Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Miejskie Polityki Migracyjne

Anna Dąbrowska


Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) we współpracy z Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) oraz Interkulturalni.pl (Kraków) rozpoczyna realizację projektu "Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów".


Projekt dotyczy tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w oparcia o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trzy międzysektorowe fora robocze dadzą możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów oraz wizyta wtudyjna do Wiednia pozwolą nadać pracom kontekst europejski. Fora będą miały także bardzo wymierne rezultaty: wypracują narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach projektu wsparta zostanie debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom. Wsparte zostanie także tworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako przykładu konkretnego narzędzia międzysektorowego tworzenia polityki integracji cudzoziemców.

Działania realizowane będą w ramach dwóch projektów: “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz “Lokalne polityki migracyjne – międzynarodowa wymiana doświadczeń w zarządzaniu migracjami w miastach” - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.

Osobą koordynującą działania w Lublinie jest Anna Dąbrowska (ad@hf.org.pl)Działania

Wizyta robocza w Krakowie 24-25 maja 2013
W spotkaniu wzięli udział: Anna Dąbrowska (Homo Faber), Iga Machalewska (Interkulturalni.pl), Piotr Cykowski, Anna Tomaszewska, Witek Hebanowski (Inna Przestrzeń).
Celem spotkania było omówienie głownych zalożeń projektu, ustalenie głównych osi tematycznych forów lokalnych, a także ustalenie ram portalu internetowego, który powstanie w ramach projektu.


Wizyta studyjna w Wiedniu 9-13 sierpnia 2013
W wizycie wzięli udział: Anna Dąbrowska (Homo Faber), Piotr Skrzypczak (Homo Faber, koordynator projektu "System zarządzania różnorodnością" realizowanego przez UM Lublin), Wiktoria Gerun (UM Lublin, koordynatorka projektu "Study in Lublin), Piotr Choroś (UM Lublin, kancelaria prezydenta, współpraca z ngo). A także przedstawiciele Warszawy i Krakowa.

Struktura imigrancka w Austrii: Największą grupę stanowią mieszkańcy UE, przede wszystkim Niemcy. Imigranci w Austrii - 17,4 % całego społeczeństwa. Ludność spoza Europy - głównie Turcja. Wśród imigrantów także ale także z Europy Wschodniej (np. z Węgier po wydarzeniach '56 roku) i Bałkanów. Obecnie w Austrii żyje już druga generacja imigrantów z Turcji, Bałkanów. Pochodząca głównie z fali ludności, która przybyła z tamtych krajów na początku XX wieku - pierwsi gastarbeiterzy. 

W ramach wizyty spotkaliśmy się z:
- przedstawicielami CESIP (Centre for Social and Intercultural Projects);
CESIP: Organizacja stworzona początkowo przez studentów-aktywistów. Wydana z potrzeby sprostania problemom wielokulturowego społeczeństwa, jakie tworzy Wiedeń (44% to imigranci/ ok. 1,5-1,6 mln mieszkańców). CESIP jako problemy imigrantów wskazuje na: bezrobocie - imigranci postrzegani jako niepełnowartościowi pracownicy;  problem związany ze ścieżkami edukacji - dwutorowość ścieżek edukacji; problem społecznego wykluczenia imigrantów - podział rozpoczyna się już na poziomie edukacji ponadpodstawowej. Wskazują także na brak dwustronnej współpracy: państwo – imigranci.

- Maria Zwicklhuber - the head of the Municipality Diversity Department of the City of the Wiener Neustadt - Department of Diversity and Co-living;
Wiener Neustadt (północno-wschodnia Austria, na południe od Wiednia): 12% mieszkańców (z 41 tys.) to imigranci. 5200 - udzoziemcy, 3400 - third-county citizens (1500 Turcy, 1200 ludność z byłej Jugosławii), 1800 - mieszkańcy z obszaru UE; mieszkańcy urodzeni w obcym kraju - 18%. 102 narodowości. W 2005 roku powołano instytucję, która obecnie odpowiedzialna jest za integrację. Początkowo był to Departament ds Integracji, obecnie: Department of Diversity and Co-living.
Maria Zwicklhuber w prezentacji działań departamentu streściła główne obszary pracy; są to: edukacja (przykładowe projekty: kursy językowe "mamy uczą się niemieckiego", "Young migrants as shining examples as mentors"), women work, living togehter in housing estates (kampanie społeczne "Sport joins-us", "Friendshop joins-us", "Common interests joins-us", "Working together joins-us", "Food joins-us"); networking (spotkania z organizacjami migranckimi dwa razy do roku); Home-Based Initiative For Parents of Preschool Youngers HIPPY (edukacja rodziców w kwestii wychowania dzieci); 
 
- Almir Ibric - Municipal Department 17: Integration and Diversity Section: Diversity Managment;
Amir Ibric zajmuje się monitoowaniem kwestii migranckich. 

