Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Monitoring Rady Miasta Lublin

(2012-07-01)

Monitoring jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin, komisji oraz dostępności radnych


Opis projektu   Założenia  Analiza prawa  Dobre praktyki   ABC - prawa i obowiązki radnego   Prasa lokalna  INFORMACJE O LUBELSKIEJ RADZIE MIASTA


Raport z monitoring jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin, komisji oraz dostępności radnych - Czy znasz swoich radnychOpis projektu

Naszym celem jest zagwarantowanie zasady przejrzystości prac i jawności posiedzeń Rady Miasta oraz jej komisji. Sprawdzimy również dostępność samych radnych dla mieszkańców i mieszkanek Lublina.

W świetle art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym: “Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia (...)”. Działaniem zmierzającym do realizacji tego celu będzie przybliżenie sylwetek radnych (wykształcenie, doświadczenie, działalność społeczna, poglądy, interpelacje, komisje, głosowania) oraz oszacowanie skali zaangażowania społecznego.

Podczas pierwszego etapu projektu przygotowywane są koncepcja monitoringu i niezbędne narzędzia badawcze.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzony monitoring Rady Miasta, samych radnych oraz prac komisji.

Efekty powyszych działań wraz z ewentualnymi rekomendacjami zostaną przekazane monitorowanym podmiotom, by dać możliwość odniesienia się do naszych uwag i wspólnego przedyskutowania potencjalnych rozwiązań.

Kolejnym etapem, kończącym cały proces, będzie upublicznienie efektów prac.

Więcej informacji, z oczywistych powodów, pojawiać się będzie pod koniec realizacji projektu.

Projekt realizowany od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku dzięki wsparciu Fundacji im. St. Batorego.Założenia

Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki schematycznemu zbadaniu:

1. Dostępności prac Rady Miasta Lublin

2. Dostępność radnych, tj. komunikowanie się z mieszkańcami i mieszkankami Lublina.

3. Opracowanie materiałów będących aktualizowanym źródłem wiedzy dla mieszkańców i mieszkanek miasta na temat radnych.

Analiza prawa

Podstawą do przeprowadzenia monitoringu Rady Miasta Lublin jest przede wszystkim ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Jednak przepisy stanowiące punkt odniesienia w tej sprawie ulokowane są w Konstytucji RP (art. 54, art. 61), a zawarte w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji standardy aktualne są także wobec tego organu (mimo, że przepisy Kodeksu to soft law).

Przepis art. 11a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do organów gminy zalicza się m.in. radę gminy. Jak wynika z przepisu art. 11b ust. 1 tej ustawy, działalność rady gminy jest jawna, a ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Ustęp 2 tego przepisu rozwija pojęcie jawności rozumiejąc przez nie takie działania, które obejmują w szczególności prawo obywateli i obywatelek do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Użyty w przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że prawo obywateli/obywatelek można rozumieć rozszerzająco, dodając inne sposoby informowania o działaniach rady. Powołana ustawa wprowadza zakres kompetencji rady gminy (w tym zakresie bez wątpienia można uzyskiwać informacje, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej).

W przepisie art. 18 ust. 1 stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Norma wynikająca z powołanego przepisu jest pojemna, ale kolejny ustęp przepisu uszczegóławia zakres kompetencji, wprowadzając katalog następujących zadań:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Nie są to jednak wszystkie kompetencje rady gminy,- kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (art. 18a).

Istotne z punktu widzenia monitoringu jest ustawowe zobowiązanie radnego/radnej do utrzymywania więzi ze wspólnotą samorządową gminy (z mieszkańcami i mieszkankami), są oni obowiązani do działania na rzecz i dobra wspólnoty (art. 23 ust. 1 - radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców).

Biorąc pod uwagę powyższe kompetencje rady gminy, czy wynikającą z art. 11b zasadę jawności w związku z działaniem na rzecz wspólnoty i utrzymywaniem więzi ze wspólnotą stwierdzić należy, że obowiązkiem radnego/radnej jest udzielanie wszelkich informacji, które mogą interesować obywatela/obywatelkę – mieszkańca/mieszkankę danej wspólnoty gminnej.

Z punktu widzenia powyższego na uwagę zasługują pewne zjawiska i pojęcia. Po pierwsze ważne jest zdefiniowanie pojęcia „dobro wspólnoty”, „stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami”.

Więź z mieszkańcami/mieszkankami polega nie tylko na wsłuchiwaniu się w ich problemy, propozycje, czy postulaty, ale również niejako „relacjonowanie” działalności rady gminy. Zasadnicze jednak pytanie dotyczy sposobu utrzymywania tej więzi, równie istotna jest świadomość obywateli, co do istnienia takiej więzi. Realizowanie obowiązku otrzymywania kontaktu z mieszkańcami/ mieszkankami może mieć dwojaki charakter: działań „obligatoryjnych”, czy „podstawowych” – tj. takich, które stanowią powinien standard postępowania. Do takich zaliczyć można ustalanie dyżurów, ogólna dostępność radnego/radnej,  możliwość komunikowania się on-line itd. Podobnie rozumie się ten obowiązek w doktrynie („Obowiązek utrzymywania stałej więzi radnego/radnej z wyborcami/wyborczyniami wypełniany może być w różnorodny sposób. W praktyce spotyka się najczęściej rozwiązania polegające na pełnieniu dyżurów przez radnych w swych okręgach wyborczych, przyjmowanie od wyborców skarg i wniosków (bezpośrednio lub korespondencyjnie), uczestnictwo w zebraniach mieszkańców/mieszkanek czy reagowanie na problemy zgłaszane przez mieszkańców/mieszkanki w środkach masowego przekazu. W tych sprawach radni mogą także składać interpelacje i zapytania do wójta czy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”; Cz. Marzysz, Komentarz do art.23 ustawy o samorządzie gminnym). Radny/radna może także mniej formalnie komunikować się ze wspólnotą (co można klasyfikować, jako działania fakultatywne, wynikające z możliwości i inwencji radnych). Oczywiście trzeba pamiętać o specyfice poszczególnej gminy, jej wielkości, poziomu rozwoju (technologicznego), zwyczajów itd. Jak jednak stwierdzić, czy obywatele/obywatelki mają świadomość więzi, ale także czy mają odpowiednią wiedzę związana z kwestiami praktycznymi, tj. organizacją pracy radnych i ich dostępnością. Przepisy nie rozwijają pojęć „dobro wspólnoty” czy „więź”, nie ustalają też sposobu, czy instrumentów działań w tym zakresie. Zatem czego można oczekiwać w kwestii informowania?

Ustalając poziom świadomości do dostępności można wprowadzić pojecie „dostatecznie poinformowanego mieszkańca/mieszkanki”. Należy zatem określić cechy takiego podmiotu. To taki, który ma łatwość znalezienia informacji bez specjalnego wysiłku, nie jest to osoba szczególnie dobrze poinformowana, czy zainteresowana, tj. informację może znaleźć w różny sposób. Punktem odniesienia może być przede wszystkim sposób przekazywania informacji przez gminę (urząd) w innych sprawach związanych z jej działalnością (np. godziny urzędowania). Oznacza to, że informacja powinna być łatwo dostępna za pomocą różnych instrumentów (Internet, informacja w biurach obsługi mieszkańców, urzędzie, radach dzielnicy itd.). Jednak ustawa nie zakłada żadnych sankcji w sytuacji, gdy nie ma więzi, czy gdy radny/radna nie działa zgodnie z dobrem wspólnoty. Ewentualną konsekwencją może być utrata zaufania i nieuzyskanie mandatu w kolejnych wyborach (o ile radny/radna kandyduje). Nie można jednak zapominać, że przyjmując mandat rady składa ślubowanie, w którym zobowiązuje się do wierności Konstytucji i prawu RP, a obowiązki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców (art. 23a). Norma wynikająca z tego przepisu może stanowić punkt odniesienia, gdy rady nie stosuje się do złożonego ślubowania.

Jeśli chodzi o merytoryczne kwestie związane ze sprawowaniem mandatu radnego/radnej, istotne jest nie tylko sprawdzenie działalności radnego/radnej, czy rady miasta, do informacji publicznej podaje się także (ze względu na transparentność, ma to też charakter przepisu antykorupcyjny) oświadczenie majątkowe radnego/radnej (art. 24h). Z tego punktu widzenia ważny jest sposób podania tej informacji i jej dostępność (specjalne rozporządzenie określa formę tego rozporządzenia).

Oprac.: Joanna Hołda


Dobre praktyki

W tym miejscu  publikujemy dobre praktyki dotyczące funkcjonowania innych rad miast.

Warszawa
- lista głosowań radnego na poszczególnej sesji wraz z opisem spraw

Londyn
- dzielnica Lewisham - podstrona rady umożliwiająca bardzo łatwe zapoznanie się z pracą poszczególnych radnych  

Szczecin
- zbiorczy, łatwy w użytkowaniu program prac komisji zawierający wszelkie niezbędne informacje (czas i miejsce, program)
- Zasady debaty radnych (dot. pkt. 2 - szanujmy swoje poglądy bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej,
majątek, urodzenie, orientację seksualną bądź bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę) i Porozumienie programowe dla Szczecina

Kraków
- informacja w BIPie zawierają harmonogram prac poszczególnych komisji na cały rok

Gdynia
- zbiorcze zestawienie posiedzeń komisji; nie są podawana konkretne daty ale schemat wg którego można obliczyć kiedy wypada dane posiedzenie (zawsze tydzień przed sesją Rady Miasta)

Białystok
- informacje o najbliższych posiedzeniach czy sesji prezentowane są na jednej stronie w dziale Akyualności RM; na tej samej stronie od razu widać też wylistowane daty sesji RM

Katowice
- każda komisja ma oddzielny odnośnik, który przekierowuje na podstronę konkretnej komisji; na jednej stronie zgromadzone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące prac komisji (listy obecności, plan prac na cały rok bieżący i za rok poprzedni oraz protokoły posiedzeń)

Poznań 
strona zaprojektowana w spposób bardzo intuicyjny 
- wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
- dostęp do archiwalnych zapisów sesji z wyszczególnionymi wypowiedziami radnych, możliwość ich wyszukiwania
- transmisje sesji na żywo


ABC - prawa i obowiązki radnego

Niniejszy poradnik stanowi skrótowy opis praw i obowiązków radnych, a także przysługujących Ci praw w zakresie dostępu do pracy Rady Miasta oraz jej wewnętrznych organów. Jeżeli któraś ze wskazówek interesuje Cię w sposób szczególny, poniżej znajdziesz jej podstawę prawną. Tekst zawiera linki do aktów prawnych oraz instytucji, do których możesz się zwrócić z dalszymi pytaniami. Treść poradnika stanowi pewne uproszczenie. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.

