Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Witamy w Lublinie - rozkład jazdy

Anna Dąbrowska (2014-09-24)Polski  // English  // УкраїнськaPolski

Chcesz poznać Lublin?
Zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji Witamy w Lublinie.
Przygotowaliśmy dla Ciebie aktywny zestaw startowy, który w szybki i bezpłatny sposób przybliży Ci miasto.


KAPOWNIK to kalendarz-informator w jednym. Jest darmowy. Aby go otrzymać, wystarczy przyjść na spacer, zajęcia z Polski i Lublina czy zajrzeć do Punktu Obsługi Cudzoziemców (ul. Wieniawska 14).

APLIKACJA na urządzenia mobilne to bezpłatny serwis ułatwiający znalezienie informacji z zakresu bezpieczeństwa, procedur i urzędów, wsparcia, kultury, sportu i rekreacji, komunikacji. Ponadto znajdziesz tam audioprzewodniki po mieście i mapy.
www.wwl.hf.org.pl

ZAJĘCIA Z POLSKI I LUBLINA - Polska to nie tylko język, to także zestaw obyczajów, kulturowych i historycznych objaśnień świata i ludzi, filozofia życia… Cała niewidzialna sfera. Podczas naszych zajęć zaczynamy od języka. staramy się przekazać także te informacje, które mogą w kulturowym zaaklimatyzowaniu się w Polsce i Lublinie. I na poważnie, i na wesoło.
Zajęcia dla początkujących odbywają się we wtorki o godzinie 18:00 w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16.
Kontakt: ad@hf.org.pl

SPACERY po mieście, informacyjno-rozrywkowe. Przygotowaliśmy trasy po instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, urzędach - aby pokazać, że nie są aż tak groźne! Będzie Lublin wielokulturowy i historyczny, rajd po lubelskim graffiti, a także kultowy już Lublin by night podziwiany z okien autobusu komunikacji miejskiej.
Spacery będą odbywały się od września 2014 do marca 2015. W sumie przed nami ponad 20 spotkań w lubelskiej przestrzeni.
Spacery odbywają się w środy. Starujemy o godzinie 17:00 na Placu Litewskim.

W październiku:
8 października - Lublin dla początkujących
15 października, - Lublin urzędy
22 października - Lublin kulturalny
25 października (sobota!) - Lublin Majdanek

W listopadzie:
5 listopada - Lublin wielokulturowy
19 listopada - Lublin foto - spotkanie, Kawiarnia KAwka, ul. Okopowa 9 i 1/2
22 listopada (sobota!) - Lublin foto - spacer, start Plac Litewski, godz. 11:00
26 listopada - Lublin kulturalny

W grudniu:
3 grudnia - Lublin by night

Na wszystkie spacery, warsztaty, spotkania wstęp wolny


English

Do you want to know Lublin? Feel invited to participate in the project “Welcome to Lublin.” We have prepared for you an active and free start-up set, which will deftly tell you a few words about the city.

KAPOWNIK is a free informative calendar. In order to receive it all you need to do is join our walk, participate in the classes on Poland and Lublin or visit the Inquiry Desk for Foreigners.

APPLICATION for mobile devices is a free service providing information concerning safety, procedures and offices, assistance, culture, sport and recreation, and communication. In addition, you can access city audio guides and maps.
www.wwl.hf.org.pl

PHOTOS FROM POLAND AND LUBLIN - Poland is not only about the language, but also about its customs, cultural and historical understanding of the world and people, and the philosophy of life… The entire space that remains invisible. We start our classes with language, but we also attempt to share any information that might be helpful in the cultural adaptation in Poland and in Lublin. We combine the serious with the funny.
Classes for beginners take place on Tuesday at 6:00 pm in the Academic Culture Centre “Chatka Żaka” at 16 Radziszewskiego Street.
Contact: ad@hf.org.pl

WALKS around the city as a source of information and entertainment. We have prepared tours around cultural institutions, non-governmental organisations and offices to prove they are not that scary! You will discover a multicultural and historical face of Lublin, discover the graffiti of Lublin and experience Lublin at night, viewed from the public bus windows.
The walks will be held from September 2014 to March 2015. We are planning to organise over 20 meetings in the areas of Lublin.

The walks take place on Wednesday. We start at 5:00 pm in Litewski Square.

In October:
October 8th - Lublin for beginners
October 15th - Lublin offices
October 22nd - cultural Lublin
October 25th (Saturday! at 2 pm) - Lublin Majdanek

In November:
November 5th - multicultural Lublin
November 19th - photo Lublin
November 26th – cultural Lublin

In December:
December 3rd - Lublin by night

All the walks, workshops and meeting are for free.


Українськa

Хочеш пізнати Люблін? Запрошуємо взяти участь в Акції Вітаємо в Любліні. Ми підготували для Тебе активний стартовий пакет, котрий швидко і безкоштовно познайомить Тебе з містом.

Записник – це календар та інформатор водночас. Він безкоштовний. Щоб його отримати, потрібно прийти на екскурсію (прогулянку по місту), заняття з Польщі і Любліна або зайти до Центру надання адміністративних послуг іноземцям.

ДОДАТОК для мобільних пристроїв це безкоштовний сервіс, який значно полегшує пошук інформації про безпеку, процедури та інституції, підтримку, культуру, спорт і відпочинок, комунікації. Крім цього, тут знайдеш аудіогіди по місті і карти.

Заняття з Польщі і Любліна: Польща — це не тільки мова, це також звичаї, культурне та історичне бачення світу і людей, філософія життя ... Це ціла невидима сфера. Під час наших занять починаємо з мови. Намагаємося передати ту інформацію, яка допоможе освоїтись в культурі Польщі та Любліна. І серйозно, і весело.
Заняття для початківців відбуваються в вівторки о 18.00 год. В Студентському Центрі Культури «Хатка Жака», вул. Радзішевського 16.
Контакт: ad@hf.org.pl

ПРОГУЛЯНКИ по місті, інформаційно-розважальні. Ми підготували шляхи екскурсії по інституціях культури, неурядових організаціях, інституціях самоврядування, щоб показати, що не все так страшно! Буде багатокультурний і історичний Люблін, раллі по люблінських графіті, а також культовий вже Нічний Люблін, котрим будемо захоплюватись з вікон автобусів міської комунікації.
Прогулянки відбуватимуться від вересня 2014 до березня 2015. Загалом, перед нами 20 зустрічей у просторах міста.
Екскурсії відбуваються по середах. Розпочинаємо о 17.00 год. На Площі Литовській.

В жовтні:
8 жовтня – Люблін для початківців
15 жовтня – Люблін – управління, інституції
22 жовтня – культурний Люблін
25 жовтня (собота!) – Люблін – Майданек

В листопаді:
5 листопада – багатокультурний (мультикультурний)Люблін
19 листопада – фото Люблін
26 листопада - культурний Люблін

В грудні:
3 грудня – нічний Люблін

На всі прогулянки, майстер-класи, зустрічі вхід безкоштовний.