- Radio Africa.
Niezależna rozgłośnia radiowa założona w 1997 roku przez Alexis Nshimyimana Neuberg dziennikarza z Rwandy, nadająca wieloaspektowe audycje dotyczące migrantów z tego kontynentu. Radio Afrika zostało stworzone po to, żeby wprowadzić więcej różnorodności w austriackie media, by ułatwić dialog międzykulturowy, pogłębić wiedzę o Afryce (żeby ludzie wiedzieli, że Afryka to coś więcej niż głód i wojny).

- Tatia Skhirtladze - migrantką z Gruzji. 
- Franjo Steiner - Interkulturelles Zentrum.
- Sevi Aksakali, Head of the Intgeration department of the Austrian Association of Cities and Towns
 

Ogólnopolskie robocze forum dot. lokalnych polityk migracyjnych. Kraków 25-27 października 2013

Praca na Forum w Krakowie odbywała się w cztrech ścieżkach tematycznych:

ŚCIEŻKA I Prawo i praktyka
(kwestia uprawnień i zadań samorządów w kontekście imigracji, wypracowanie propozycji zmian w legislacji na poziomie lokalnym i krajowym, etc.),

grupa 1: Rozwiązania nowej o cudzoziemcach a Polityka Migracyjna Polski
cele: 
- Wypracowanie/omówienie kluczowych rozwiązań, które powinny znaleźć się w Polityce Migracyjnej Polski oraz w odpowiednich ustawach (w szczególności w Ustawie o Cudzoziemcach),
- Wypracowanie propozycji dot. sposobu przyszłej ewaluacji i dalszego kształtowania Polityki Migracyjnej Polski oraz wynikających z niej dokumentów (w szczególności ustaw i rozporządzeń)

grupa 2: Zadania samorządu w odniesieniu do imigracji
cele:
- propozycje rozwiązań dla samorządów w ramach istniejącego prawa w Polsce
- propozycje rozwiązań prawnych (zmian w stosunku do obowiązujących przepisów) dot. zadań samorządów w kontekście prawa krajowego i lokalnego

grupa 3: Polska Polityka Integracji Cudzoziemców MPiPS
cele:
- opracowanie opinii dot. dokumentu MPiPS zawierającej zarówno ustosunkowanie się do poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w Polityce, jak i sposobu przyszłego wdrożenia dokumentu


ŚCIEŻKA II Oferty polskich miast dla imigrantów/ek (lokalne polityki integracji i przeciwdziałania dyskryminacji, miejskie programy dla imigrantów/ek, kwestia aktywnego pozyskiwania imigrantów, etc.),

grupa 1: Oferty polskich miast dla migrantów/ek
cele:
- Wymiana doświadczeń między miastami w Polsce - dokumentacja (step-by-step) wybranych mechanizmów integracji
- Konkretne rekomendacje dot. tworzenia programów miejskich na rzecz integracji imigrantów/ek,
- Określenie konkretnych pól, ram (czy wręcz wspólnych inicjatyw) dla współpracy miast w Polsce na rzecz integracji imigrantów/ek

grupa 2: Międzymiastowa platforma internetowa dla imigrantów/ek
cele:
- Współtworzenie szczegółowej koncepcji portalu informacyjnego dla imigrantów/ek - zawierającego przewodniki po poszczególnych miastach oraz informację ogólnokrajową


ŚCIEŻKA III Partycypacja imigrantów w życiu publicznym (samoorganizacja środowisk migranckich, inicjatywy organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji imigrantów/ek, platformy współpracy, etc.),
Cele:
- Rekomendacja dla decydentów, samorządów oraz organizacji pozarządowych dot. zwiększenia udziału migrantów/ek w życiu społecznym i publicznym w Polsce,
- Zaplanowanie praktycznych, wspólnych inicjatyw diaspor i platform migranckich.


