Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego

HF (2014-03-25)


Dyskryminacja jest zaprzeczeniem zasady równości. Jako organizacja zajmująca się prawami człowieka, próbujemy wypełniać lukę pomiędzy jednostką a instytucjami publicznymi, które odpowiadają za przeciwdziałanie dyskryminacji.


Prowadzimy punkt wsparcia dla osób doświadczających nierówności.

Poszukujemy rozwiązań poprzez wspólne opracowywanie potencjalnych ścieżek działania. Korzystamy ze wsparcia właściwych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Asystujemy na każdym etapie sprawy.

Aktywnie przyglądamy się lubelskiej rzeczywistości. Sprawdzamy, czy mogłoby być lepiej. Współpracujemy z instytucjami, które mogą to zmienić. Chcemy przekształcać system.

Przeciwdziałamy dyskryminacji w szczególności ze względu na: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (zgodnie z art 21. Karty Praw Podstawowych UE).


Zespół:
Katarzyna Bierzanowska, katarzyna.bierzanowska@hf.org.pl
Alicja Kawka, alicja.kawka@hf.org.pl
Kinga Kulik, kinga.kulik@hf.org.pl
Piotr Skrzypczak, piotr.skrzypczak@hf.org.pl
w zależności od potrzeb także inne osoby ze Stowarzyszenia.


Punkt poradnictwa antydyskryminacyjnego:
Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Prosimy dzwonić pod numer: 664 360 701


Strona projektu www.hf.org.pl/antydyskryminacja

 


Opis projektu

Celem strategicznym projektu jest wypełnienie luki pomiędzy jednostką a instytucjami publicznymi odpowiadającymi za pomoc ofiarom dyskryminacji w Lublinie.

Przygotujemy i wprowadzimy w życie system wsparcia osób potrzebujących pomocy. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:
- merytoryczne wzmocnienie zespołu stowarzyszenia w prowadzonych od 2014 r. przez Homo Faber działań w zakresie wsparcia osób doświadczających dyskryminacji,
- bezpośrednie wsparcie ofiar dyskryminacji w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez wspólne opracowywanie potencjalnych ścieżek postępowania i ich przechodzenie,
- wdrożenie systemu współpracy z innymi organizacjami i instytucjami pozwalający na lepszą i skuteczniejszą pracę w tym zakresie,
- stworzenie stabilnego systemu poradnictwa z zapewnieniem długotrwałego finansowania.

Dzięki projektowi przygotujemy i uruchomimy działania, które nasza organizacja będzie prowadzić dalej, po zakończeniu projektu, już bez dodatkowego wsparcia.
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.