1. Kim jest radny/a?

Radny/radna to mieszkaniec/mieszkanka gminy, mająca w niej stałe miejsce zamieszkania. Poprzez akt wyboru w wyborach powszechnych otrzymuje mandat, czyli pełnomocnictwo do pełnienia funkcji publicznej na czas kadencji Rady. Od tego momentu staje się funkcjonariuszem publicznym, dzięki czemu uzyskuje szczególną ochronę prawną, ale i zobowiązanie, chociażby w zakresie udzielania odpowiedzi o pełnionej funkcji w trybie dostępu do informacji publicznej.

1. Prawa radnych.

Ze względu na fakt bycia funkcjonariuszem publicznym radny/radna korzysta z ochrony przed:
a. czynną napaścią podczas lub w związku z pełnieniem funkcji radnego/radnej, czyli wykonywania czynności należących do jego/jej kompetencji
b. czynnym oporem (użyciem przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia radnego/radnej do rezygnacji z określonego działania/czynności służbowej)
c. znieważeniem

Ponadto szczególnej ochronie prawnej podlega stosunek pracy radnego/radnej. Pracodawca jest zobowiązany do umożliwienia radnemu/radnej czynnego udziału w pracy Rady i komisji, a rozwiązanie stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, jesli podstawą rozwiązania jest wykonywanie mandatu przez radnego/radną (nie dotyczy to tzw. zwolnień grupowych).

Radny/radna nie otrzymuje wynagrodzenia za czas zwolnienia z pracy z powodu uczestniczenia w pracach Rady. Rekompensatą za utracone z tego powodu wynagrodzenie jest dieta. Przysługuje im równiez zwrot kosztów podróży służbowych.

Radni/radne mogą (na zasadach określonych w Statucie Miasta Lublin) zrzeszać się w klubach radnych określających programy polityczne, wskazujące ich kierunki działania .

W sposób szczegółowy prawa radnych określono w Statucie Miasta Lublin. Radni i radne mogą kierować interpelacje do Prezydenta Miasta (pisemne pytania w sprawach zasadniczych, na które uzyskują odpowiedź w ciągu 21 dni) oraz zapytania w sprawach bieżących (formułowane ustnie podczas sesji).

W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy komisje mają prawo wnieść o powołanie ekspertów lub zespołów opiniodawczo - doradczych. Komisje mogą korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem ich działania. W praktyce na każde posiedzenie komisji są zapraszane osoby reprezentujące wydziały i instytucje właściwe w danej sprawie w celu udzielania niezbędnych wyjaśnień.

Podczas pracy komisji oraz na sesji radni/radne posiłkują się otrzymanymi wcześniej materiałami obejmującymi porządek posiedzenia czy obrad. Radni i radne mogą uczestniczyć w posiedzeniach innych komisji bez prawa głosu.

3. Obowiązki radnych.

Radny/radna wykonuje obowiązki i nabywa prawa po złożeniu ślubowania na pierwszej sesji Rady ("Wierny Konstytucji, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców").

"Radny gminy reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców."

Radni/radne są zobowiązane do uczestniczenia w pracach Rady, komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostały wybrane lub desygnowane (obecność jest weryfikowana na podstawie podpisywanych list obecności).

Radnych i radne obejmują następujące zakazy w czasie pełnienia mandatu:

- mandatu radnego/radnej nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego
- radny/radna nie może być zatrudniony w urzędzie gminy, w której pełni mandat, nie może być kierownikiem smorządowej jednostki organizacyjnej w tej gminie
- radny/radna nie może podejmować zajęć ani otrzymywać darowizn podważających zaufanie wyborców, nie może powoływać się na pełniony mandat w związku z pełnionymi dodatkowymi zajęciami bądź prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi działalnością gospodarczą
- radny/radna nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskała mandat, zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub pelniomocnikiem tej działalności
- radni/radne i ich małżonkowie nie mogą zasiadać we władzach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych ani być pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby
- radni/radne nie mogą posiadać pakietu przekraczającego 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych ośób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
- radni i radne są zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego (majątek odrębny oraz majątek objęty wspólnością małżeńską) - 30 dni od złożenia ślubowania, kolejne - do 30 kwietnia za rok poprzedni
- radny/radna nie może głosować w sprawach dotyczących jego/jej interesu prawnego

2. Jak mogę dowiedzieć się w jaki sposób radni/radne wywiązują się ze swoich obowiązków?

a. zapytaj radnego

Możesz to zrobić spotykając się z radnym/radną. Niektóre z nich pełnią cyklicznie dyżury w Ratuszu (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Miasta). Możesz skontaktować się radnym/radną za pomocą maila, zostawić pismo w jej/jego skrzynce w Ratuszu, skontaktować się za pośrednictwem Biura Rady Miasta bądź telefonicznie (niektórzy radni/radne udostępniły swój numer telefonu w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej).

b. zapytaj o informację publiczną

Prawo do informacji jest prawem człowieka. Samodzielnie decydujesz czy chcesz z niego skorzystać, ale nikt nie może Cię go arbitralnie pozbawić.

Konstytucja RP gwarantuje Ci dostęp do informacji na temat działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcję publiczną (takimi osobami są radni i radne). Co to oznacza? Masz dostęp do dokumentów oraz wstęp na obrady Rady Miasta i posiedzenia komisji z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Chcesz dowiedzieć się jak wygląda oświadczenie majątkowe radnego/radnej, jakie odbywa podróże służbowe, o co pyta na sesji, jaką pobiera dietę, w ilu komisjach uczestniczyła itd.? Procedurę doprecyzowano w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Informacją publiczną jest każda informacja, która dotyczy działalności organów władzy publicznej.

Jeżeli nie jesteś pewien/pewna czy żądana przez Ciebie informacja nią jest - zapytaj. Jedyną konsekwencją jest odmowa udostepnienia informacji. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa wymagać od Ciebie podania imienia, nazwiska, innych danych osobowych ani wskazania powodu żądania lub sposobu jej wykorzystania (o ile nie pytasz o informację przetworzoną). W tej procedurze nie ma zastosowania Kodeks postepowania administracyjnego. Pytanie możesz zadać w dowolnej formie, odpowiedź będzie udzielona w takiej formie jaką wskażesz (pisemnej, ustnej, elektronicznej). Odmowa może przyjąć postać wyłącznie decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjej przysługuje Ci odwołanie. Jej niewydanie oznacza, że organ pozostaje w bezczynności. Wówczas przysługuje Ci skarga do sądu administracyjnego.

Jeśli interesuje Cię dostep do informacji publicznej, orzecznictwo albo po prostu potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zwróć się do Stowarzyszenia Sieć obywatelska – Watchdog Polska (dawnej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich).

c. przyjdź na posiedzenie jawne komisji i sesję Rady Miasta

Radnych i radne spotkasz na posiedzeniach komisji, które odbywają się zazwyczaj od poniedziałku do środy w ostatnim tygodniu miesiąca. Wcześniej sprawdź w Biuletynie Informacji Publicznej terminy posiedzeń poszczególnych komisji, mogą ulegać zmianie. Jeżeli tam nie znajdziesz takiej informacji, zapytaj w Biurze Obsługi Mieszakańców lub bezpośrednio w Biurze Rady Miasta. Radnego lub radną spotkasz także na sesji Rady Miasta, która odbywa się w czwartek w ostatnim tygodniu danego miesiąca (według planu pracy RM).

Poszczególne sprawy podejmowane na sesji Rady Miasta są wcześniej kierowane do rozpatrzenia na posiedzeniach właściwych komisji. Tam poddawane są analizie, na którą nierzadko brakuje czasu podczas sesji. Komisje przedstawiają swoje wnioski na sesji, nie zawsze opisując szczegóły danej sprawy.

W naszej gminie nie przewidziano instytucji wysłuchania obywatelskiego. Jeżeli chcesz dokonać prezentacji lub przedstawić ważną sprawę na forum Rady Miasta bądź komisji poproś jednego/jedną z radnych, żeby w Twoim imieniu zwróciła się o udzielenie Ci głosu.

Na posiedzeniu komisji lub obradach Rady Miasta możesz pozostać anonimowa/anonimowy. Nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, wpisywania się na listy obecności ani wskazywania przyczyny, dla której się tam znalazłeś/znalazłaś. Nagrywanie audio lub wideo nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody.

