Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

HF (2010-05-11)

Warszawa, 10 maja 2010 r.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W związku ze złożeniem w dniu 4 maja br. przez Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kolejnego pozwu przeciwko Polsce za niewdrożenie przepisów Dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE), niżej podpisane organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na Rzecz Równych Szans apelują o jak najszybsze wszczęcie prac nad ustawą, która w pełni wdrożyłaby unijne przepisy antydyskryminacyjne.

Komisja Europejska w swoim pozwie zarzuciła Polsce brak transpozycji przepisów dyrektywy poza dziedziną zatrudnienia. Komisja podniosła także, że w polskim prawodawstwie brakuje przepisów szczególnych zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych, dostępu do towarów i usług, w tym zakwaterowania, członkostwa w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach zawodowych, jak również dostępu do kształcenia. Podobnie, polskie przepisy dotyczące ochrony przed wiktymizacją obejmują jedynie dziedzinę zatrudnienia, z pominięciem innych dziedzin wchodzących w zakres zastosowania dyrektywy.

Pragniemy przypomnieć, iż ww. procedura przeciwko Polsce to już kolejne postępowanie o nieprzestrzeganie ustawodawstwa unijnego wszczęte przeciwko naszemu krajowi. Wszczęte ostatnio przez Komisję Europejską postępowania dotyczą niewdrożenia przez Polskę przepisów równościowych dotyczących m.in. takich kwestii jak dostęp do zatrudnienia, szkoleń zawodowych, ochrona przed molestowaniem seksualnym, brak niezależnego organu ds. przeciwdziałania dyskryminacji, równy dostęp do dóbr i usług dla kobiet i mężczyzn.

W związku z powyższym, apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze ukończenie działań legislacyjnych nad kompleksową i horyzontalną ustawą, która wdrożyłaby wszystkie wspólnotowe przepisy zakazujące dyskryminacji. Apelujemy także o podjęcie merytorycznego i aktywnego dialogu z eksperckimi organizacjami pozarządowymi, które na co dzień zajmują się działaniami na rzecz grup dyskryminowanych. Oczekujemy, że kolejne wersje projektu ustawy, będącej od lat przedmiotem prac rządowych, będą na bieżąco konsultowane ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami reprezentującymi interesy osób narażonych na nierówne traktowanie. Po raz kolejny chcemy podkreślić, że w opinii niżej podpisanych organizacji wchodzących w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, projekt ustawy, mającej na celu wprowadzenie szczegółowych przepisów antydyskryminacyjnych, jest niedostatecznie konsultowany przez odpowiedzialne za niego podmioty rządowe. Takie postępowanie jest nie tylko sprzeczne z polskimi przepisami prawa regulującymi zasady opracowywania aktów prawnych, ale także z przepisami wspólnotowymi, nakazującymi organom władzy państwowej aktywne angażowanie społeczeństwa obywatelskiego w promocję przepisów antydyskryminacyjnych.

Z poważaniem

Członkowie Koalicji na Rzecz Równych Szans:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"
Kampania Przeciw Homofobii
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Lambda Warszawa
Amnesty International
Lambda Bydgoszcz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Równości
Koalicja Karat
Fundacja Trans-Fuzja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
FORUM 50+
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Podkarpacki
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Związek Nauczycielstwa Polskiego

Do wiadomości:
- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
- Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
- Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
- Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
- media

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.