Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Lublin is friendly

Bookmark and Share

Streszczenie raportu

HF (2009-07-12)

Projekt „Lublin is friendly” skierowany był do zagranicznych studentów lubelskich uczelni. Realizatorzy projektu (Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin i Stowarzyszenie Homo Faber) chcieli zebrać opinie od studentów zagranicznych o tym, jak im się studiuje i żyje w Lublinie. Chcieli zapytać jakie są ich problemy, potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kulturalnych, co im się podoba w mieście, a co należy zmienić. Ważnym celem projektu było też dowiedzenie się w jakim stopniu studenci zagraniczni uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, czy są zainteresowani udziałem w imprezach kulturalnych w mieście bądź chcieliby zaangażować się w organizowanie takich imprez.

Głównym narzędziem badawczym była ankieta zawierająca 25 pytań, wśród nich znalazły się takie pytania jak:
Czy czujesz się bezpiecznie w Lublinie?
Czy spotkałeś/aś się z aktami nietolerancji wobec ciebie lub innych obcokrajowców w Lublinie?
Jakie zmiany ułatwiłyby ci życie codzienne?
Co najczęściej robisz w czasie wolnym w Lublinie? Jakie miejsca odwiedzasz?
Czy uczestniczysz w imprezach kulturalnych w Lublinie?
a. tak, w jakich?
b. nie, dlaczego?
Czy chciałbyś/abyś się zaangażować w realizację wydarzeń kulturalnych w Lublinie?
a. tak, w jakich?
b. nie
Ankieta została przygotowana w języku polskim i angielskim.

Oprócz ankiety ważnym elementem projektu były także spotkania dla studentów zagranicznych, odbyły się 4 takie spotkania.
W CJIKP, w którym oprócz przedstawicieli Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin i Stowarzyszenia Homo Faber brali udział także pracownicy Ośrodka Animacji Kultury z Centrum Kultury oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie.
W spotkaniu dla studentów przebywających w Lublinie w ramach wymiany Erasmus także brała udział przedstawicielka Ośrodka Animacji Kultury.
Dwa pozostałe spotkania odbyły się na UM.
Ankieta przekazywana była także studentom drogą mailową (głównie studentom UM i w ramach wymiany Erasmus), dostarczano im ją również osobiście do domów studenckich (studenci UMCS oraz KUL).

Szacunkowa liczba zagranicznych studentów na lubelskich uczelniach w semestrze letnim 2008/2009 wynosi 878 (pod uwagę brano jedynie studentów studiów stacjonarnych magisterskich i licencjackich i studentów roku zerowego w CJIKP).
Najwięcej studentów z zagranicy studiuje na UM, jest ich 355 (głównie z USA, Norwegii i Tajwanu). Na KUL ta liczba wynosi 235 (są to osoby pochodzące głównie z Ukrainy i Białorusi). 146 osób z zagranicy studiuje na UMCS (też w większości pochodzą z Ukrainy i Białorusi). Szacunkowa liczba studentów uczęszczających na roczny kurs języka polskiego w CJIKP to 100 osób, tak jak na KUL i UMCS pochodzą głównie z Ukrainy i Białorusi. Na PL studiuje aktualnie 33 osoby, zaś na UP 9. Są to zarówno osoby, które przyjeżdżają na jeden semestr/rok akademicki do Lublina (Erasmus), a także takie, które zostają tu na cały okres studiów.

Ankiety wypełniło 270 osób, w tym 108 z UM, 82 z CJIKP, 39 z KUL, 24 z UMCS, 16 osób w ramach programu Erasmus na KUL i UMCS, 1 osoba z PL. Najwięcej ankiet wypełniły osoby pochodzące z Ukrainy (53), Tajwanu (43), Białorusi (36) oraz Stanów Zjednoczonych (31). Ankiety wypełniali także osoby pochodzące z takich państw jak: Norwegia, Kanada, Szwecja, Niemcy, Czechy, Kazachstan, Rosja, Włochy, Belgia, Hiszpania, Francja, Cypr, Liban, Gruzja.

Analizując odpowiedzi podawane w ankietach można podzielić studentów zagranicznych na dwie grupy – studenci UM i studenci programu Erasmus oraz pozostali. Główny podział to język wykładowy jakim posługują się na uczelni. Studenci UM i studenci programu Erasmus uczą się w języku angielskim, zaś pozostałe osoby w języku polskim. Brak możliwości porozumiewania się w języku angielskim w różnego rodzaju sytuacjach jest dla studentów zagranicznych UM i studenci programu Erasmus (choć głównie dotyczy to studentów UM) jednym z najważniejszych problemów. Studenci chcieliby, aby język angielski pojawił się w urzędach (szczególnie tam, gdzie wydawana jest karta pobytu), na policji, szpitalach, poczcie, autobusach i przystankach MPK, na dworcu PKP, czy w instytucjach kultury. Szczególnie dotkliwym problemem jest brak możliwości porozumienia w języku angielskim się z policją, co sprawia, że studenci UM nie czują się w Lublinie bezpiecznie. Brak informacji po angielsku to główny powód braku uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych studentów UM.
Kłopoty z uzyskaniem karty pobytu dotyczą nie tylko studentów UM, wskazywali na nie także studenci UMCS, KUL czy CJIKP. Ankietowane osoby chciałyby łatwiejszych i szybszych procedur w uzyskaniu tego dokumentu.

Większość ankietowanych osób (niezależnie od uczelni) wskazywała także na konieczność wprowadzenia w Lublinie takich zmian jak: komunikacja całodobowa przez cały tydzień, więcej patroli policji oraz większej integracji z polskimi studentami. Integracja i wzajemne poznanie się studentów polskich i zagranicznych mogłoby stanowić próbę rozwiązania problemu na jaki wskazują głównie studenci UM, a mianowicie dyskryminacja i brak tolerancji ze strony mieszkańców miasta (szczególnie ludzi młodych).

Udział w imprezach kulturalnych w Lublinie deklaruje 1/3 badanych, pozostałe osoby nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych w mieście, ponieważ nie mają czasu, informacji o wydarzeniach bądź informacje o wydarzeniach czy same wydarzenia są jedynie w języku polskim. Jednocześnie 2/3 badanych chciałoby, aby w Lublinie były organizowane imprezy kulturalne skierowane do zagranicznych studentów. Wydarzenia te powinny integrować studentów polskich i zagranicznych, przybliżać polską kulturę oraz historię Lublina, a także być związane z kuchnią narodową danego kraju, odbywać się na świeżym powietrzu, a także mieć również charakter sportowy.

Połowa badanych wyraziła chęć zaangażowania się w organizację wydarzeń kulturalnych w mieście. Najchętniej włączyliby się w organizowanie imprez, które integrowałyby studentów polskich i zagranicznych, byłyby imprezami muzycznymi, tanecznymi, filmowymi bądź teatralnymi.