Podstawa prawna:
1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dn. 16 grudnia 1966 roku (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167)
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku ()Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
4. Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.)
5. Ustawa Kodeks Karny z dn. 6 czerwca 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.)
6. Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
7. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz.U. 2011 nr 76 poz. 409 ze zm.)
9. Statut Miasta Lublin (Załącznik do uchwały Nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta LubIin z dnia 24 lutego 2005 roku)Prasa lokalna


WRZESIEŃ 2012

Radni protestują, Prezydent uspokaja
 (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 3.09.2012)
Przekształcenie ZNK budzi strach (Źródło: Nowy Tydzień, 5.09.2012)
Dyskusja dotycząca przekształcenia Zarządu Nieruchomości Komunalnych w spółkę prawa handlowego.
W Lublinie będzie tablica Edwarda Wojtasa (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 6.09.2012)
Z sesji Rady Miasta: W Lublinie będzie ulica imienia Edwarda Wojtasa (Źródło: Kurier Lubelski, 6.09.2012)
Lublin: Smoleńska tablica i ulica Wojtasa (Źródło: Dziennik Wschodni, 6.09.2012)
Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy imieniem Edwarda Wojtasa.
Z sesji Rady Miasta: Sylwester Tułajew nie jest już przewodniczącym klubu PiS (Źródło: Kurier Lubelski, 6.09.2012)
Pisowa wojna domowa w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 6.09.2012)
Sylwester Tułajew nie jest już przewodniczącym klubu PiS (Źródło: Dziennik Wschodni, 6.09.2012)
Odwołanie przewodniczącego Klubu PIS.
Sesja Rady Miasta w Lublinie - relacja (Źródło: Dziennik Wschodni, 6.09.2012)
Przebieg wrześniowej sesji "minuta po minucie".
Radni dzielą pieniądze na zabytki (Źródło: Dziennik Wschodni, 6.09.2012)
Uchwała w sprawie podziału dotacji na zabytki.
Na Majdanku nie będzie spalarni zwłok w najbliższym czasie (Źródło: Kurier Lubelski, 7.09.2012)
Uchwała w sprawie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.
Najpierw plan, potem inwestycje w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 7.09.2012)
Uchwała w sprawie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Narutowicza, Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Peowiaków, Kościuszki.
Wątpię w rozłam w klubie PiS. Rozmowa z Krzysztofem Michałkiewiczem (Źródło: Kurier Lubelski, 8.09.2012)
Wojna domowa w lubelskim PiS (Źródło: Kurier Lubelski, 8.09.2012)
Wyrzucą Piotra Kowalczyka z PiS? (Źródło: Kurier Lubelski, 10.09.2012)
Konflikt w lubelskim PiS. Kowalczyk i inni będą ukarani za odwołanie Tułajewa? (Źródło: Dziennik Wschodni, 10.09.2012)
Jest wniosek o usunięcie Piotra Kowalczyka z PiS: "Działa na szkodę partii" (Źródło: Dziennik Wschodni, 10.09.2012)
Kowalczyk wyleci z PiS? "Nadal będę szkodził partii" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 11.09.2012)
Chcą wyrzucić Kowalczyka z PiS. Bo działa na szkodę (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 11.09.2012)
Ostra walka w PiS. Władze partii chcą wyrzucić Piotra Kowalczyka (Źródło: Kurier Lubelski, 11.09.2012)
Piotr Kowalczyk do wypędzenia z PiS (Źródło: Dziennik Wschodni, 12.09.2012)
Rozłam w PiS. Radni założyli nowy klub (Źródło: Kurier Lubelski, 13.09.2012)
Nowy klub w Radzie Miasta Lublin. A kto w nim? (Źródło: Kurier Lubelski, 13.09.2012)
Rozłam w lubelskim PiS. Odchodzi dziewięciu radnych (Źródło: Dziennik Wschodni, 13.09.2012)
Partyjne wojny i wojenki (Źródło: Dziennik Wschodni, 15.09.2012)
Rozłam, czyli P(olitycy) i S(amorządowcy) (Źródło: Nowy Tydzień, 19.09.2012)
Przeciąganie politycznej liny (Źródło: Nowy Tydzień, 26.09.2012)
Rozłam w klubie PIS. 
Dworzec dla busów czy nowoczesna dzielnica (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 9.09.2012)
Nieprzedłużenie umowy dzierżawy z Lubelską Fundacją Odnowy Zabytków.
Spopielarni na razie nie będzie. Radni wstrzymali budowę (Źródło: Dziennik Wschodni, 9.09.2012)
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI w obszarze cmentarza komunalnego na Majdanku wraz z jego projektowanym powiększeniem.
Burza wokół ateistycznych billboardów w Lublinie. Dwóch radnych PiS protestuje (Źródło: Kurier Lubelski, 11.09.2012)
Chcą, by ateiści wyszli z cienia. Kampania w Lublinie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 12.09.2012)
Kampania społeczna Fundacji Wolność od Religii.
PO chce wyrzucić radnego Krakowskiego z partii. Trwa kłótnia o procedury (Źródło: Kurier Lubelski, 17.09.2012)
Wniosek o usunięcie z PO Wojciecha Krakowskiego.
Radna PiS chce więcej młodych urzędników w ratuszu (Źródło: Dziennik Wschodni, 17.09.2012)
Wniosek radnej Suchanowskiej o informację na temat zatrudnionych w Urzędzie Miasta emerytów i rencistów ze wskazaniem wysokości ich wynagrodzeń.
Ulga przedszkolna w Lublinie? (Źródło: Nowy Tydzień, 19.09.2012)
Lubelscy radni PiS chcą wprowadzić ulgi w opłatach za przedszkola (Źródło: Kurier Lubelski, 20.09.2012)
Lublin: Czy rodziny wielodzietne zapłacą mniej za miejskie przedszkola? (Źródło: MM Lublin, 21.09.2012)
Ulgi w opłatach za przedszkola dla rodzin wielodzietnych z Lublina (Źródło: MM Lublin, 24.09.2012)
Licytacja: kto bardziej pomoże? (Źródło: Nowy Tydzień, 26.09.2012)
Początek dyskusji o ulgach w przedszkolach dla rodzin wielodzietnych.
Topnieje klub PiS w Radzie Miasta Lublin (Źródło: Dziennik Wschodni, 22.09.2012)
Wystąpienie Piotra Krzysztofa Kutego z klubu PIS.
Prezydent, zastępca, wójt, radni otworzyli... latarnie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 26.09.2012)
Uruchomienie oświetlenia na ul. Kukułczej.
Radny Tułajew złożył interpelację ws. likwidacji linii autobusowej 11 (Źródło: Kurier Lubelski, 26.09.2012)
Interpelacja radnego Sulwestra Tułajewa przeciwko likwidacji lini autobusowej nr 11.
Pieniądze dla dzielnic w Lublinie zbyt małe (Źródło: MM Lublin, 28.09.2012)
Wniosek o zwiększenie rezerwy celowej dla rad dzielnic.

PAŹDZIERNIK 2012

Echo cichnie. Ratusz sam przebuduje skrzyżowanie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 1.10.2012)
KOMENTARZ Radni nie chcieli galerii. Zapłacimy wszyscy (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 2.10.2012)
Negocjacje pomiędzy Gminą Lublin a Echo Investment w sprawie zagospodarowania terenu na Górkach Czechowskich.
Kowalczyk i reszta wywrotowców nie jest już w PiS (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 3.10.2012)
Piotr Kowalczyk i czwórka innych lubelskich radnych zostali wyrzuceni z PiS (Źródło: Kurier Lubelski, 3.10.2012)
Wyrzucili radnych z PiS. "Wpadli w objęcia PO" (Źródło: Dziennik Wschodni, 3.10.2012)
Piotr Kowalczyk szykuje się do wstąpienia do PSL (Źródło: Dziennik Wschodni, 8.10.2012)
Kowalczyk i Targoński wstąpili do PSL (Źródło: Dziennik Wschodni, 14.10.2012)
Ziobryści kuszą radnych miejskich w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 9.10.2012)
Kolejna polityczna burza w Radzie Miasta w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 11.10.2012)
Wycinanie byłych kolegów (Źródło: Nowy Tydzień, 18.10.2012)
Polityczna wojenka lubelskich radnych (Źródło: Dziennik Wschodni, 19.10.2012)
Wycinka w Komisji Rewizyjnej (Źródło: Nowy Tydzień, 25.10.2012)
Skutki rozłamu w klubie PIS.
Dużo zdrowia, pani Marto! (Źródło: Nowy Tydzień, 3.10.2012)
Wypadek radnej Marty Wcisło.
Nowy pomnik na Konstantynowie upamiętni powstańców styczniowych (Źródło: MM Lublin, 16.10.2012)
Podjęcie uchwały w sprawie pomnika Powstańców Styczniowych.
Co ze zniżkami w przedszkolach? Radni odrzucili projekt PiS (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.10.2012)
Lublin: Radni uchwalili zniżki w przedszkolach dla rodzin wielodzietnych (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.10.2012)
Lublin: Podwyżki w opłatach za przedszkola, ale i duże ulgi dla wielodzietnych rodzin (Źródło: MM Lublin, 20.10.2012)
Głosowanie nad ulgami w przedszkolach dla rodzin wielodzietnych.
Radni podzielili Lublin na okręgi wyborcze (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.10.2012)
O swoje walczyli jak lwy (Źródło: Nowy Tydzień, 25.10.2012)
Uchwała w sprawie nowego podziału Lublina na okręgi wyborcze.
Kierowcy blokujący lubelskie ulice nie zapłacą więcej za holowanie (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.10.2012)
Uchwała w sprawie stawek za odholowanie pojazdu.
Stadion pod politycznym ostrzałem (Źródło: Nowy Tydzień, 18.10.2012)
Dyskusja radnych nad inwestycją budowy stadionu w Lublinie.
Grunt pod Olimpem i teren pod oczyszczalnią ścieków Hajdów zostaną sprzedane (Źródło: Dziennik Wschodni,19.10.2012)
Sprzedaż gruntów Gminy Lublin na rzecz LPEC.
Nikt nie lubi podwyżek, ale… (Źródło: Nowy Tydzień, 25.10.2012)
Dyskusja nad opłatami lokalnymi w 2013 roku.
Mieszkańcy będą fruwać? (Źródło: Nowy Tydzień, 31.10.2012)
Protest przeciwko budowie parkingów przy ul. Romanowskiego.

LISTOPAD 2012

Kto przejmie rządy w lubelskim PiS?
 (Źródło: Kurier Lubelski, 3.11.2012)
Wybory do władz w lubelskim okręgu PIS.
Kwesta na cmentarzu przy ul. Lipowej. Zbigniew Jurkowski bije rekord (Źródło: Kurier Lubelski, 3.11.2012)
Kwesta na cmentarzu przy ul. Lipowej: Zebrali rekordową kwotę (ZDJĘCIA) (Źródło: Kurier Lubelski, 4.11.2012)
Kwesta na cmentarzu przy ul. Lipowej podliczona. Zebrano ponad 80 tys. zł  (Źródło: MM Lublin, 6.11.2012)
Podsumowanie kwesty na cmentarzu przy ul. Lipowej (Źródło: Kurier Lubelski, 22.11.2012)
Radni kwestujący na cmentarzach.
Konflikt w klubie radnych PO trwa. Podgórski kontratakuje (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 8.11.2012)
Publiczne pranie partyjnych brudów (Źródło: Nowy Tydzień, 15.11.2012)
Spór w Platformie. Prezydent: wszystko było w porządku (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 27.11.2012)
Nie będzie nowej opinii (Źródło: Nowy Tydzień, 27.11.2012)
Podział w klubie PO.
Święto Niepodległości w Lublinie. Uroczystości na pl. Litewskim (Źródło: MM Lublin, 11.11.2012)
Obchody Święta Niepodległości w Lublinie.
PiS wieszczy katastrofę. Wciągnie nas w nią ratusz (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 16.11.2012)
PiS: Budżet Lublina na 2013 r. to katastrofa (Źródło: Kurier Lubelski, 16.11.2012)
Budżet 2013: szansa na rozwój Lublina, czy bliska katastrofa? (Źródło: Dziennik Wschodni,16.11.2012)
Kroczy rozwój z deficytem (Źródło: Nowy Tydzień, 22.11.2012)
Co radni chcą jeszcze upchnąć w budżecie na 2013 rok (Źródło: Dziennik Wschodni, 28.11.2012)
Radni faulują inwestycję (Źródło: Nowy Tydzień, 29.11.2012)
Dyskusja nad projektem budżetu na 2013 rok.
Rada zgadza się na remont Warsztatów Kultury. Z niechęcią (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 16.11.2012)
Gmach Domu Kultury Kolejarza będzie własnością miasta (Źródło: Kurier Lubelski, 16.11.2012)
Niecały człowiek zwiedza, czyli jak pomóc kulturze w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni,16.11.2012)
Zielone światło dla przebudowy Warsztatów Kultury i Domu Kultury Kolejarza (Źródło: MM Lublin, 18.11.2012)
Zmiana lokalizacji oraz tytułu do lokalu miejskich instytucji kultury.
Oceniamy radnych Lublina na półmetku kadencji - GŁOSUJCIE (Źródło: Kurier Lubelski, 16.11.2012)
Wybierz najsympatyczniejszego radnego Lublina (Źródło: Kurier Lubelski, 23.11.2012)
Czytelnicy Kuriera i NM wybrali najlepszego radnego Lublina! Wygrała Marta Wcisło (Źródło: Kurier Lubelski, 30.11.2012)
Plebiscyt Kuriera i NM: Piotr Kowalczyk najsympatyczniejszym radnym Lublina (Źródło: Kurier Lubelski, 30.11.2012)
Plebiscyt na najsympatyczniejszego radnego/radną.
Targowisko na osiedlu Skarpa będzie miało dach (Źródło: Kurier Lubelski, 16.11.2012)
Radni zdecydowali. Targowisko wróci na ul. Radości (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 18.11.2012)
Mieszkańcy chcą targowiska na os. Skarpa. Spółdzielnia się zgodzi? (Źródło: Dziennik Wschodni,19.11.2012)
Os. Skarpa: Mieszkańcy chcą targu z prawdziwego zdarzenia (Źródło: MM Lublin, 20.11.2012)
Wniosek mieszkańców i mieszkanek o legalizację targowiska na os. Skarpa.
Z sesji Rady Miasta: Milion złotych dla Motoru Lublin i SPR Lublin (Źródło: Kurier Lubelski, 16.11.2012)
Dofinansowanie dwóch lubelskich klubów sportowych z Budżetu Miasta.
Radni nie zgodzili się na zwolnienie radnego (Źródło: Dziennik Wschodni,18.11.2012)
Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na zwolnienie radnego Dariusza Jeziora przez Lubelską Fundację Odnowy Zabytków.
Radni zdecydują o przyszłości lubelskich burs i internatów (Źródło: Kurier Lubelski, 21.11.2012)
Uchwała w sprawie przekształcenia internatów w bursy i ich funkcjonalnego połączenia.
Tułajew: W magistracie jest za dużo urzędników (Źródło: Kurier Lubelski, 22.11.2012)
Radny PiS: Urzędników miało być mniej (Źródło: Dziennik Wschodni,22.11.2012)
Urząd puchnie (Źródło: Nowy Tydzień, 27.11.2012)
Zarzut randego Sylwestra Tułajewa w sprawie zbyt wysokiego poziomu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Lublin.
Radni się wypięli (Źródło: Nowy Tydzień, 27.11.2012)
Skutki uchwały w sprawie zmiany okręgów wyborczych w Lublinie.

GRUDZIEŃ 2012

PiS atakuje konserwatora zabytków. To "urawniłowka"!
 (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 3.12.2012)
Radni PiS sprzeciwiają się zmianom w ogródkach piwnych (Źródło: Kurier Lubelski, 3.12.2012)
Rozpoczęcie dyskusji na temat ogródków piwnych w Lublinie.
Budżet Lublina na 2013 rok: Powstaną nowe drogi i parkingi (Źródło: Kurier Lubelski, 5.12.2012)
Lubelscy radni dopinają miejski budżet na 2013 r. Zobacz listę inwestycji (Źródło: Kurier Lubelski, 5.12.2012)
Odłożyli budowę parku (Źródło: Nowy Tydzień, 5.12.2012)
Budżet Lublina na 2013 r. Co dopisał prezydent? (Źródło: Dziennik Wschodni, 7.12.2012)
Radni przyjęli projekt budżetu Lublina na 2013 rok (Źródło: Kurier Lubelski, 20.12.2012)
Dyskusja nad budżetem Gminy Lublin na 2013 rok.
Boją się horroru na Romanowskiego (Źródło: Nowy Tydzień, 5.12.2012)
Protest mieszkańców w sprawie przedłużenia odcinka ul. Romanowskiego.
Dyrektor Dreher czy Iberszer? (Źródło: Nowy Tydzień, 5.12.2012)
Piotr Dreher kandydatem na dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego.
Radna PO zarobi za dwie komisje, choć były jednocześnie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 7.12.2012)
Radna Stepaniuk pracowała w dwóch komisjach, które odbyły się w tym samym czasie (Źródło: Kurier Lubelski, 7.12.2012)
Problem polityczno-alkoholowy (Źródło: Nowy Tydzień, 13.12.2012)
Radny Siczek spóźnił się na posiedzenie komisji. Mimo to dostanie pełne wynagrodzenie (Źródło: Kurier Lubelski, 13.12.2012)
Obecność niektórych radnych na posiedzeniach komisji Rady Miasta.
Ile zapłacimy za wywóz śmieci w Lublinie? (Źródło: Dziennik Wschodni, 11.12.2012)
Śmieciowy bubel (Źródło: Nowy Tydzień, 13.12.2012)
Walka na śmieci. Czy opłatę za wywóz ustali wojewoda? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 18.12.2012)
Kto zapłaci najwięcej za śmieci: samotni, czy wielodzietni? (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.12.2012)
Opłaty za wywóz śmieci w Lublinie. Czeka nas rewolucja w portfelach (Źródło: Kurier Lubelski, 20.12.2012)
Nie ma taniej opcji (Źródło: Nowy Tydzień, 19.12.2012)
PiS uderza w prezydenta Żuka emerytką, panią Irenką (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.12.2012)
Opłaty za wywóz śmieci w Lublinie: Od lipca 32 zł lub 44 zł miesięcznie (Źródło: MM Lublin, 21.12.2012)
Wiadomo, ile zapłacimy za wywóz śmieci w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.12.2012)
Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałami z nią związanymi.
"Jedz z głową" wchodzi do lubelskich szkół. Program uchwalili miejscy radni (Źródło: Kurier Lubelski, 12.12.2012)
Uchwała w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Lublin.
Łączenie burs i internatów w Lublinie. Pracownicy są przeciw (Źródło: Kurier Lubelski, 12.12.2012)
Dalszy ciąg dyskusji nad łączeniem internatów.
Na sygnale na lotnisko (Źródło: Nowy Tydzień, 13.12.2012)
Postulat radnych w sprawie eskortowania ich w drodze na uroczystości w mieście, na które zostali zaproszeni w przypadku ryzyka spóźnienia.
Pomóżmy miłości ponad barierami (Źródło: Nowy Tydzień, 13.12.2012)
Pomoc radnego Zbigniewa Ławniczaka dwojgu osobom z porażeniem mózgowym.
Wcale się nie wypięliśmy... (Źródło: Nowy Tydzień, 13.12.2012)
Zarzut Rady Dzielnicy Szerokie o braku wsparcia ze strony niektórych radnych w sprawie kanalizacji na ul. Ślężan.
Górki czechowskie. Osiedle zamiast galerii handlowej? Echo chce sprzedać tereny (Źródło: Dziennik Wschodni, 13.12.2012)
Echo chce sprzedać górki czechowskie deweloperom. Radni się zgodzili (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.12.2012)
Echo Investment rezygnuje z hipermarketu na górkach czechowskich po 12 latach walki (Źródło: Kurier Lubelski, 28.12.2012)
Wycofanie się inwestora z terenu Górek Czechowskich.
Marcin Nowak nowym rzecznikiem lubelskiego MPWiK (Źródło: Kurier Lubelski, 14.12.2012)
Radny rzecznikiem wodociągów. 2,7 tys. zł, bez konkursu (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 17.12.2012)
Marcin Nowak rzecznikiem miejskich wodociągów (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.12.2012)
Zatrudnienie radnego Marcina Nowaka jako rzecznika prasowego MPWiK.
Radny SLD chce likwidacji Straży Miejskiej (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.12.2012)
Rozpoczęcie dyskusji nad likwidacją Straży Miejskiej w Lublinie.
Lubelskie: Zwycięzcy plebiscytu na najlepszych radnych odebrali laury (Źródło: Kurier Lubelski, 19.12.2012)
Podsumowanie plebiscytu na najsympatyczniejszego radnego/radną.
Chcą rozjaśnić jesień życia (Źródło: Nowy Tydzień, 19.12.2012)
Inauguracja Klubu Seniora przy parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka z Asyżu przy alei Kraśnickiej 76.
Przełamujemy bariery (Źródło: Nowy Tydzień, 19.12.2012)
Wywiad z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Miasta Lublin.
PiS przygotowuje się do wyborów (Źródło: Nowy Tydzień, 19.12.2012)
Powołanie komitetów terenowych PIS w nowych okręgach wyborczych.
Kubuś Puchatek i różowe okulary. Sesja rady na żywo (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 20.12.2012)
Sesja Rady Miasta na żywo.
Czuby: Spółdzielnia mieszkaniowa nie chce targowiska przy ul. Radości (Źródło: Kurier Lubelski, 24.12.2012)
Dalszy ciag dyskusji nad legalizacją targowiska na os. Skarpa.
Krzysztof Hetman: Przełożenie koalicji rządowej przyniesie Lublinowi korzyści (Źródło: Kurier Lubelski, 27.12.2012)
Wywiad z Krzysztofem Hetmanem, Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
Ul. Wojtasa - Nowa dwupasmówka poprowadzi na Czechów (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.12.2012)
Ul. Edwarda Wojtasa połączy ul. Choiny z al. Spółdzielczości Pracy (Źródło: MM Lublin, 28.12.2012)
Uchwała w sprawie nazwania jednej z ulic w Lublinie imieniem Edwarda Wojtasa.
Nowe barwy klubowe i głośne transfery w radzie miasta
(Żródło: Gazeta Wyborcza, 28.12.2012)
Podsumowanie dwóch lat pracy lubelskiej Rady Miasta.


STYCZEŃ 2013

Zapłacimy więcej za wodę? Lubelskie wodociągi chcą podnieść ceny (Źródło: Dziennik Wschodni, 2.01.2013)
Opłaty za wodę w Lublinie wzrosną? MPWiK planuje podwyżkę (Źródło: MM Lublin, 3.01.2013)
Podwyżka ceny wody w Lublinie: MPWiK ogłosiło nowe stawki (Źródło: Kurier Lubelski, 4.01.2013)
Podwyżka ceny wody w Lublinie: Od marca za mycie i pranie zapłacimy więcej (Źródło: Kurier Lubelski, 4.01.2013)
Lublin: MPWiK podnosi ceny za wodę i ścieki (Źródło: MM Lublin, 6.01.2013)
Lubelscy radni PiS przeciwni podwyżce cen wody (Źródło: Kurier Lubelski, 15.01.2013)
PiS apeluje do prezydenta w sprawie podwyżek cen wody (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 16.01.2013)
Od marca zapłacimy drożej za wodę i ścieki. Radni umyli ręce (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 17.01.2013)
Lublin: Rosną opłaty. Za co zapłacimy więcej w 2013 roku (Źródło: Dziennik Wschodni, 14.01.2013)
Ile w Lublinie zapłacimy za wodę i ścieki? (Źródło: Dziennik Wschodni, 17.01.2013)
Nowy cennik MPWiK. Drożej od 1 marca (Źródło: Dziennik Wschodni, 17.01.2013)
Podwyżka ceny wody w Lublinie: Dziś decyzja radnych (Źródło: Kurier Lubelski, 17.01.2013)
Lublin: Od 1 marca zapłacimy więcej za wodę i ścieki (Źródło: Kurier Lubelski, 17.01.2013)
Od 1 marca 2013 podwyżka cen wody i ścieków w Lublinie (Źródło: MM Lublin, 18.01.2013)
Radni umyli ręce (Źródło: Nowy Tydzień, 23.01.2013)
Podwyżka cen wody.
Straż Miejska w Lublinie: Dostawcy pieniędzy, czy stróże porządku? (Źródło: Dziennik Wschodni, 2.01.2013)
Po co nam Straż Miejska? (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013)
Straż przegonić się nie da? (Źródło: Nowy Tydzień, 15.01.2013)
Tysiąc podpisów przeciwko Straży Miejskiej w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.01.2013)
Dyskusja na temat kompetencji i ewentualnej Straży Miejskiej.
Zwycięzcy plebiscytu na najsympatyczniejszego radnego odebrali dyplomy (Źródło: Kurier Lubelski, 3.01.2013)
Zbadali radnych (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013)
Rankingi radnych.
Za śmieci z grubej rury (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013)
Spółdzielnie protestują (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013)
Zaskarżą uchwałę śmieciową? (Źródło: Nowy Tydzień, 9.01.2013)
Lubelskie PiS: "Nie" dla nowych stawek opłat za śmieci (Źródło: Kurier Lubelski, 10.01.2013)
Opłaty za śmieci w Lublinie do kontroli (Źródło: Dziennik Wschodni, 10.01.2013)
Wojna śmieciowa. PiS broni "pani Irenki" do upadłego (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 11.01.2013)
Wywóz śmieci od samotnych ma być tańszy, ale później (Źródło: Dziennik Wschodni, 15.01.2013)
Stawka zbyt dowolna i wysoka (Źródło: Nowy Tydzień, 15.01.2013)
Uchwała śmieciowa pójdzie do kosza. W lutym będzie nowa (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 29.01.2013)
Nowe stawki za wywóz śmieci nie wejdą w życie (Źródło: Dziennik Wschodni, 29.01.2013)
Głosy sprzeciwu wobec nowych stawek opłat za wywóz śmieci.
Echo górą (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013)
Góra sobie, doły sobie (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013) 
Wycofanie się Echo Investment z inwestycji na Górkach Czechowskich. 
Swój, ale obcy? (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013)
Różowe okulary bankruta? (Źródło: Nowy Tydzień, 3.01.2013)
Polityczne salta przy basenie (Źródło: Nowy Tydzień, 9.01.2013)
Dyskusja na temat zasadności niektórych wydatków z budżetu Gminy.
Biały Orlik przy ul. Radzyńskiej oficjalnie otwarty (Źródło: Kurier Lubelski, 4.01.2013)
Pierwszy „Biały Orlik” w Lublinie: Lodowisko przy ul. Radzyńskiej (Źródło: MM Lublin, 4.01.2013)
Otwarcie lodowiska przy ul. Radzyńskiej.
Komunikacja miejska w Lublinie. Będą zmieniać cennik i bilety (Źródło: MM Lublin, 8.01.2013)
Zmiany w ulgach na bilety komunikacji miejskiej.
Dawny kolega z PiS krytykuje Pruszkowskiego (Źródło: Dziennik Wschodni, 9.01.2013)
Dyskusja nad wypłatą nagrody jubileuszowej dla Andrzeja Pruszkowskiego.
Czelej, Pietraszkiewicz, Tułajew. Kto rządzi PiS-em? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 10.01.2013)
Zmiany w strukturach lubelskiego PIS.
Lublin: Zamkną internaty i zastąpią bursami (Źródło: Dziennik Wschodni, 11.01.2013)
Lublin: Trzy nowe bursy w miejsce szkolnych internatów (Źródło: MM Lublin, 13.01.2013)
Bursa zamiast internatów (Źródło: Nowy Tydzień, 15.01.2013)
Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie likwidacji internatów.
Otworzyli ul. Edwarda Wojtasa. Zobacz gdzie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 13.01.2013)
Nadanie nazwy ulicy imieniem Edwarda Wojtasa.
Lublin: Prezydent, marszałek i wojewoda zatrudniają coraz więcej urzędników (Źródło: Kurier Lubelski, 14.01.2013)
Zarzut wysokiego poiomu zatrudnienia w UM Lublin.
Rektor Politechniki Lubelskiej dostał dyplom za ujęcie pijanego kierowcy (Źródło: Kurier Lubelski, 14.01.2013)
Uhonorowanie rekotora na posiedzeniu Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
Lubelscy radni dostali służbowe laptopy  (Źródło: Kurier Lubelski, 14.01.2013)
Nie wszyscy radni ulegli cyfryzacji. "Prowadzę archiwum" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 17.01.2013)
Zakup laptopów dla kiejskich radnych.
Szykują się zmiany w stypendiach dla sportowców (Źródło: Dziennik Wschodni, 15.01.2013)
Zmiany w przyznawaniu stypendiów dla sportowców.
Prezydent i radny PO pokłócili się o targ przy Tysiąclecia (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 17.01.2013)
Al. Tysiąclecia: Targowisko zostaje na kolejny rok (Źródło: Kurier Lubelski, 17.01.2013)
Bazar nie musi drżeć o umowę (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.01.2013)
Bitwa o kupców (Źródło: Nowy Tydzień, 23.01.2013)
Przedłużenie umów dzierżawy na targowisku Podzamczu.
Komisariat dla Bronowic w zawieszeniu. Tak zdecydowali radni (Źródło: Kurier Lubelski, 17.01.2013)
Co dalej z komisariatem na Bronowicach? (Źródło: MM Lublin, 19.01.2013)
Szyszko dalej zbiera podpisy (Źródło: Nowy Tydzień, 23.01.2013)
Starania mieszkańców i mieszkanek o zlokalizowanie komisariatu na Bronowicach.
Lublin: Radny Nowak odśnieżał ul. Bajkowskiego (ZDJĘCIA) (Źródło: Kurier Lubelski, 22.01.2013)
Aktywność radnego Marcina Nowaka.
Bilik lekceważy? (Źródło: Nowy Tydzień, 23.01.2013)
Skarga na Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Konstantynów.
Końca wojny w PO nie widać. Jedni donoszą na drugich (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 24.01.2013)
Konflikt w klubie PO.
Ławniczak pomógł miłości (Źródło: Nowy Tydzień, 30.01.2013)
Deptak sławnych? (Źródło: Nowy Tydzień, 31.01.2013)
Aktywność radnego Zbigniewa Ławniczaka.
Połączą bursy w moloch? (Źródło: Nowy Tydzień, 30.01.2013)
Przekształcenie internatów w bursy.
Pendolino w Rzeszowie. A dlaczego nie w Lublinie? Pyta miejski radny (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 31.01.2013)
Interpelacja radnego Michała Krawczyka.

