Strona główna > O nas > Dokumenty wewnętrzne HF

Bookmark and Share

Statut Władze   |  Statut    |   Sprawozdania OPP   |  Uchwały Zarządu  |   BIP  |  Polityka prywatności


Statut Stowarzyszenia Homo Faber (obowiązujący od 28.06.2019 r .)

Tu możesz pobrać statut w wersji pdf.Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Homo Faber” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: Homo Faber.
3. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

Art. 2.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla budowania otwartości i tolerancji w społeczeństwie. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 3.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art. 4.
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 


2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd w formie stosownej uchwały.

Art. 5.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków/członkiń. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników/pracownice. 

Art. 6.
Stowarzyszenie realizuje politykę równości płci, uznając ją jako zasadę w podejmowaniu i realizacji działań, a także poprzez włączanie kobiet i mężczyzn w proces podejmowania decyzji, dążąc do zrównoważonej reprezentacji w organach Stowarzyszenia.


Rozdział II

CELE I METODY DZIAŁANIA 

Art. 7.
Celami Stowarzyszenia są:
a. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
b. działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych;
c. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
d. działania zmniejszające obszary dyskryminacji występujące w społeczeństwie;
e. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
f. działania na rzecz mniejszości narodowych;
g. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
h. działania na rzecz praw osób należących do mniejszości seksualnych,
i. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju;
k. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom;
l. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i konsumentek;
ł. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
m. praca na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
n. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
o. działalność na rzecz turystyki, sportu i rekreacji;
p. działalność w zakresie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz profilaktyki konfliktów.

Art. 8
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. realizowanie programów edukacyjnych;
b. organizowanie akcji publicznych, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw;
c. monitorowanie przestrzegania praw i wolności człowieka;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. poradnictwo obywatelskie;
f. publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników;
g. wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjnie organizacji pozarządowych;
h. współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o celach tożsamych z celami Stowarzyszenia;
i. prowadzenie działalności edukacyjnej;
j. prowadzenie badań naukowych i społecznych;
k. wydawanie książek, czasopism, gazet
l. pozaszkolne formy edukacji
m. nauka języków obcych;
n. działalność związana z produkcją, projekcją oraz działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
o. prowadzenie portali internetowych;
p. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania programów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży;
q. prowadzenie ośrodka mediacyjnego i listy mediatorów.


Rozdział III

CZŁONKOWIE/CZŁONKINIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 9.
1. Członkiem/członkinią Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. zobowiąże się do czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
c. przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków/członkiń Stowarzyszenia,
d. zobowiąże się opłacać składki ustalone przez Zarząd.
2. Małoletni poniżej 16 roku życia nie mogą zostać członkami/członkiniami Stowarzyszenia,
3. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą zostać członkami/członkiniami Stowarzyszenia po spełnieniu wymogów zawartych w punkcie 1.
4. Członkiem/członkinią Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 10.
1. Członkowie/członkinie Stowarzyszenia mają prawo:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania 
opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
2. Pełnię praw członkowskich Stowarzyszenia członkowie i członkinie nabywają po roku od przyjęcia do Stowarzyszenia.
3. Przez pierwszy rok członkostwa członkowie i członkinie nie posiadają biernego prawa wyborczego.


Art. 11.
Członkowie/członkinie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek,
d. wypełniania powierzonych funkcji i zadań.

Art. 12.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. śmierci członka/członkini,
3. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
4. wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez określony uchwałą Zarządu czas.


Art. 13.
1. W przypadkach określonych w Art. 12 pkt 3 i 4 stosowne uchwały podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić członka/członkinię o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1.


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 14.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

Art. 15.
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków/członkiń uprawnionych do głosowania (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

Art. 16.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
2. Wyboru członków/członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka/członkini władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów/kandydatek, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków/członkiń władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków/członkiń pochodzących z wyborów.

Art. 17.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie/członkinie Stowarzyszenia. 

Art. 18.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

Art. 19.
1. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków/członkiń co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków/członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami w sprawie których zostało zwołane.
3. Termin, miejsce obrad oraz temat nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków/członkiń co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

Art. 21.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) odwołanie członka/członkini Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującym Władzom Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków/członkinie Stowarzyszenia lub jego władze,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h) uchwalanie statutu i jego zmian;
i) zatwierdzenie budżetu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia;
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 22.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.


Art. 23.
1. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu osób: Prezesa albo Prezeski oraz od dwóch do sześciu członków/członkiń Zarządu.
2. Prezesa/Prezeskę wskazuje Zarząd spośród swego grona.
3. Większość członków/członkiń Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art. 24.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes/Prezeska.

Art. 25.
Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h. określanie wysokości składek członkowskich,
i. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/członkiń,
j. wybór Prezesa/Prezeski Zarządu,
k. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

Art. 26.
Członkiem lub członkinią Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 27.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.

Art. 28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Przewodniczącego/Przewodniczącą wskazuje Komisja spośród swego grona.

Art. 29.
Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami lub członkiniami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

Art. 30.
Członkiem lub członkinią Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która nie była skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Art. 31.
Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Art. 32.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
d. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 33.
Wygaśnięcie mandatów członków/członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po upływie kadencji i udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie. 


Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

Art. 34.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
2) dotacje;
3) składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki;
4) dochody z działalności gospodarczej;
5) wpływy z działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 35.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane w kasie bądź na koncie Stowarzyszenia. 

Art. 36.
Cały majątek i fundusze Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową. 

Art. 37.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Art. 38.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

Art. 39.
1. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków/członkiń Zarządu działający łącznie.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli których wartość nie przekracza 15 000 zł wystarczający jest podpis Prezesa bądź Prezeski Stowarzyszenia.


Art. 40.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków i członkiń, członków i członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz osób, z którymi członkowie lub członkinie, członkowie lub członkinie organów oraz pracownicy i pracownice organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków bądź członkiń, członków bądź członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków bądź członkiń, członków bądź członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub członkinie organizacji, członkowie lub członkinie jej organów lub pracownicy bądź pracownice oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 41.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu, siedziby oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 42.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Art. 43.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

Art. 44.
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do odpowiedniego rejestru.