share

SPECUSTAWA/СПЕЦЗАКОН

Marta Sienkiewicz (2022-03-16)

Przygotowane przez Juliana Hofmana, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

UA/PL

ОСНОВНІ права, що випливають із СПЕЦЗАКОНУ, юридичний статус станом на 14.03.2022 р.


І. ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ У РОЗУМІННІ СТ. 106 ЗАКОНУ ПРО НАДАННЯ ЗАХИСТУ
- громадянин України та дружина/чоловік громадянина України без громадянства України, які перетнули кордон БЕЗПОСЕРЕДНЬО з України до Польщі від 24 лютого 2022 р.
- дитина, яка народилася в Польщі.

1. ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ
- Твоє перебування вважається законним протягом 18 місяців, рахуючи від 24 лютого 2022 року.

2. РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ
- протягом 60 днів від дати в'їзду (якщо Твоє перебування не було зареєстроване на кордоні);
- реєстрація починається з 16.03.2022 р.;
- Ти подаєш заяву на реєстрацію в будь-якому уженді ґміни;
- до заяви додаєш: фотографію (можна безкоштовно зробити фото на місці), документ з фотографією, що посвідчує твою особу або свідоцтво про народження (стосується дітей до 18 років);
- на місці у Тебе візьмуть відбитки пальців (також у дітей старше 12 років);
- в рамках реєстрації Ти отримаєш номер PESEL (якщо у Тебе його раніше не було) - одинадцятизначний цифровий символ, що дозволяє легко ідентифікувати особу (відповідник українського ідентифікаційного коду);
- Ти можеш погодитися на створення довіреного профілю (електронний підпис), якщо погодишся, то отримаєш ідентифікатор (логін) + одноразовий пароль.

3. ДОПОМОГА
- проживання;
- 3-разове харчування;
- фінансування поїздок громадським транспортом;
- забезпечення миючими засобами та засобами особистої гігієни;
- проживання та харчування Тобі може надавати також фізична особа. Тоді ця людина може отримати грошову допомогу як своєрідну подяку за допомогу Тобі, якщо вона не отримала грошей за цю допомогу. Допомога виплачується максимум протягом 60 днів після періоду проживання, тобто така особа спочатку допомагає Тобі, а потім подає заявку на отримання грошової допомоги.

4. ТИМЧАСОВИЙ ОПІКУН ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ БЕЗ ОПІКИ
- встановлюється родинним судом відповідно до місця проживання неповнолітнього (3 дні з дня подання заяви), безкоштовно;
- насамперед опікуном може стати повнолітній член сім’ї або близький родич (бабуся, дідусь, повнолітній брат/сестра, дядьки ...);
- заява до суду подається: прикордонником або головою гміни/мером, або прокурором, або поліцією, або керівником Центру соціальної допомоги, або ГО, або фактичним опікуном (наприклад, Ти подаєш заяву).

5. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ТА ПІЛЬГИ
- одноразова матеріальна допомога у розмірі 300 злотих на особу;
- право на всі види сімейної допомоги;
- допомога на дитину (500+);
- «добрий початок» (300 злотих для учня, який починає новий навчальний рік);
- «сімейний капітал опіки» (пільга для другої та наступних дітей від 12 до 35 місяців);
* право до такої допомоги має також тимчасовий опікун дитини.

6. МЕДИЧНА ОПІКА
- у тому самому обсязі, що й особа, застрахована в Національному фонді здоров’я (без урахування санаторно-курортного та реабілітаційного лікування);
- у закладах, які уклали договір з Національним фондом здоров'я.

7. ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ
- Ти можеш подати заяву на тимчасове перебування;
- дозвіл на перебування надається одноразово на 3 роки;
- Ти подаєш заяву воєводі, компетентному за місцем Твого проживання;
- заяву подаєш від 9-го місяця з моменту в’їзду до 18-го місяця, рахуючи від 24 лютого 2022 року;
- маючи дозвіл на таке перебування, Ти можеш працювати в Республіці Польща без дозволу на роботу;

* Ти втрачаєш це право, якщо залишиш територію Республіки Польща на термін довший ніж 1 місяць

II. КОЖНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ПОЛЬЩІ


1. РОБОТА І ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

- легальне працевлаштування, якщо Твоє перебування на території Республіки Польща вважається законним;
- легальне працевлаштування, якщо Ти легально перебуваєш на території Республіки Польща;
- роботодавець повідомляє Бюро Праці про факт прийняття на роботу протягом 14 днів (через систему praca.gov.pl)
- можливість зареєструватися як особа безробітна або шукаючий роботу!
- Ти можеш вести бізнес у Польщі, якщо Ти перебуваєш в Польщі легально (відповідно до положень СПЕЦЗАКОНУ або Закону про іноземців) і в Тебе є номер PESEL;

2. ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗАКІНЧАЮТЬСЯ ПІСЛЯ 24.02.2022 р.
- національна віза - продовження до 31 грудня 2022 року;
- дозвіл на тимчасове перебування (карта побиту) - продовження до 31 грудня 2022 року;
- Шенгенська віза, безвізовий режим, дозвіл на проживання, виданий іншою шенгенською країною - легальне перебування на 18 місяців.
PODSTAWOWE uprawnienia wynikające ze SPECUSTAWY, stan prawny na dzień 14.03.2022

I OCHRONA CZASOWA W ROZUMIENIU ART. 106 UOUO
- obywatel Ukrainy oraz małżonek obywatela Ukrainy nieposiadający obywatelstwa UA, który przekroczył granicę BEZPOŚREDNIO z UA-PL od dnia 24.02.2022
- dziecko urodzone w RP

1. LEGALNY POBYT
- Twój pobyt uznawany jest za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24.02.2022

2. REJESTRACJA POBYTU
- w ciągu 60 dni od dnia wjazdu (o ile Twój pobyt nie został zarejestrowany na granicy)
- początek rejestracji od 16.03.2022
- wniosek o rejestrację składasz w dowolnym urzędzie gminy
- do wniosku dołączasz: zdjęcie (można wykonać darmowe zdjęcie na miejscu), dokument ze zdjęciem lub akt urodzenia (dotyczy dzieci do 18 roku życia),
- pobrane Ci zostaną odciski palców (również od dzieci powyżej 12 roku życia)
- w ramach rejestracji otrzymasz nr PESEL (o ile go wcześniej nie posiadałeś)
- możesz wyrazić zgodę na utworzenie profilu zaufanego (elektroniczny podpis), wtedy otrzymasz identyfikator + jednorazowe hasło.

3. POMOC
- zakwaterowanie
- całodniowe wyżywienie zbiorowe
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej
- zakwaterowanie oraz wyżywienie może Ci też zapewnić np. osoba indywidualna. Wtedy ta osoba może uzyskać świadczenie pieniężne, jako swego rodzaju podziękowanie za pomoc Tobie, o ile nie dostała ona za tą pomoc żadnych pieniędzy. Świadczenie jest wypłacane maksymalnie za 60 dni już po okresie zakwaterowania, czyli najpierw Ci pomaga, a następnie wnioskuje o świadczenie pieniężne.

4. OPIEKUN TYMCZASOWY DLA MAŁOLETNIEGO OBYWATELA UKRAINY BEZ OPIEKI
- ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego (3 dni od złożenia wniosku), brak opłat
- przede wszystkim opiekunem może zostać krewny lub spowinowacony (dziadkowie, pełnoletni brat/siostra, wujkowie…)
- wniosek do sądu składa: Straż Graniczna lub wójt/burmistrz/prezydent, lub prokurator, lub policja, lub kierownik jednostki OPS, lub NGO lub faktyczny opiekun (np. Ty).

5. POMOC FINANSOWA I ŚWIADCZENIA
- jednorazowe świadczenie finansowe w wysokości 300 zł na osobę
- przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych
- świadczenie wychowawcze (500+)
- ‘dobry start’ (300 zł dla ucznia rozpoczynającego nowy rok szkolny)
- RKO (świadczenie na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia)
* przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka

6. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
- w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona w ramach NFZ (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego)
- w placówkach posiadających podpisaną umowę z NFZ.

7. POBYT CZASOWY
- możesz wnioskować o pobyt czasowy
- pobytu udziela się jednorazowo na okres 3 lat
- wniosek składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania
- wniosek składasz między 9 miesiącem od wjazdu a 18 miesiącem od dnia 24.02.2022
- posiadając ten pobyt możesz pracować w RP bez zezwolenia na pracę.

* tracisz te uprawnienie jeżeli opuści terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca


II KAŻDY OBYWATEL UKRAINY PRZEBYWAJĄCY W POLSCE

1. PRACA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- legalne zatrudnienie, jeżeli Twój pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny
- legalne zatrudnienie, jeżeli przebywasz legalnie na terytorium RP
- ! pracodawca zgłasza do UP fakt podjęcia pracy w terminie 14 dni (poprzez system praca.gov.pl)
- możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
- możesz prowadzić w Polsce działalność gospodarczą jeżeli jesteś w Polsce legalnie (na podstawie przepisów SPECUSTAWY lub Ustawy o Cudzoziemcach) i posiadasz numer PESEL

2. PRZEDŁUŻENIE DOKUMENTÓW KTÓRYCH WAŻNOŚĆ WYGASA PO DNIU 24.02.2022

- wiza krajowa – przedłużenie do dnia 31.12.2022
- pobyt czasowy – przedłużenie do dnia 31.12.2022
- wiza Schengen, ruch bezwizowy, dokument pobytowy wydany przez inny kraj Schengen – pobyt legalny przez 18 miesięcy