LUTY 2013

Propozycja radnego PO: Lublin z aleją sław (Źródło: Dziennik Wschodni, 1.02.2013)
Aleja sław w Lublinie? (Źródło: MM Lublin, 4.02.2013)
Aktywność radnego Zbigniewa Ławniczaka.
Lublin ma nowych partnerów. W Serbii i Rumunii (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 4.02.2013)
Koniec pomnikowej anarchii? Będzie specjalna uchwała (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 6.02.2013)
Aktywność radnego Mateusza Zaczyńskiego.
PiS żąda wyjaśnień od Żuka. Pyta o pensję szefa LPEC (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 7.02.2013)
Cyframi dociskają prezydenta (Źródło: Nowy Tydzień, 7.02.2013) 
Stare osiedle kontra Wiśniowy Sad (Źródło: Nowy Tydzień, 7.02.2013)
Lublin: Miasto zmieniło nazwę ulicy przy której mieszkasz? Sam zapłacisz za wymianę prawa jazdy (Źródło: Kurier Lubelski, 13.02.2013)
Lubelscy radni PiS zbulwersowani okładką informatora kulturalnego ZOOM (Źródło: Kurier Lubelski, 17.02.2013)
Okładka informatora ZOOM szokuje radnych PiS (Źródło: Dziennik Wschodni, 17.02.2013)
Okładka ZOOM oburza? Mieczkowska-Czerniak: Nie mieszajmy polityki i kultury (Źródło: Kurier Lubelski, 18.02.2013)
Afera "fallusowa". "To się kojarzy? Przecież to kanapa na krześle" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 19.02.2013)
Lublin: Ile zapłacimy za śmieci? Nowa propozycja ratusza (Źródło: Kurier Lubelski, 18.02.2013)
Nowe stawki za wywóz śmieci w Lublinie. Sprawdź, ile możesz zapłacić (Źródło: MM Lublin, 18.02.2013)
Nowe ceny za śmieci. PO swoje, a PiS swoje (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 20.02.2013)
Lublin: Karuzela z cenami śmieci. Ile zapłacimy za ich odbiór? (Źródło: Kurier Lubelski, 20.02.2013)
Śmiecie coraz bardziej polityczne. Dyskusja na temat opłat (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.02.2013)
Opłaty za wywóz śmieci w Lublinie: Ile zapłacimy? (Źródło: MM Lublin, 20.02.2013)
Wywóz śmieci jednak tańszy? Dyskusja na najbliższej sesji (Źródło: Dziennik Wschodni, 21.02.2013)
Biuletyn PiS oburzył prezydenta Lublina (Źródło: Dziennik Wschodni, 18.02.2013)
Budżet Lublina 2013: Komu dołożą z miejskiej kasy (Źródło: Dziennik Wschodni, 19.02.2013)
Lublin: Zmiany w miejskim budżecie. Na co pójdą pieniądze (Źródło: MM Lublin, 20.02.2013) 
Radni PO pytają: czy biuletyn PiS ukazał się legalnie? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.02.2013)
Okładka zbulwersowała radnych (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
PiS wytacza medialne działa (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Powiedzą „nie” prywatyzacji? (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Przedłużona umowa (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Miasto było głuche? (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Dzielnica chce targu (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Apelują o obniżkę opłat (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Powstanie nowy dworzec autobusowy przy ul. Dworcowej? (Źródło: MM Lublin, 21.02.2013)
Owoc obroni Instytut? (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Skrzyżowanie przy niedoszłej Galerii Echo nie musi być dwupoziomowe – uważa radna Jadwiga Mach (Wspólny Lublin). – Nie będzie galerii, to i ruch nie będzie tak wielki (Źródło: Nowy Tydzień, 21.02.2013)
Ile zapłacimy za wywóz śmieci? Tańsza propozycja prezydenta (Źródło: MM Lublin, 22.02.2013)
Biuletyn Kompas - Kontakty radnych z mieszkańcami: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody (Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 25.02.2013)
Lublin: Szef klubu radnych PO może stracić legitymację (Źródło: Kurier Lubelski, 26.02.2013)
12 tys. lublinian poparło apel w sprawie obniżki cen za wywóz śmieci (Źródło: Kurier Lubelski, 27.02.2013)
Ile zapłacimy za śmieci w Lublinie? Decyzja w rękach radnych (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.02.2013)
Rada Miasta Lublina w czwartek zdecyduje (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.02.2013)
PiS znowu o okładce ZOOM. Piszą działacze katoliccy (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.02.2013)
Okładka informatora kulturalnego ZOOM znów oburza (Źródło: Kurier Lubelski, 27.02.2013)
Śmieciowa licytacja (Źródło: Nowy Tydzień, 27.02.2013)
Afera fallusowa. Teraz wojna na listy  (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 28.02.2013)
Przy ul. Dworcowej w Lublinie może stanąć megadworzec autobusowy (Źródło: Kurier Lubelski, 28.02.2013)
Czy kanapa na okładce wygląda jak penis? Dyskusja radnych (Źródło: Dziennik Wschodni, 28.02.2013)
Tutaj stłuczka goni stłuczkę. Kiedy doczekamy się zmian? (Źródło: Dziennik Wschodni, 28.02.2013)
Miasto chce budować nowy dworzec w Lublinie za 371 mln zł (Źródło: Dziennik Wschodni, 28.02.2013)
Już wszystko wiadomo, jeśli chodzi o ceny śmieci (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 28.02.2013)
Lublin: Od lipca wzrosną stawki za wywóz śmieci (Źródło: Kurier Lubelski, 28.02.2013)
Z sesji Rady Miasta: Będą pieniądze na drogi i parkingi (Źródło: Kurier Lubelski, 28.02.2013)
Strategia Lublin 2020? Dyskusję zdominowała kontrowersyjna okładka ZOOM-u (Źródło: Kurier Lubelski, 28.02.2013)
Przy ul. Dworcowej w Lublinie może stanąć megadworzec autobusowy (Źródło: Kurier Lubelski, 28.02.2013)
 
MARZEC  2013

Strategia rozwoju Lublina z wartościami chrześcijańskimi (Źródło: Kurier Lubelski, 01.03.2013)
Poseł Kabaciński i Eska o okładce ZOOM (Źródło: Kurier Lubelski, 01.03.2013)
Są już nowe stawki za wywóz śmieci w Lublinie (Źródło: MM Lublin, 1.03.2013)
Nowy dworzec autobusowy w Lublinie. Za 371 mln zł (Źródło: Dziennik Wschodni, 1.03.2013)
Strategia rozwoju Lublina z wartościami chrześcijańskimi (Źródło: Dziennik Wschodni, 1.03.2013)
Lubelski ratusz chce budować nowy dworzec u zbiegu Młyńskiej i Dworcowej (Źródło: Kurier Lubelski, 04.03.2013)
Targowisko przy ul. Pocztowej pozostanie (Źródło: Dziennik Wschodni, 4.03.2013)
Miasto sprzeda kamienicę i działkę w centrum Lublina (Źródło: Dziennik Wschodni, 4.03.2013)
Kupią dworzec za złotówkę? (Źródło: Nowy Tydzień, 7.03.2013)
Afera kanapowo-fallusowa (Źródło: Nowy Tydzień, 7.03.2013)
Pokłon dla prymasa (Źródło: Nowy Tydzień, 7.03.2013)
Śmieciowa drożyzna (Źródło: Nowy Tydzień, 7.03.2013)
Dodatkowa kasa na drogi (Źródło: Nowy Tydzień, 7.03.2013)
Romanowskiego do dokończenia (Źródło: Nowy Tydzień, 7.03.2013)
Bank, któremu daleko do banku (Źródło: Nowy Tydzień, 7.03.2013)
14 marca będzie w Lublinie Zjazd Zbyszków (Źródło: Kurier Lubelski, 7.03.2013)
Radna Suchanowska: Proszę umowy na stół (Źródło: Dziennik Wschodni, 8.03.2013)
14 marca Zbyszkowie spotkają się w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 9.03.2013)
Czelej i Tułajew do radnych Wspólnego Lublina: Wracajcie do PiS (Źródło: Kurier Lubelski, 10.03.2013)
PiS apeluje do radnych Wspólnego Lublina: "Wróćcie!" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 11.03.2013)
Propozycja PiS-u to tylko pozory? "Chcą odwrócić uwagę" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 11.03.2013)
PiS. "Wyautowany" senator PiS. Poszło o ostatni bastion (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 12.03.2013)
ZTM Lublin chce więcej ulg dla pasażerów (Źródło: Kurier Lubelski, 12.03.2013)
Bilet nocny kupimy nie tylko u kierowcy. Co jeszcze się zmieni? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 13.03.2013)
PiS znów broni dobrego smaku i moralności w lubelskiej kulturze (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 13.03.2013)
Ciąg dalszy sporu o okładkę ZOOM: radni PiS chcą pozytywnego klimatu (Źródło: Kurier Lubelski, 13.03.2013)
Zbyszko z Lublina już trzeci raz zorganizował Zjazd Zbyszków (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 14.03.2013)
Komu, co i za ile zlecał Ratusz (lista) (Źródło: Dziennik Wschodni, 14.03.2013)
Zbyszkowie świętowali imieniny w Lublinie (Źródło: Kurier Lubelski, 14.03.2013)
Zbyszki wszystkich krajów – łączcie się! (Źródło: Nowy Tydzień, 14.03.2013)
Wracajcie! (Źródło: Nowy Tydzień, 14.03.2013)
Wspólny Lublin o powrocie do PiS: "Wolne żarty" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 17.03.2013)
Byli radni PiS piszą do dawnych kolegów: Opluwaliście nas, teraz manipulujecie (Źródło: Dziennik Wschodni, 17.03.2013)
Radni z klubu Wspólny Lublin odpowiadają działaczom PiS (Źródło: Kurier Lubelski, 18.03.2013)
Żona posła PiS pisze do gazet. "Wyrażam zdziwienie" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 19.03.2013)
Irena Michałkiewicz odpowiada na list radnych z klubu Wspólny Lublin (Źródło: Kurier Lubelski, 19.03.2013)
Klub Wspólny Lublin chce pomnika ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej (Źródło: Kurier Lubelski, 19.03.2013)
Wojciech Krakowski zostaje w Platformie Obywatelskiej (Źródło: Kurier Lubelski, 19.03.2013)
Będzie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Zobacz gdzie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 20.03.2013)
Chcą budowy pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.03.2013)
Powstanie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej praktycznie przesądzone (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.03.2013)
"Pomnik Ofiar Katastrofy w Smoleńsku ma szanse być piękny" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.03.2013)
Radni PO za cenzurą. Wyborcy nie zapomną tego przy urnach (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.03.2013)
Będzie pomnik smoleński. "To inicjatywa apolityczna" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.03.2013)
Radni prawicy chcą cenzury gdzie się da. "Jak na Białorusi" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.03.2013)
Afera z "fallicznym kształtem" na okładce: radni zadbali o miejskie morale (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.03.2013)
Sesja rady miasta na żywo. Wiosennie, choć zimowo (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 21.03.2013)
Radni poparli budowę pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej  (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Miejsce kanapy jest na podłodze, czyli kultura nie może się kojarzyć (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Radni: Na to, co szokuje pieniędzy nie dawać. Projekt PiS przegłosowany (Źródło: Dziennik Wschodni, 21.03.2013)
Z sesji Rady Miasta: Ulgi dla pasażerów ZTM Lublin i bezpłatne czipowanie psów (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Okładka ZOOM: Lubelscy radni przeciw finansowaniu skandalizujących dzieł i treści (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Z sesji Rady Miasta: Zmiany w budżecie Lublina. 1,3 mln dla TBS na nowe bloki (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Z sesji Rady Miasta: Radni za budową pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Z sesji Rady Miasta: Będą nowe ulice w Lublinie (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Sesja Rady Miasta: Ratusz chce zaczipować za darmo ok. 500 psów (Źródło: Kurier Lubelski, 21.03.2013)
Lublin: Radni za budową pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (Źródło: MM Lublin, 21.03.2013)
Rozpoczęli partyjną walkę (Źródło: Nowy Tydzień, 21.03.2013)
Nic za darmo… (Źródło: Nowy Tydzień, 21.03.2013)
Radni listy piszą... (Źródło: Nowy Tydzień, 21.03.2013)
Udogodnienia dla różnych grup (Źródło: Nowy Tydzień, 21.03.2013)
Sprzedadzą jedyny dojazd? (Źródło: Nowy Tydzień, 21.03.2013)
Przewodniczący naukowiec (Źródło: Nowy Tydzień, 21.03.2013)
"Ten dzień przejdzie do niechlubnej historii naszego miasta" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 22.03.2013)
Dyskusja z penisami w tle: Lubelscy artyści krytykują stanowisko radnych (Źródło: Kurier Lubelski, 22.03.2013)
Lubelscy artyści oburzeni: nie chcemy cenzury (Źródło: Kurier Lubelski, 22.03.2013)
Lublin: Radni za budową pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (Źródło: MM Lublin, 22.03.2013)
Kto kogo straszy Palikotem (Źródło: Dziennik Wschodni, 23.03.2013)
Komunikacja miejska w Lublinie: Radni zmienili biletowe zasady (Źródło: MM Lublin, 23.03.2013)
Nowi patroni szkół w Lublinie: Makuszyński i o. Krąpiec (Źródło: Dziennik Wschodni, 24.03.2013)
Radni nie chcą występować na tle kaloryfera (Źródło: Dziennik Wschodni, 24.03.2013)
Kabaciński przeciw cenzurze w kulturze. Co przybił na drzwiach?  (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 25.03.2013)
Poseł Kabaciński: W lubelskiej PO jest departament cenzury (Źródło: Kurier Lubelski, 25.03.2013)
Kabaciński: Departament cenzury w lubelskiej PO (wideo) (Źródło: Dziennik Wschodni, 25.03.2013)
Czipowanie psów w Lublinie. Są pieniądze na akcję (Źródło: MM Lublin, 25.03.2013)
Spopielarnia walczy o miejsce na Majdanku (Źródło: Kurier Lubelski, 26.03.2013)
Środowiska kultury odpowiadają radnym billboardem. Zasłonili koziołkowi krocze (Źródło: Dziennik Wschodni, 28.03.2013)
"Brak poszanowania Konstytucji". Helsińska Fundacja o stanowisku lubelskich radnych (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 28.03.2013)
Będzie smoleński pomnik (Źródło: Nowy Tydzień, 28.03.2013)
Dobrze pilnują porządku (Źródło: Nowy Tydzień, 28.03.2013)
Krakowski uniewinniony (Źródło: Nowy Tydzień, 28.03.2013)
Spółki nie pokażą umów (Źródło: Nowy Tydzień, 28.03.2013)
A artyści oburzeni (Źródło: Nowy Tydzień, 28.03.2013)
Walczą o dojazd i skwer (Źródło: Nowy Tydzień, 28.03.2013)
Środowiska kultury odpowiadają radnym billboardem. Zasłonili koziołkowi krocze (Źródło: Dziennik Wschodni, 28.03.2013)

KWIECIEŃ 2013

Kowalczyk o Kabacińskim: Nie można angażować prokuratury do polityki (Źródło: Kurier Lubelski, 04.04.2013)
Kowalczyk doniósł do prokuratury na posła Kabacińskiego (Źródło: Dziennik Wschodni, 4.04.2013)
Partyjne Pulitzery (Źródło: Nowy Tydzień, 4.04.2013)
Radny niepokoi się o Targi Lublin. Prezydent znacznie mniej (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 5.04.2013)
Sprzeciw wobec "pozytywnego klimatu wychowawczego w Lublinie". Jest petycja w internecie (Źródło: Kurier Lubelski, 08.04.2013)
Atak na Galerię Labirynt. Krucjata młodego pokolenia? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 9.04.2013)
List otwarty w sprawie "pozytywnego klimatu wychowawczego" w Lublinie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 9.04.2013)
Działka w centrum Lublina ma trafić na przetarg (Źródło: Dziennik Wschodni, 10.04.2013)
Ul. Szczerbowskiego: Nie sprzedadzą zielonego placu (Źródło: MM Lublin, 10.04.2013)
Targowanie targami niepokoi radnego (Źródło: Nowy Tydzień, 11.04.2013)
Gorąco wokół LPEC (Źródło: Nowy Tydzień, 11.04.2013)
List w sprawie cenzury w Lublinie. "Taki radny jest w nas" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 12.04.2013)
Dość tandetnych pomników! Będzie uchwała (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 13.04.2013)
Zakonnik do radnych: ręce z dala od religii i sztuki (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 14.04.2013)
Kolejny protest w sprawie budowy spopielarni zwłok obok Majdanka (Źródło: MM Lublin, 16.04.2013)
Walka o enklawę (Źródło: Nowy Tydzień, 18.04.2013)
Ideologicznie napiętnowani? (Źródło: Nowy Tydzień, 18.04.2013)
Boją się kulturalnej cenzury (Źródło: Nowy Tydzień, 18.04.2013)
Człowiek z pasją (Źródło: Nowy Tydzień, 18.04.2013)
Nagrody kulturalne będą rozdawane inaczej (Źródło: Dziennik Wschodni, 21.04.2013)
Radni chcą dla lubelskich artystów szkoleń o szkodliwości narkotyków (Źródło: Kurier Lubelski, 24.04.2013)
Co dyrektor wie o trawce. Radny PO chce szkoleń dla artystów (Źródło: Dziennik Wschodni, 24.04.2013)
Z sesji Rady Miasta Lublin: Radni PiS się obrazili. I zamilkli (Źródło: Kurier Lubelski, 25.04.2013)
Drzewa kontra pieniądze (Źródło: Nowy Tydzień, 25.04.2013)
Mało kulturalne harce (Źródło: Nowy Tydzień, 25.04.2013)
Radni chcą społecznych asystentów (Źródło: Nowy Tydzień, 25.04.2013)
Spięcie między Tułajewem a Kowalczykiem. Milczący protest PiS  (Źródło: Dziennik Wschodni, 25.04.2013)
Niepokorni radni stracili stanowiska (Źródło: Dziennik Wschodni, 29.04.2013)
Płacowy szary koniec (Źródło: Nowy Tydzień, 30.04.2013)
Poróżnili ich asystenci (Źródło: Nowy Tydzień, 30.04.2013)
Oburzeni radni zamilkli (Źródło: Nowy Tydzień, 30.04.2013)
Po kieszeni za nielojalność (Źródło: Nowy Tydzień, 30.04.2013)