ŚCIEŻKA IV Kampania społeczna (planowanie międzysektorowej kampanii na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej dot. imigracji oraz zwiększonego udziału imigrantów/ek w życiu społecznym w Polsce),
Cele:
- Zaplanowanie założeń i kluczowych działań kampanii społecznej


EFEKTY

W spotkaniu wzięło udział 66 osób reprezentujących 45 instytucji publicznych (na poziomie centralnym i samorządowym), środowisk migranckich oraz organizacji pozarządowych.

- Podsumowanie pracy grup roboczych, które pracowały na Forum w Krakowie - Rekomendacje grup
- tekst-notatka Platforma dla migrantów, która jest efektem pracy grupy zajmującej się stworzeniem platformy internetowej w ramach projektu Miejskie Polityki Migracyjne;
- załącznik do rekomendacji jednej z grup pracujących w Krakowie (Prawo i praktyka) - (Docelowe) zadania samorządu dotyczące imigracji;
- Miasta Otwarte - opis akcji i wyróżnionych praktyk miejskichPolska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne. Spotkanie konsultacyjne. 30 października 2013

Instytut Studiów Migracyjnych oraz Urząd Miasta Lublin we współpracy z Grupą Roboczą do Spraw Integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 30 października zorganizowali spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu rządowego pt. "Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne."
Celem spotkania była dyskusja nad założeniami dokumentu oraz wypracowanie wspólnych uwag, zgłoszonych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na samym początku Paulina Babis (MPiPS) przedstawiła dokument oraz dotychczasowy sposób pracy i konsultacji. Mirosław Bieniecki (FISM) zaś przedstawił rekomendacje z I Forum Migracyjnego w Krakowie:
- wzmocnienie roli MPiPS w zakresie projektowania, prowadzenia oraz ewaluacji działań integracyjnych – koordynacja, nadzór, monitoring potrzeb integracyjnych; w oparciu o grupę roboczą; przesunięcie kwestii integracji z kwestii społecznych na zawodowe;
- zmotywowanie samorządów do tworzenia lokalnych polityk integracyjnych (w partnerstwach publiczno-prywatnych) w tym stałe punkty informacyjne (kontakty, sieci powiązań, wymiana informacji na poziomie lokalnym)
- dookreślić źródła finansowania projektów integracyjnych - Fundusz Migracji i Azylu; system mieszany funduszowo-budżetowy; lokalne polityki a ocena wniosków i rozdział środków;
- skrócenie procedury nadawania statusu uchodźcy.

Dyskusja dotyczyła kilku kwestii. Przede wszystkim rzeczy fundamentalnej czyli kto ma integrować? Czy wpisać to do zadań własnych samorządów? A tym samym to w samorządach poszukiwać na to środków?
Kwestia ta w różnych miastach jest różnorako rozwiązywana. W Lublinie część działań integracyjnych przejął samorząd jako działania skierowane do mieszkańców/ek miasta. Przy tej okazji  Piotr Skrzypczak opowiedział o tworzonym w mieście systemie zarządzania różnorodnością kulturową w ramach projektu "Lublin dla wszystkich". 

Paulina Babis poddała pod dyskusję zapisy z dokumentu dotyczące kwestii oprowadzania po domu i nauki języka polskiego - kto pownien za to odpowiadać? Czy organizacje pozarządowe (na zlecenie?) czy raczej instytucje publiczne (które?).
Monika Budka (MOPR) uważa, że lekcje polskiego powinny być zlecane przez samorząd. Realizacja powinna odbywać się bez dosponowania relanymi środkami przez cudzoziemców.
Anna Dąbrowska (HF) o prowadzaniu po domu. Jej zdaniem oprowadzanie po domu powinno dobywać się w partnerstwie ngo-samorząd z jednoczesnym monitorowaniem procesu (aby obyło się bez stereotypów, folkloru i uproszczeń).
Armine Ożga-Margarian (CW) uważa, że nie ma integracji bez języka; nauka powinna być obowiązkowa dla osób starających się o stały pobyt.
Mirosław Bieniecki wyraził pomysł, aby w kursy włączyć pracodawców. 