MAJ 2013

Samorząd na zakręcie? (Źródło: Nowy Tydzień, 9.05.2013)
Szacunki się rozjechały (Źródło: Nowy Tydzień, 9.05.2013)
Co się dzieje na skrzyżowaniu? (Źródło: Nowy Tydzień, 9.05.2013)
PO-lecą z komisji? (Źródło: Nowy Tydzień, 9.05.2013)
Lublin: Prezydent wyrzucił radnych PO z tzw. komisji alkoholowej (Źródło: Kurier Lubelski, 12.05.2013)
Warszawa osądzi szefa lubelskich radnych PO  (Źródło: Kurier Lubelski, 13.05.2013)
"Bzykające się owady i cztery czarne dupy" Oburzeni o felieton (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 14.05.2013)
Lubelscy radni kontra felieton artysty Jarosława Koziary (Źródło: Kurier Lubelski, 14.05.2013)
Radni PiS oburzeni "waginami" i "wzgórkami łonowymi" (Źródło: Dziennik Wschodni, 14.05.2013)
W lubelskiej galerii Labirynt bez koncertów (Źródło: Kurier Lubelski, 15.05.2013)
Nadciągają nowe burze o to, co wolno w lubelskiej kulturze (Źródło: MM Lublin, 15.05.2013)
Od chrześcijaństwa do fallusa, czyli debata o lubelskiej kulturze (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 16.05.2013)
Chcą dyskutować o kulturze, ale nie mają o niej pojęcia (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 16.05.2013)
Emocjonująca debata o lubelskiej kulturze w Trybunale Koronnym  (Źródło: Kurier Lubelski, 16.05.2013)
Twój bohater książkowy (Źródło: Nowy Tydzień, 16.05.2013)
Nowe mundury dla strażaków (Źródło: Nowy Tydzień, 16.05.2013)
Radni winią urzędnika (Źródło: Nowy Tydzień, 16.05.2013)
Sąd nad strażą (Źródło: Nowy Tydzień, 16.05.2013)
Co dalej ze Strażą Miejską w Lublinie? Radni będą dyskutować (Źródło: Dziennik Wschodni, 17.05.2013)
Radny PO chce upamiętnienia znanych lublinian tablicami (Źródło: MM Lublin, 17.05.2013)
Czy Straż Miejska w Lublinie zostanie zlikwidowana? Zdecydują radni (Źródło: Kurier Lubelski, 18.05.2013)
Lubelscy radni zdecydują, co zrobić z uciążliwymi pasażerami (Źródło: Kurier Lubelski, 19.05.2013)
Radni PO chcą powrotu Stepaniuk i Jurkowskiego do tzw. komisji alkoholowej (Źródło: Kurier Lubelski, 20.05.2013)
Pęka klub PO w Lublinie. Radnym nie podoba się decyzja prezydenta (Źródło: Dziennik Wschodni, 20.05.2013)
Przed sesją rady miasta. Czy radni skończą z pomnikową tandetą? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 22.05.2013)
Koniec straży miejskiej? Sesja rady miasta na żywo (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 22.05.2013)
Straż Miejska zostanie w Lublinie. Radni nie zgodzili się na jej likwidację (Źródło: Dziennik Wschodni, 23.05.2013)
Czy radni są wolni? (Źródło: Nowy Tydzień, 23.05.2013)
Ulga przy Wiśniowym Sadzie (Źródło: Nowy Tydzień, 23.05.2013)
Szybki awans radnego (Źródło: Nowy Tydzień, 23.05.2013)
Znowu problemy z kulturą (Źródło: Nowy Tydzień, 23.05.2013)
Pływali z energią (Źródło: Nowy Tydzień, 23.05.2013)
Straż Miejska nie zniknie z lubelskich ulic. Radni odrzucą projekt uchwały (Źródło: Kurier Lubelski, 23.05.2013)
Lubelscy radni głosowali przeciw likwidacji Straży Miejskiej (Źródło: Kurier Lubelski, 23.05.2013)
Radni zgodzili się na wydzierżawienie stadionu przy Krochmalnej (Źródło: Kurier Lubelski, 20.05.2013)
Radni o pieniądzach. I penisach (Źródło: Dziennik Wschodni, 24.05.2013)
Płatności za wywóz śmieci co miesiąc czy co kwartał? (Źródło: Dziennik Wschodni, 25.05.2013)
Dłuższa droga do postawienia pomnika w Lublinie (Źródło: Dziennik Wschodni, 25.05.2013)
PiS przeciw budowie stadionu na Krochmalnej oraz strategii dla Lubelszczyzny (Źródło: Kurier Lubelski, 26.05.2013)
Radni, księża, politycy maszerują z ONR-em (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 26.05.2013)
Kosztowne chwalenie (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Najpierw obiecywali, a teraz „procedują” (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Prokuratura potwierdziła fałszerstwo (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Kto się boi asystentów? (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Straż Miejska zostaje (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Pomnikowy kaganiec (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Kto z kulturą na opak? (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Pachnący pojadą, śmierdzący aut (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Sortownia strachu (Źródło: Nowy Tydzień, 29.05.2013)
Radni PiS na ostro: "Lewacy dyskredytują Marsz Życia" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 30.05.2013)
Lublin: Prawica przeciwko atakom na "Marsz Życia" (Źródło: Dziennik Wschodni, 30.05.2013)
Radni z klubów Wspólny Lublin i PiS bronią Marszu Życia (Źródło: Kurier Lubelski, 30.05.2013)

CZERWIEC 2013

"Lewak" odpowiada PiS: wy szkodzicie polskiej rodzinie (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 2.06.2013)
Ziobro w Lublinie: Państwo wymaga remontu (Źródło: Dziennik Wschodni, 2.06.2013)
Zbigniew Ziobro na Lubelszczyźnie. Elżbieta Dados w Solidarnej Polsce (ZDJĘCIA) (Źródło: Kurier Lubelski, 2.06.2013)
Prezydent Lublina: Radny PiS działa tak jak Palikot (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 4.06.2013)
Lewa gra „Marszem Życia”?  (Źródło: Nowy Tydzień, 5.06.2013)
Dados w SP (Źródło: Nowy Tydzień, 5.06.2013)
Wywóz śmieci po nowemu. Będziemy płacić co miesiąc, a nie raz na kwartał (Źródło: Dziennik Wschodni, 6.06.2013)
Raz w miesiącu czy raz na kwartał? Jak płacić za śmieci? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 6.06.2013)
Radny nie chce modernizacji pl. Litewskiego. "Nie wniesie zmian" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 6.06.2013)
Radni martwią się o kostkę  (Źródło: Nowy Tydzień, 6.06.2013)
Lubelscy radni strofują Palikota (Źródło: Kurier Lubelski, 6.06.2013)
Spore domy, spore kredyty i niezłe fury. Co mają radni (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 7.06.2013)
Prześwietlamy majątki radnych - część 2 (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 8.06.2013)
Czy jestem dobrym ojcem? Nie wiem, ale się staram. A wy? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 9.06.2013)
"Renowacja pl. Litewskiego nie zmieni jakości życia w mieście" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 9.06.2013)
Ze Skarpy w przepaść (Źródło: Nowy Tydzień, 13.06.2013)
Na udry przy Domu Polonii (Źródło: Nowy Tydzień, 13.06.2013)
Śmieci stale niepokoją (Źródło: Nowy Tydzień, 13.06.2013)
Krążą radni wokół placu (Źródło: Nowy Tydzień, 13.06.2013)
Ostre stanowisko (Źródło: Nowy Tydzień, 13.06.2013)
Kłopotliwa szóstka (Źródło: Nowy Tydzień, 13.06.2013)
Radni Komisii Rewizyjnej: Prezydent Żuk dobrze zarządzał kasą miasta (Źródło: Kurier Lubelski, 14.06.2013)
Radni mają zdecydować, czy budynek przy Narutowicza dostanie prokuratura (Źródło: MM Lublin, 16.06.2013)
Kredyt dla Lublina. Miasto chce pożyczyć 280 mln zł (Źródło: Dziennik Wschodni, 17.06.2013)
Mieszkańcy os. Skarpa chcą nowego chodnika (Źródło: MM Lublin, 19.06.2013)
Żagle utonęły nagle. "Nie ma sensu dyskutować" (Źródło: Dziennik Wschodni, 19.06.2013)
Lubelskie Centrum Żeglarstwa bez 8 mln zł wsparcia z miejskiej kasy (Źródło: Dziennik Wschodni, 19.06.2013)
Przedziwny patron Lublina (Źródło: Nowy Tydzień, 20.06.2013)
Fundacja utknęła na mieliźnie. Koniec marzeń o ośrodku żeglarskim? (Źródło: Dziennik Wschodni, 21.06.2013)
Wycinka drzew przy Walecznych: Mieszkańcy skarżą się na prezydenta (Źródło: Kurier Lubelski, 25.06.2013)
Za śmieci spółdzielnie będą płacić co miesiąc (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 27.06.2013)
Prezydent z absolutorium. Długie wystąpienie radnego Tułajewa (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 27.06.2013)
PO wydała 40 tys. zł. na alkohole? "Ale to na nasze biuro" (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 27.06.2013)
W Lublinie będzie Skwer Ofiar Wołynia (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 27.06.2013)
Sztuka nie znosi konkurencji (Źródło: Nowy Tydzień, 27.06.2013)
Kasacja ważna społecznie (Źródło: Nowy Tydzień, 27.06.2013)
Ludzie nadal protestują (Źródło: Nowy Tydzień, 27.06.2013)
Zajezdnia MPK będzie zlicytowana. Będą tu biura i mieszkania (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.06.2013)
Miasto dopłaci do przebudowy dróg przy cmentarzu na Majdanku (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.06.2013)
Za śmieci w Lublinie będziemy płacić co miesiąc (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.06.2013)
Prezydent Lublina z absolutorium (Źródło: Dziennik Wschodni, 27.06.2013)
Z sesji Rady Miasta: Rondo przy Makro będzie nosić imię Eugeniusza Kasprzaka (Źródło: Kurier Lubelski, 27.06.2013)
Lublin się zadłuża. Jest zgoda radnych na kredyt na ponad ćwierć miliarda (Źródło: Kurier Lubelski, 27.06.2013)
Z sesji Rady Miasta: Za wywóz śmieci będziemy płacić co miesiąc (Źródło: Kurier Lubelski, 27.06.2013)
Z sesji Rady Miasta: Budynek przy ul. Narutowicza dla prokuratury (Źródło: Kurier Lubelski, 27.06.2013)
Z sesji Rady Miasta: Jest absolutorium dla prezydenta Żuka (Źródło: Kurier Lubelski, 27.06.2013)
Za śmieci będziemy płacili raz na miesiąc (Źródło: MM Lublin, 29.06.2013)
Z brudnym pasażerem nie tak prosto. Radni nie mieli prawa zakazać? (Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 30.06.2013)
 

Infografiki

Postaramy się co miesiąc publikować infografikę dotyczącą pracy naszych radnych.
Zespół projektu:
Kinga Kulik
Piotr Skrzypczak
Joanna Hołda
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
~Ania - 2013-12-03
Proszę o więcej. Tzn. o lipiec etc. :)