Padały też zupełnie nowe, nie poruszane dotąd kwestie dotyczące np. rynku pracy. Anna Szadkowska-Ciężka (UNDP) uważa, że warto aktywizować zawodowo osoby nieobjęte pomocą międzynarodową; być może na zasadzie parytetu. Jednocześnie bardzo wskazane byłyby kursy z zakresu kompetencji międzykulturowych dla urzędów pracy.


Spotkanie ewluacyjno-planującego Forum Lubelskiego. 19 grudnia 2013

19 grudnia w siedzibie Fundacji Inna Przestrzeń spotkali/ły się facylitatorzy i facylitatorki, aby z jednej strony przegadać Forum krakowskie - na poziomie merytoryki i logistyki - z drugiej zebrać rekomendacje dla planowanego w marcu Forum Lubelskiego.

1. Ewaluacja Forum w Krakowie.

2. Spotkanie dotyczące facylitacji prowadzone przez Elżbietę i Zbigniewa Czwartoszów.

3. Rekomendacje dla Forum w Lublinie.


Drugie Międzysektorowe Forum Robocze dotyczące miejskich polityk migracyjnych. 21-23 marca 2014, Lublin.

Podczas forum lubelskiego uczestniczy i uczestniczki pracowali w sześciu grupach roboczych:

1. Oferta miast dla studentów/studentek
cle:
- programy integracji (oprowadzanie po domu; pakiety powitalne; wychowawcy/opiekunowie na uczelniach)
- współpraca z biznesem (jak inne miasta wykorzystują swój międzynarodowy potencjał studentów zagranicznych)
- pozyskiwanie studentów/ek z zagranicy
*rekomendacje grupy

2. Rynek pracy (legalny i nielegalny)
cele:
- wsparcie osób w nielegalnym sektorze
- wsparcie instytucji rynku pracy
- cudzoziemcy-inwestorzy/rki / - pozyskiwanie cudzoziemców przez miasta w Polsce
*rekomendacje grupy

3. Edukacja dzieci cudzoziemskich
cele:
- uzupełnianie edukacji (na poziomie podstawowym) dla młodzieży i dorosłych; kwestia dostosowania kulturowego
- gaszenie pożarów czy budowanie szkoły wielokulturowej (małe dzieci)
*rekomendacje grupy

4. Metody aktywizacji migrantów/ek
cele:
- jak wspierać organizacje migranckie, włączać je do głównego nurtu (z punktu widzenia społeczeństwa większościowego)
- jak i w jakim obszarze wspierać liderów,
- samoorganizacja migrantów, wspólne inicjatywy środowisk migranckich, platformy współpracy z udziałem środowisk migranckich,
*rekomendacje grupy

5. Działania na rzecz społeczeństwa przyjmującego/społeczności lokalnej 
cele:
- jakie działania, jakiej jakości - ewaluacja działań, które były robione do tej pory (także ze środków EFI, EFU)
- do kogo?
- co i jak mówimy o cudzoziemcach/kach
*rekomendacje grupy

6. Ewaluacja integracji na poziomie miast 
cele:
- wprowadzenie i dyskusja na temat narzędzia Indeks Miast Międzykulturowych Rady Europy,
- jak ewaluować działalność integracyjną na poziomie instytucji i organizacji,
- zróżnicowanie miejskich strategii integracji migrantów ze względu na specifikę miast,
- Miasta Otwarte - miejskie praktyki integracji w Polsce,
- ilu jest migrantów w polskich miastach? wyzwania przed badaniami nad migracjami.
*rekomendacje grupy


Wizyta studyjna w Lizbonie 27 kwietnia - 1 maja 2014

W wizycie wzięli udział: Anna Dąbrowska (Homo Faber), Piotr Skrzypczak (Homo Faber, koordynator projektu "System zarządzania różnorodnością" realizowanego przez UM Lublin), Anna Szdkowska-Ciężka (UM Lublin). A także przedstawiciele Warszawy i Krakowa.

Podczas wizyty odwiedziliśmy:

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

Teatro Ibisco

- "Choices Programme" - 

- stowarzyszenie Ukraińców w Portugalii

One-Shop-Stop - wizyta w ACIDI - Państwowym Centrum Wsparcia Imigrantów


*publikacja o One Stop Shop

- CNAIKomentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy